จูงมือ ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างไร

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body Parts

Keywords searched by users: จูงมือ ภาษาอังกฤษ: เรียนรู้ภาษาอังกฤษได้อย่างไร จูงมือ ภาษาจีน, Hand in hand, จับมือ, เดินจับมือ ภาษาอังกฤษ, ขอจับมือหน่อย ภาษาอังกฤษ, จับมือทักทาย ภาษาอังกฤษ, ร่วมกัน ภาษาอังกฤษ, แปะมือกัน ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ จูงมือ ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษคือ to lend a helping hand หรือ to offer assistance or support to someone in need [1]. คำว่า จูงมือ เป็นคำที่ใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือผู้อื่น หรือการสนับสนุนในเวลาที่ต้องการความช่วยเหลือ ซึ่งอาจเป็นการช่วยเหลือทางกายภาพหรือทางจิตใจก็ได้ โดยมักใช้ในบริบททางสังคม การศึกษา หรือการทำงานร่วมกันในทีมงาน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. He always lends a helping hand to those in need. (เขาเสมอจูงมือช่วยเหลือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ) [1]
 2. The community came together to lend a helping hand to the flood victims. (ชุมชนรวมกันจูงมือช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากน้ำท่วม) [1]

การใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษเพื่อให้ตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google คุณสามารถใช้คำว่า lend a helping hand หรือ offer assistance เพื่อให้เนื้อหาของคุณตรงกับคำค้นหาที่เกี่ยวข้องกับคำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ


Learn more:

 1. จูงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จูงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จูงมือ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้คำว่า จูงมือ ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า จูงมือ ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า จูงมือ เป็นคำที่มีความหมายว่าการช่วยเหลือหรือแนะนำให้คนอื่นเข้าใจหรือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ดังนั้น เมื่อนำคำนี้มาใช้ในประโยคภาษาอังกฤษ จะมีความหมายที่คล้ายคลึงกัน โดยสามารถใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. การใช้คำว่า จูงมือ เพื่อแสดงการช่วยเหลือในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ:
 • She guided me through the process of setting up the new computer [1].
  (เธอช่วยฉันในกระบวนการติดตั้งคอมพิวเตอร์ใหม่)
 • The teacher will guide the students in their science experiment [1].
  (ครูจะช่วยนักเรียนในการทดลองวิทยาศาสตร์)
 1. การใช้คำว่า จูงมือ เพื่อแสดงการให้คำแนะนำหรือคำปรึกษา:
 • The counselor guided the students on career choices [1].
  (ที่ปรึกษาช่วยให้คำแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ)
 • The mentor guided the new employee on company policies [1].
  (พี่เลี้ยงช่วยให้คำแนะนำพนักงานใหม่เกี่ยวกับนโยบายของบริษัท)
 1. การใช้คำว่า จูงมือ เพื่อแสดงการสนับสนุนหรือเป็นแรงบันดาลใจ:
 • The coach guided the team to victory [1].
  (โค้ชช่วยสนับสนุนทีมให้ได้รับชัยชนะ)
 • The motivational speaker guided the audience towards personal growth [1].
  (วิทยากรสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ฟังเพื่อการเติบโตส่วนตัว)
 1. การใช้คำว่า จูงมือ เพื่อแสดงการช่วยเหลือในเชิงจิตวิทยาหรือสังคม:
 • The therapist guided the patient through the healing process [1].
  (นักจิตวิทยาช่วยเหลือผู้ป่วยในกระบวนการฟื้นฟู)
 • The organization guides underprivileged children towards a better future [1].
  (องค์กรช่วยเหลือเด็กที่ไม่ได้รับการสงเคราะห์ให้มีอนาคตที่ดีขึ้น)

Learn more:

 1. จูงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จูงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จูงมือ (chungmue) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ:

 1. The teacher encouraged the students to work together and lend a helping hand to their classmates. [1]
  (ครูส่งเสริมให้นักเรียนทำงานร่วมกันและให้ความช่วยเหลือเพื่อนในชั้นเรียน)

 2. In times of crisis, it is important for communities to come together and lend a helping hand to those in need. [1]
  (ในช่วงวิกฤติ สำคัญที่ชุมชนจะต้องรวมกันและให้ความช่วยเหลือกับผู้ที่ต้องการ)

 3. The organization aims to empower individuals by providing them with the necessary skills and resources to succeed, guiding them every step of the way. [1]
  (องค์กรมุ่งเน้นการเสริมสร้างความสามารถของบุคคลโดยให้ทักษะและทรัพยากรที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จ และนำทางให้สู่ความสำเร็จทุกขั้นตอน)

 4. Parents play a crucial role in guiding and supporting their children as they navigate through lifes challenges. [1]
  (ผู้ปกครองมีบทบาทสำคัญในการนำทางและสนับสนุนลูกของพวกเขาในการเผชิญกับความท้าทายในชีวิต)


Learn more:

 1. จูงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จูงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จูงมือ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ จูงมือ ในภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ จูงมือ ในภาษาอังกฤษ

การจับมือหรือจูงมือเป็นการกระทำที่แสดงถึงความสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างบุคคล ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับการจับมือหรือจูงมือที่น่าสนใจมากมาย ดังนี้:

 1. Handshake [1]: การจับมือเป็นการกระทำที่พบบ่อยในการทักทายหรือแสดงความยินดี โดยการจับมือกันเพื่อแสดงความเคารพและความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคคล

 2. Hold hands [1]: การจับมือกันเพื่อแสดงความรักและความใกล้ชิด มักใช้ในความสัมพันธ์ระหว่างคู่รักหรือครอบครัว

 3. Guide [1]: การจูงมือหมายถึงการนำทางหรือช่วยเหลือให้คนอื่นเดินทางหรือทำสิ่งต่างๆ

 4. Assist [1]: การช่วยเหลือหรือสนับสนุนในการทำงานหรือกิจกรรมต่างๆ

 5. Support [1]: การสนับสนุนหรือเป็นกำลังใจให้กับบุคคลอื่นในการทำสิ่งต่างๆ

 6. Encourage [1]: การกระตุ้นให้คนอื่นมีกำลังใจหรือความมุ่งมั่นในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง

 7. Lead [1]: การเป็นผู้นำหรือแนะนำให้คนอื่นตามตัวอย่างหรือคำแนะนำ

 8. Direct [1]: การชี้ทางหรือแนะนำวิธีการในการทำสิ่งต่างๆ

 9. Mentor [1]: ผู้ให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำในด้านต่างๆ เพื่อช่วยให้คนอื่นเติบโตและพัฒนา

 10. Collaborate [1]: การร่วมมือทำงานร่วมกันเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้น

 11. Teamwork [1]: การทำงานเป็นทีมหรือร่วมมือกันในการทำงาน

 12. Partnership [1]: ความร่วมมือหรือความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรหรือบุคคล


Learn more:

 1. Dr. Bambi – Everyday English ภาษาอังกฤษรอบตัว – Facebook
 2. จูงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. จูงมือ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

วิธีการพูดและออกเสียงคำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ

วิธีการพูดและออกเสียงคำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ

การพูดและออกเสียงคำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษสามารถทำได้โดยการใช้คำว่า hand gesture หรือ hand signal ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายการใช้มือในการสื่อสารหรือสัญญาณที่ใช้ในการสื่อสารโดยไม่ใช้คำพูด [1].

วิธีการออกเสียงคำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ:

 1. ออกเสียง จูงมือ โดยใช้วิธีการออกเสียงภาษาอังกฤษปกติ โดยออกเสียง hand gesture หรือ hand signal ตามด้วยคำว่า jung-meu [1].

วิธีการใช้คำว่า hand gesture หรือ hand signal ในประโยค:

 1. Hand gestures are an important part of non-verbal communication. [1]
 2. He used a hand signal to indicate that he wanted to stop. [1]

Learn more:

 1. จูงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. อ่าว… ที่จริงแล้วการจับมือ ไม่ได้เรียกว่า Shake Hand นะ.. รู้รึเปล่า !! | WeGoInter.com – เรียนต่อต่างประเทศ
 3. 11 วิธีพูด Thank you – ขอบคุณภาษาอังกฤษที่สมบูรณ์ที่สุด

คำแนะนำในการใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษแปลว่า guide หรือ lead ซึ่งมีความหมายเชิงบวกว่าการช่วยเส้นทางหรือแนะนำให้คนอื่นเข้าใจหรือทำตามได้ตามที่ต้องการ ดังนั้น การใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษนั้นสามารถนำมาใช้ในหลายบริบทและสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้:

 1. ใช้ในบทสนทนาหรือการสื่อสาร: เมื่อคุณต้องการแนะนำหรือช่วยเส้นทางให้คนอื่นเข้าใจหรือทำตามได้ คุณสามารถใช้คำว่า จูงมือ เพื่อแสดงความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและแนะนำ [1].

 2. ใช้ในบทความหรือเอกสารวิชาการ: เมื่อคุณเขียนเกี่ยวกับกระบวนการหรือวิธีการที่ต้องการให้ผู้อ่านทำตาม คุณสามารถใช้คำว่า จูงมือ เพื่ออธิบายขั้นตอนหรือแนวทางในการดำเนินการ [1].

 3. ใช้ในการสอนหรือการฝึกอบรม: เมื่อคุณเป็นผู้สอนหรือผู้ฝึกอบรม คุณสามารถใช้คำว่า จูงมือ เพื่ออธิบายวิธีการหรือแนวทางในการสอนหรือฝึกอบรม [1].

 4. ใช้ในการเขียนบทความเพื่อแนะนำหรือแนะนำสินค้า: เมื่อคุณเขียนบทความเกี่ยวกับการแนะนำหรือแนะนำสินค้า คุณสามารถใช้คำว่า จูงมือ เพื่ออธิบายวิธีการใช้หรือประโยชน์ของสินค้า [1].

การใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษนั้นเป็นเรื่องสำคัญในการสื่อสารและการเขียน เพราะมีความหมายที่เชื่อมโยงกับการช่วยเส้นทางหรือแนะนำให้คนอื่นเข้าใจหรือทำตามได้ตามที่ต้องการ ดังนั้น ควรใช้คำว่า จูงมือ ในบทความหรือเอกสารที่ต้องการแสดงความตั้งใจที่จะช่วยเหลือและแนะนำผู้อ่านหรือผู้ใช้งานคำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษแปลว่า guide หรือ lead ซึ่งมีความหมายเชิงบวกว่าการช่วยเส้นทางหรือแนะนำให้คนอื่นเข้าใจหรือทำตามได้ตามที่ต้องการ ดังนั้น เมื่อใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ ควรใส่ใจในการใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมกับบทสนทนาหรือบริบทที่เกี่ยวข้อง [1].

นอกจากนี้ คำว่า จูงมือ ยังสามารถใช้ในความหมายทางเชิงแฟนตาซีหรือเรื่องราวที่มีการนำทางหรือแนะนำเหมือนกับการเป็นผู้นำหรือผู้ช่วยในการต่อสู้หรือการผจญภัย [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษได้แก่:

 1. The tour guide led us through the ancient ruins. [1]
  (ไกด์ทัวร์นำเราผ่าน ruins โบราณสถาน)
 2. The teacher guided the students through the difficult math problem. [1]
  (ครูนำนักเรียนผ่านปัญหาคณิตศาสตร์ที่ยากลำบาก)
 3. The coach is leading the team to victory. [1]
  (โค้ชกำลังนำทีมไปสู่ความชนะ)

คำแนะนำในการใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ:

 1. ใช้คำว่า guide เพื่อแสดงการนำทางหรือแนะนำให้คนอื่นเข้าใจหรือทำตามได้ตามที่ต้องการ
 2. ใช้คำว่า lead เพื่อแสดงการเป็นผู้นำหรือผู้ช่วยในการต่อสู้หรือการผจญภัย
 3. ใช้คำว่า guidebook เพื่อแสดงหนังสือแนะนำหรือแผนที่ที่ใช้ในการเดินทางหรือการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
 4. ใช้คำว่า mentor เพื่อแสดงบุคคลที่ให้คำแนะนำหรือคำปรึกษาในด้านต่างๆ

Learn more:

 1. จูงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จูงมือ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. “Shake hand” ภาษาอังกฤษคำนี้ ถูกหรือผิด? – GotoKnow

Categories: สรุป 33 จูงมือ ภาษา อังกฤษ

คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts
คำศัพท์ ร่างกาย ภาษาอังกฤษ Body parts

(v) lead someone by the hand, Ant. ปล่อยมือ, Example: ทั้งสองจูงมือกันเดินไปบนทางเดินเล็กๆ ที่ตัดผ่านสวนดอกไม้, Thai Definition: จับมือนำพาไปด้วยอาการคล้ายดึงหรือฉุด พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ จูงมือ

See more: haiyensport.com/category/auto

จูงมือ ภาษาจีน

จูงมือ ภาษาจีน

จูงมือ ภาษาจีน เป็นหนึ่งในวิธีการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญในการค้าขายและการสื่อสารระหว่างประเทศในยุคปัจจุบัน การจูงมือในภาษาจีนนั้นเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนภาษาจีนโดยการทำกิจกรรมหรือการสนทนากับผู้คนที่เป็นภาษาแม่ของภาษาจีน [1].

การจูงมือในภาษาจีนสามารถทำได้ในหลายวิธี ตั้งแต่การเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันที่มีการสนทนาในภาษาจีน, การเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์, การเรียนรู้ผ่านการอ่านหนังสือหรือบทความภาษาจีน, หรือการเรียนรู้ผ่านการฟังเพลงหรือวิดีโอภาษาจีน [2].

การจูงมือในภาษาจีนช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการพูดภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอ่านภาษาจีนได้ดีขึ้น และสามารถสื่อสารกับคนที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่ได้อย่างราบรื่น [3].

การจูงมือในภาษาจีนสามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การเรียนรู้ผ่านการสนทนากับคนที่ใช้ภาษาจีนเป็นภาษาแม่, การฟังเพลงหรือวิดีโอภาษาจีน, การอ่านหนังสือหรือบทความภาษาจีน, หรือการเรียนรู้ผ่านแอปพลิเคชันที่มีการสนทนาในภาษาจีน [2].

การจูงมือในภาษาจีนมีประโยชน์อย่างมากสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาจีน ไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารในการทำธุรกิจ, การท่องเที่ยว, หรือการเรียนจูงมือ ภาษาจีน

จูงมือ ภาษาจีน เป็นหนึ่งในกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน การจูงมือในภาษาจีนนั้นเป็นการเรียนรู้และฝึกฝนทักษะการพูด การอ่าน และการเขียนภาษาจีน โดยการจูงมือจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น [1].

การจูงมือในภาษาจีนสามารถทำได้ในหลายวิธี ตั้งแต่การเรียนรู้ผ่านหนังสือเรียน การฟังบทสนทนาภาษาจีน การอ่านบทความภาษาจีน และการเขียนบทความภาษาจีน นอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้ภาษาจีนออนไลน์ที่สามารถใช้ในการจูงมือภาษาจีนได้อีกด้วย [2].

การจูงมือภาษาจีนจะช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจีนได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังช่วยให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจและอ่านเขียนภาษาจีนได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นทักษะที่สำคัญในการสื่อสารและการทำงานในสถานการณ์ที่ต้องใช้ภาษาจีน [3].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. จูงมือ ภาษาจีนคืออะไร?
  จูงมือ ภาษาจีนคือกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาทักษะในการสื่อสารภาษาจีน ซึ่งเป็นภาษาที่มีความสำคัญและเป็นที่นิยมในปัจจุบัน [2].

 2. การจูงมือภาษาจีนช่วยให้ผู้เรียนได้รับประโยชน์อย่างไร?
  การจูงมือภาษาจีนช่วยให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาจี


Learn more:

 1. ภาษาจีนนอกเวลา – 手拉手 – Shǒu lāshǒu – จูงมือกันไป – Facebook
 2. จูงมือ ภาษาจีนคืออะไร | Wordy Guru
 3. จูงมือ ในพจนานุกรม จีน – ไทย-จีน | Glosbe
รวมแคปชั่นแอบรัก แอบชอบ รักข้างเดียว ลงรูปสวย พร้อมคำคมภาษาอังกฤษเริ่ดๆ !!
รวมแคปชั่นแอบรัก แอบชอบ รักข้างเดียว ลงรูปสวย พร้อมคำคมภาษาอังกฤษเริ่ดๆ !!
ย้อนนาที บิ๊กตู่ สปีก 'No Politic' ยิ้มแฉ่งจูงมือครูอังกฤษทัวร์ทำเนียบ ส่งสัญญาณลดบทบาทการเมือง? (คลิป)
ย้อนนาที บิ๊กตู่ สปีก ‘No Politic’ ยิ้มแฉ่งจูงมือครูอังกฤษทัวร์ทำเนียบ ส่งสัญญาณลดบทบาทการเมือง? (คลิป)
เช็กสกินชิพ
เช็กสกินชิพ “จับมือ” แบบไหนเรียกแฟนกัน วิธีจับมือของคู่รักที่เหมาะสม
แอบส่องภาษากาย! แปลความหมายจากการจับมือของคู่รัก
แอบส่องภาษากาย! แปลความหมายจากการจับมือของคู่รัก

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของ จูงมือ ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า จูงมือ ในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ
คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ จูงมือ ในภาษาอังกฤษ
วิธีการพูดและออกเสียงคำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการใช้คำว่า จูงมือ ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *