สิ่งตอบแทนภาษาอังกฤษ: ความคุ้มค่าที่ไม่มีวันลืม

ประโยคแสดงความห่วงใย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia

เรียนภาษาอังกฤษ ผลตอบแทน

Keywords searched by users: สิ่งตอบแทนภาษาอังกฤษ: ความคุ้มค่าที่ไม่มีวันลืม ตอบแทนบุญคุณ ภาษาอังกฤษ

สิ่งตอบแทนในภาษาอังกฤษ

ประโยคแสดงความห่วงใย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia
ประโยคแสดงความห่วงใย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia

สิ่งตอบแทนในภาษาอังกฤษ หมายถึง Rewards หรือ Compensation ในภาษาอังกฤษ [1]. สิ่งตอบแทนเป็นสิ่งที่ได้รับเป็นการตอบแทนหรือค่าตอบแทนจากการทำงานหรือการให้บริการที่ดี [1]. สิ่งตอบแทนสามารถเป็นเงินเดือน, โบนัส, สิทธิประโยชน์, หรือสิ่งของที่มีค่าตอบแทน [1].

สิ่งตอบแทนในภาษาอังกฤษมีความหมายที่คล้ายคลึงกับคำว่า Rewards หรือ Compensation ในภาษาอังกฤษ [1]. คำว่า Rewards หมายถึง สิ่งที่ได้รับเป็นการตอบแทนหรือค่าตอบแทนจากการทำงานหรือการให้บริการที่ดี [1]. ส่วนคำว่า Compensation หมายถึง การชดเชยหรือการชดเชยทางการเงินที่ได้รับเมื่อเกิดความเสียหายหรือความสูญเสีย [1].

สิ่งตอบแทนในภาษาอังกฤษสามารถเป็นเงินเดือนที่ได้รับจากการทำงาน, โบนัสที่ได้รับเมื่อบรรลุผลงานที่ดี, สิทธิประโยชน์ทางการเงินเช่น ประกันสุขภาพ, ประกันชีวิต, หรือสิ่งของที่มีค่าตอบแทน เช่น ของขวัญ, โทรศัพท์มือถือ, หรือการเดินทาง [1].

สิ่งตอบแทนในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงาน [2]. การให้สิ่งตอบแทนที่เหมาะสมและยุติธรรมสามารถช่วยสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร [2]. การมีระบบสิ่งตอบแทนที่ชัดเจนและเป็นธรรมชาติยังช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าการทำงานของตนมีค่าและได้รับการยอมรับ [2].


Learn more:

 1. สิ่งตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สิ่งตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สิ่งตอบแทน แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ความหมายของสิ่งตอบแทน

Bookborrow] เทคนิคการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างแท้จริง “การให้ที่ดีคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” ผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้ดีอยู่แล้ว แต่สำหรับบางคน ก็อดคิดไม่ได้ บางครั้งก็แอบรู้สึกอยากได้อะไรกลับมาบ้างอยู่ดี
Bookborrow] เทคนิคการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างแท้จริง “การให้ที่ดีคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” ผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้ดีอยู่แล้ว แต่สำหรับบางคน ก็อดคิดไม่ได้ บางครั้งก็แอบรู้สึกอยากได้อะไรกลับมาบ้างอยู่ดี

ความหมายของสิ่งตอบแทน

สิ่งตอบแทน หมายถึง สิ่งที่ให้กับผู้อื่นเมื่อทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ [1] ซึ่งสิ่งตอบแทนสามารถเป็นสิ่งที่มีค่าเช่นเงินหรือทรัพย์สิน หรืออาจเป็นการให้ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ หรือการให้คำปรึกษา อย่างไรก็ตาม สิ่งตอบแทนมักเกิดขึ้นในบริบททางธุรกิจ การทำงานทีม หรือความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยสิ่งตอบแทนมักเป็นการแสดงความขอบคุณ การตอบแทน หรือการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น [1]

ตัวอย่างของสิ่งตอบแทนได้แก่ [1]:

 • เมื่อคุณช่วยเพื่อนในการทำโครงงาน และเพื่อนก็ช่วยคุณเมื่อคุณต้องการความช่วยเหลือในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากโครงงาน สิ่งตอบแทนที่คุณได้รับคือความร่วมมือและความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อน
 • เมื่อคุณทำงานอย่างหนักและมีผลงานที่ดี บริษัทอาจมอบโบนัสหรือเพิ่มเงินเดือนให้คุณเป็นสิ่งตอบแทน

สิ่งตอบแทนสามารถเป็นการแลกเปลี่ยนระหว่างสองฝ่าย โดยที่ทั้งสองฝ่ายได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนนั้น อย่างเช่น เมื่อคุณให้คำปรึกษาแก่เพื่อน และเพื่อนก็ช่วยคุณในเรื่องที่คุณต้องการความช่วยเหลือ สิ่งตอบแทนที่คุณได้รับคือความร่วมมือและคำปรึกษา [1]


Learn more:

 1. สิ่งตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. สิ่งตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. การได้มา/จำหน่ายไป – ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การแปลคำว่า สิ่งตอบแทน ในภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า สิ่งตอบแทน ในภาษาอังกฤษมีความหมายว่า reward หรือ compensation [1]. คำว่า สิ่งตอบแทน เป็นคำที่ใช้ในบริบททางธุรกิจหรือการทำงานเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่ได้รับเป็นตอบแทนหรือค่าตอบแทนจากการทำงานหรือการให้บริการใดๆ ซึ่งสามารถเป็นเงินหรือสิ่งของที่มีค่าได้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สิ่งตอบแทน ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. Employees receive various rewards for their hard work and dedication. (พนักงานได้รับสิ่งตอบแทนต่างๆ สำหรับการทำงานหนักและมุ่งมั่น) [1]
 2. The company offers competitive compensation packages to attract top talent. (บริษัทมีการเสนอแพ็คเกจค่าตอบแทนที่แข่งขันเพื่อดึงดูดคนที่มีความสามารถสูง) [1]

การแปลคำว่า สิ่งตอบแทน เป็นภาษาอังกฤษเป็น reward หรือ compensation เป็นการแปลที่เป็นที่ยอมรับและใช้กันอย่างแพร่หลายในภาคธุรกิจและองค์กรต่างๆ [1].


Learn more:

 1. สิ่งตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สิ่งตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สิ่งตอบแทน คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สิ่งตอบแทน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สิ่งตอบแทน ในภาษาไทยมีดังนี้:

 1. สิ่งตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานอย่างหนักคือความสำเร็จและความเจริญ [1].
 2. การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นสิ่งตอบแทนที่ทำให้เรารู้สึกดีและมีความสุข [1].
 3. การให้คำปรึกษาและแบ่งปันความรู้เป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่ามาก [1].
 4. การได้รับคำชมเชยและการยอมรับความสำคัญของงานที่ทำเป็นสิ่งตอบแทนที่ดี [1].
 5. การได้รับความเคารพและการยอมรับจากคนอื่นเป็นสิ่งตอบแทนที่มีค่ามาก [1].

Learn more:

 1. สิ่งตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สิ่งตอบแทน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สิ่งตอบแทน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สิ่งตอบแทน ในภาษาอังกฤษ

คำแปลอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สิ่งตอบแทน ในภาษาอังกฤษ

เมื่อเราพูดถึงคำว่า สิ่งตอบแทน ในภาษาอังกฤษ มีหลายคำแปลที่มีความหมายใกล้เคียงกัน ซึ่งสามารถใช้แทนคำว่า สิ่งตอบแทน ได้ในบางกรณี ดังนี้:

 1. Reward – คำนี้หมายถึง สิ่งที่ได้รับเป็นตอบแทนหรือรางวัลจากการทำบางสิ่ง [1].
 2. Compensation – คำนี้หมายถึง การชดเชยหรือการชดเชยทางการเงินที่ได้รับเมื่อเกิดความเสียหายหรือสูญเสียบางอย่าง [1].
 3. Remuneration – คำนี้หมายถึง การชำระค่าตอบแทนหรือค่าจ้างที่ได้รับในการทำงานหรือบริการ [1].
 4. Benefit – คำนี้หมายถึง สิ่งที่ได้รับเป็นผลประโยชน์หรือสิ่งที่ดีต่อตัวเอง [1].
 5. Return – คำนี้หมายถึง สิ่งที่ได้รับคืนหรือได้รับกลับมาหลังจากที่สูญเสียหรือให้ไป [1].

Learn more:

 1. เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา ใช้เพิ่มคะแนนตอนสอบ IELTS TOEFL speaking
 2. 25 ประโยค “ขอบคุณ” ในภาษาอังกฤษ แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
 3. รวมประโยคขึ้นภาษาอังกฤษ จะทักทาย จะเสนอไอเดีย ก็ไม่มีสะดุด

สิ่งตอบแทนและความหมายในสังคมและวัฒนธรรม

สิ่งตอบแทนและความหมายในสังคมและวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่มีความสำคัญในการสร้างและรักษาวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร สิ่งตอบแทนหมายถึงสิ่งที่ได้รับเป็นตอบแทนหรือผลตอบแทนจากการกระทำหรือการทำงานของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดๆ ในทางกลับกัน ความหมายในสังคมและวัฒนธรรมเกี่ยวข้องกับความเชื่อมโยงระหว่างสิ่งตอบแทนที่ได้รับและความเชื่อมโยงระหว่างค่านิยม ความคิดเห็น และพฤติกรรมที่มีอยู่ในสังคมและวัฒนธรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลนั้นๆ [1].

สิ่งตอบแทนและความหมายในสังคมและวัฒนธรรมสามารถมีลักษณะและรูปแบบที่แตกต่างกันได้ ตัวอย่างเช่น:

 1. สิ่งตอบแทนทางการเงิน: เป็นการได้รับเงินเป็นตอบแทนหรือผลตอบแทนจากการทำงานหรือการกระทำที่ดี สิ่งตอบแทนทางการเงินสามารถเป็นเงินเดือนที่สูงขึ้น โบนัส หรือสิ่งที่มีมูลค่าเช่นเครื่องใช้ไฟฟ้า รถยนต์ เป็นต้น [1].
 2. สิ่งตอบแทนทางอารมณ์: เป็นการได้รับความชื่นชม การยกย่อง หรือการรับรองจากผู้อื่นเกี่ยวกับความสำเร็จหรือการทำงานที่ดี สิ่งตอบแทนทางอารมณ์สามารถเป็นการรับรองจากผู้บังคับบัญชา การได้รับคำชมเชยจากเพื่อนร่วมงาน หรือการได้รับการยกย่องจากลูกค้า [1].
 3. สิ่งตอบแทนทางอาชีพ: เป็นการได้รับโอกาสในการเติบโตและพัฒนาทักษะใหม่ๆ การได้รับการฝึกอบรม หรือการมีโอกาสเป็นผู้นำในองค์กร สิ่งตอบแทนทางอาชีพสามารถเป็นการได้รับโอกาสในการเสิ่งตอบแทนและความหมายในสังคมและวัฒนธรรม

สิ่งตอบแทน (Rewards) เป็นสิ่งที่มนุษย์ได้รับเป็นตอบแทนหลังจากทำภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมาย สิ่งตอบแทนสามารถเป็นเงินเดือน โบนัส สวัสดิการ การเลื่อนตำแหน่ง การพัฒนาทักษะ หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีค่าในสายงานนั้นๆ [1]. สิ่งตอบแทนมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจในการทำงานของบุคลากร ซึ่งส่งผลต่อผลงานและผลประโยชน์ขององค์กร [1].

ความหมายในสังคมและวัฒนธรรม (Meaning in Society and Culture) เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความหมายและค่านิยมที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินชีวิตของบุคคลและสังคม ความหมายในสังคมและวัฒนธรรมสามารถเป็นเรื่องของความเชื่อ ค่านิยม และวิธีการใช้ชีวิตที่ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลของสังคมนั้นๆ [1]. วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นจากประสบการณ์ ความเชื่อ และค่านิยมที่ถูกสืบทอดต่อกันมาตั้งแต่อดีต วัฒนธรรมมีบทบาทสำคัญในการกำหนดความเชื่อ พฤติกรรม และค่านิยมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของบุคคลและสังคม [1].


Learn more:

 1. วัฒนธรรมในที่ทำงาน: วิธีสร้างวัฒนธรรมเชิงบวกและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน | Workplace from Meta
 2. วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture) คืออะไร ? 6 ปัจจัยที่ช่วยให้วัฒนธรรมองค์กรแข็งแรง | HREX.asia
 3. วัฒนธรรมไทย

Categories: รายละเอียด 59 สิ่ง ตอบแทน ภาษา อังกฤษ

เรียนภาษาอังกฤษ  ผลตอบแทน
เรียนภาษาอังกฤษ ผลตอบแทน

reward. (n) รางวัล, See also: สิ่งตอบแทน, Syn. bonus, recompense, repayment.

See more: https://haiyensport.com/category/auto

ตอบแทนบุญคุณ ภาษาอังกฤษ

ตอบแทนบุญคุณ ภาษาอังกฤษ

การตอบแทนบุญคุณเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษย์ ภาษาอังกฤษมีคำว่า repay kindness หรือ return a favor ที่ใช้ในบริบทนี้ ซึ่งหมายถึงการตอบแทนความกรุณาที่ได้รับจากผู้อื่น ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษอย่างละเอียด โดยให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์และอธิบายหลักการและแนวทางในการตอบแทนบุญคุณให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน

หลักการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษ

 1. การบอกขอบคุณ (Expressing gratitude): วิธีที่ง่ายที่สุดในการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษคือการบอกขอบคุณอย่างจริงใจ คุณสามารถใช้วลี Thank you หรือ Thanks เพื่อแสดงความขอบคุณของคุณต่อผู้อื่นที่ได้กรุณาคุณ

 2. การช่วยเหลือกลับ (Returning the favor): เมื่อคุณได้รับความกรุณาจากผู้อื่น คุณสามารถช่วยเหลือกลับให้กับพวกเขาในเวลาที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน

 3. การให้ความช่วยเหลือแก่ผู้อื่น (Helping others): การช่วยเหลือผู้อื่นเป็นวิธีที่ดีในการตอบแทนบุญคุณ คุณสามารถให้คำแนะนำ สนับสนุน หรือช่วยเหลือในการดำเนินชีวิตของผู้อื่น

 4. การให้ของขวัญ (Giving gifts): การให้ของขวัญเป็นวิธีที่สร้างความสุขและแสดงความขอบคุณอย่างเป็นทางการ คุณสามารถให้ของขวัญที่เหมาะสมกับบุคคลและสถานการณ์

 5. การสนับสนุนและเป็นกำลังใจ (Support and encouragement): การสนับสนุนและเป็นกำลังใจกับผู้อื่นเมื่อพวกเขาต้องการความกำลังใจหรือการสตอบแทนบุญคุณ ภาษาอังกฤษ

การตอบแทนบุญคุณเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่ดีที่สุดของมนุษย์ ภาษาอังกฤษมีคำว่า repay kindness หรือ return a favor ที่ใช้ในบริบทนี้ ซึ่งหมายถึงการตอบแทนความกรุณาที่ได้รับจากผู้อื่น ในบทความนี้เราจะพาท่านไปสำรวจเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษอย่างละเอียดและเป็นรายละเอียด

หลักการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษ

 • การตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษมีหลายวิธี อาจเป็นการช่วยเหลือคนอื่นในเวลาที่ต้องการ หรือให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นในเรื่องที่เรามีความรู้หรือประสบการณ์
 • การตอบแทนบุญคุณยังสามารถเป็นการให้สิ่งของหรือบริการให้กับผู้อื่น เช่น การให้ยืมเงินหรือเครื่องมือ หรือการช่วยเหลือในการทำงานหรือโครงการต่างๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า repay kindness หรือ return a favor ในภาษาอังกฤษ:

 1. I will repay your kindness by helping you with your project. [1]
 2. She returned the favor by inviting him to her party. [1]
 3. He repaid their kindness by donating a large sum of money to their charity. [1]

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษ:
Q: การตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษมีวิธีอะไรบ้าง?
A: การตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยการช่วยเหลือผู้อื่นในเวลาที่ต้องการ หรือให้คำปรึกษาแก่ผู้อื่นในเรื่องที่เรามีความรู้หรือประสบการณ์ นอกจากนี้ยังสามารถให้สิ่งของหรือบริการให้กับผู้อื่นได้อีกด้วย [1]

Q: มีวิธีการตอบแทนบุญคุณในภาษาอังกฤษที่เป็นที่นิยมอย่างไรบ้าง?


Learn more:

 1. ทดแทนบุญคุณ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ตอบแทนบุญคุณ ภาษาอังกฤษ
 3. ทวงบุญคุณ ภาษาอังกฤษว่าอย่างไร On The Other Hand กับ In Other Words ใช้อย่างไร
10 วลี ตอบรับคำขอบคุณ ในภาษาอังกฤษ
10 วลี ตอบรับคำขอบคุณ ในภาษาอังกฤษ
39 ประโยคขอบคุณภาษาอังกฤษ Thank You! วัยรุ่น สุภาพ เป็นทางการ – Bestkru
39 ประโยคขอบคุณภาษาอังกฤษ Thank You! วัยรุ่น สุภาพ เป็นทางการ – Bestkru
60 คำคมความรักภาษาอังกฤษ ให้ข้อคิดดีๆ หยิบไปตั้งแคปชั่นเก๋ๆ ได้เลย
60 คำคมความรักภาษาอังกฤษ ให้ข้อคิดดีๆ หยิบไปตั้งแคปชั่นเก๋ๆ ได้เลย
เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา ใช้เพิ่มคะแนนตอนสอบ Ielts Toefl Speaking
เรียนภาษาอังกฤษ ฝึกภาษาอังกฤษแบบเจ้าของภาษา ใช้เพิ่มคะแนนตอนสอบ Ielts Toefl Speaking
Do Good Tv: ความสุขที่แท้จริง เกิดจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน - Youtube
Do Good Tv: ความสุขที่แท้จริง เกิดจากการให้โดยไม่หวังผลตอบแทน – Youtube
Bookborrow] เทคนิคการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างแท้จริง “การให้ที่ดีคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” ผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้ดีอยู่แล้ว แต่สำหรับบางคน ก็อดคิดไม่ได้ บางครั้งก็แอบรู้สึกอยากได้อะไรกลับมาบ้างอยู่ดี
Bookborrow] เทคนิคการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนอย่างแท้จริง “การให้ที่ดีคือการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน” ผมเชื่อว่าหลายคนคงรู้ดีอยู่แล้ว แต่สำหรับบางคน ก็อดคิดไม่ได้ บางครั้งก็แอบรู้สึกอยากได้อะไรกลับมาบ้างอยู่ดี
ประโยคแสดงความห่วงใย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia
ประโยคแสดงความห่วงใย ภาษาอังกฤษ พร้อมคำแปล » Best Review Asia

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

สิ่งตอบแทนในภาษาอังกฤษ
ความหมายของสิ่งตอบแทน
การแปลคำว่า สิ่งตอบแทน ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สิ่งตอบแทน
คำแปลอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ สิ่งตอบแทน ในภาษาอังกฤษ
สิ่งตอบแทนและความหมายในสังคมและวัฒนธรรม

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *