โดยทันทีภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How To Learn 🧠

Keywords searched by users: โดยทันทีภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับสำหรับเรียนรู้ภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว อย่างทันที ภาษาอังกฤษ, ทําทันที ภาษาอังกฤษ, ตอบ ทันที ภาษาอังกฤษ, ทันทีที่ ทราบ ภาษาอังกฤษ, immediately แปลว่า, immediately การใช้, Immediately

1. ความหมายของโดยทันทีในภาษาอังกฤษ

ความหมายของโดยทันทีในภาษาอังกฤษ

โดยทันทีในภาษาอังกฤษแปลว่า immediately หรือ directly ซึ่งเป็นคำกริยาหรือคำวิเศษณ์ที่ใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความล่าช้า หรือเกิดขึ้นทันทีทันใด โดยทันทีเป็นคำที่ใช้บ่อยในการแสดงถึงการกระทำหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและไม่มีความล่าช้า

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โดยทันที ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. When the fire alarm rang, everyone evacuated the building immediately [1].
  (เมื่อเสียงเตือนไฟไหม้ดังขึ้น ทุกคนได้อพยพออกจากอาคารโดยทันที)

 2. The teacher asked the students to solve the math problem immediately [2].
  (ครูให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยทันที)


Learn more:

 1. โดยทันที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. โดยทันที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โดยทันที แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

2. คำแปลของโดยทันทีในภาษาอังกฤษ

คำแปลของ โดยทันที ในภาษาอังกฤษคือ immediately [1]. คำว่า โดยทันที หมายถึงการกระทำหรือเกิดขึ้นโดยไม่มีความล่าช้า หรือเกิดขึ้นทันทีทันใด โดยไม่มีการล่าช้าหรือคาดคั้น [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โดยทันที ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ He went to apply for the job immediately when he found out that the company had a vacant position [1]. ในประโยคนี้คำว่า immediately ถูกใช้เพื่อแสดงถึงการที่เขาไปสมัครงานโดยทันทีทันใดที่เขารู้ว่าบริษัทมีตำแหน่งว่างอยู่ [1].

นอกจากนี้ยังมีคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า โดยทันที อีกหลายคำ เช่น ทันที (directly), ทันทีทันใด (promptly), ฉับพลัน (instantly), อย่างกะทันหัน (suddenly), และ อย่างรวดเร็ว (quickly) [1].


Learn more:

 1. โดยทันที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โดยทันทีทันใด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. โดยทันที แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

3. วิธีใช้คำว่าโดยทันทีในประโยคภาษาอังกฤษ

วิธีใช้คำว่า โดยทันที ในประโยคภาษาอังกฤษ

โดยทันที เป็นคำว่าภาษาไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า immediately ในภาษาอังกฤษ โดยมักใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นโดยเร็วทันใจ ดังนั้น การใช้คำว่า โดยทันที ในประโยคภาษาอังกฤษจะช่วยให้เราสื่อถึงความเร็วและความเร่งด่วนของเหตุการณ์ได้อย่างชัดเจน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โดยทันที ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. She left the room immediately after receiving the news. [1]
  เธอออกจากห้องทันทีที่ได้รับข่าวนั้น

 2. Please respond to the email promptly. [1]
  โปรดตอบอีเมลโดยทันที

 3. The fire alarm went off, and everyone evacuated the building instantly. [1]
  สัญญาณเตือนเพลิงดังขึ้น และทุกคนอพยพออกจากอาคารโดยทันที

 4. The teacher asked the students to solve the math problem right away. [1]
  ครูสั่งให้นักเรียนแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยทันที

 5. The car stopped abruptly to avoid hitting the pedestrian. [1]
  รถยนต์หยุดอย่างกะทันหันเพื่อหลีกเลี่ยงการชนคนเดินเท้า


Learn more:

 1. โดยทันที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โดยทันทีทันใด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทันที คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

4. คำที่ใช้แทนคำว่าโดยทันทีในภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาคำที่ใช้แทนคำว่า โดยทันที ในภาษาอังกฤษ เพื่อให้ตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือข้อมูลที่คุณต้องการ:

หากต้องการแปลคำว่า โดยทันที เป็นภาษาอังกฤษ มีหลายคำที่ใช้แทนได้ ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและความหมายที่ต้องการเน้น ดังนี้:

 1. Immediately – คำนี้ใช้แทนคำว่า โดยทันที ในกรณีที่ต้องการเน้นความเร่งด่วนและความเร็ว [1].
  ตัวอย่างประโยค: Please respond to my email immediately. (กรุณาตอบอีเมลของฉันโดยทันที) [1]

 2. Instantly – คำนี้ใช้แทนคำว่า โดยทันที ในกรณีที่ต้องการเน้นความเร็วและความรวดเร็วอย่างสูง [1].
  ตัวอย่างประโยค: The information is available instantly on our website. (ข้อมูลสามารถเข้าถึงได้โดยทันทีบนเว็บไซต์ของเรา) [1]

 3. Promptly – คำนี้ใช้แทนคำว่า โดยทันที ในกรณีที่ต้องการเน้นความรวดเร็วและการทำงานที่ถูกต้อง [1].
  ตัวอย่างประโยค: Please submit your report promptly. (กรุณาส่งรายงานของคุณโดยทันที) [1]

 4. Right away – คำนี้ใช้แทนคำว่า โดยทันที ในกรณีที่ต้องการเน้นความเร่งด่วนและการกระทำทันที [1].
  ตัวอย่างประโยค: Ill take care of it right away. (ฉันจะดูแลมันโดยทันที) [1]

 5. Without delay – คำนี้ใช้แทนคำว่า โดยทันที ในกรณีที่ต้องการเน้นความเร่งด่วนและไม่มีการล่าช้า [1].
  ตัวอย่างประโยค: Please proceed without delay. (กรุณาดำเนินการโดยไม่ล่าช้า) [1]

คำที่ใช้แทนคำว่า โดยทันที ในภาษาอังกฤษมีอีกหลายคำ แต่คำที่กล่าวมาข้างต้นเป็นคำที่ใช้บ่อยที่สุดและเข้าใจง่าย คุณสามารถเลือกใช้คำที่เหมาะสมกับบริบทและความหมหากคุณกำลังมองหาคำที่ใช้แทนคำว่า โดยทันที ในภาษาอังกฤษ เพื่อให้ตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google นี่คือข้อมูลที่คุณต้องการ:

หากต้องการแปลคำว่า โดยทันที เป็นภาษาอังกฤษ คำที่ใช้แทนได้ที่สามารถใช้ได้คือ quickly [1] ซึ่งเป็นคำกริยาวิเศษณ์ (adverb) ที่หมายถึงการกระทำอย่างรวดเร็ว ดังนั้นคำว่า quickly จะเป็นคำที่ใช้แทนคำว่า โดยทันที ในประโยคภาษาอังกฤษได้

ตัวอย่างประโยค:

 • She responded quickly to the email. (เธอตอบอีเมลโดยทันที) [1]
 • Please call me back quickly. (โปรดโทรกลับหาฉันโดยทันที) [1]

Learn more:

 1. โดยทันที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …

5. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโดยทันทีในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โดยทันที ในภาษาอังกฤษ:

 1. He responded to the email immediately after receiving it. [1]
 2. The fire alarm went off, and everyone evacuated the building promptly. [1]
 3. The teacher asked the students to stop talking instantly. [1]
 4. The car stopped abruptly to avoid hitting the pedestrian. [1]
 5. She made a decision suddenly without consulting anyone. [1]

เหตุผลที่คำว่า โดยทันที ถูกใช้ในประโยคเหล่านี้เพื่อแสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันที โดยไม่มีความล่าช้าหรือคิดอะไรเพิ่มเติม


Learn more:

 1. โดยทันที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. โดยทันทีทันใด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ทันที คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

6. คำความที่มีความสัมพันธ์กับโดยทันทีในภาษาอังกฤษ

หากคุณกำลังมองหาคำศัพท์หรือวลีที่มีความสัมพันธ์กับคำว่า โดยทันที ในภาษาอังกฤษ เพื่อใช้ในการปรับปรุงเนื้อหาของคุณให้ตรงกับมาตรฐาน SEO ของ Google ดังนั้น ข้าพเจ้าได้รวบรวมข้อมูลจากผลการค้นหาที่เกี่ยวข้องเพื่อช่วยคุณในการเขียนเนื้อหาที่ครอบคลุมและมีความรู้สึกที่เป็นประโยชน์ ต่อไปนี้คือเนื้อหาที่ครอบคลุมเกี่ยวกับคำว่า โดยทันที ในภาษาอังกฤษ:

หมายความของคำว่า โดยทันที ในภาษาอังกฤษ:

 • โดยทันที เป็นคำว่าที่ใช้เพื่อแสดงถึงเหตุการณ์หรือสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือเกิดขึ้นในทันทีที่เหตุการณ์อื่นเกิดขึ้น [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า โดยทันที ในภาษาอังกฤษ:

 1. When the alarm went off, she woke up instantly. (เมื่อนาฬิกาปลุกขึ้น เธอตื่นขึ้นมา ทันที)[1].
 2. He responded to the email immediately. (เขาตอบอีเมล์นั้น ทันที)[1].
 3. The car stopped abruptly to avoid hitting the pedestrian. (รถยนต์หยุด ทันที เพื่อหลีกเลี่ยงการชนคนเดินเท้า)[1].

คำศัพท์ที่มีความสัมพันธ์กับคำว่า โดยทันที ในภาษาอังกฤษ:

 • Promptly
 • Suddenly
 • Immediately
 • Quickly
 • Abruptly
 • Instantly
 • At once
 • Right away

Learn more:

 1. ทันทีทันใด แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ทันที แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 50 สำนวนภาษาอังกฤษ สำนวนดี ความหมายโดน พร้อมคำแปล ใช้ได้ทั้งเรียน และ ทำงาน – OnDemand

7. บทสรุปเกี่ยวกับโดยทันทีในภาษาอังกฤษ

บทสรุปเกี่ยวกับโดยทันทีในภาษาอังกฤษ (Summary of Immediately in English)

บทสรุปเกี่ยวกับโดยทันทีในภาษาอังกฤษเป็นการสรุปเนื้อหาหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเร็ว โดยไม่มีการล่าช้าหรือคาดการณ์ล่วงหน้า หรือเกิดขึ้นในทันทีที่เราพูดถึงเรื่องนั้น ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่ใช้ในการแสดงความหมายของโดยทันที เช่น immediately, instantly, right away, at once, promptly, without delay เป็นต้น [1].

การเขียนบทสรุปเกี่ยวกับโดยทันทีในภาษาอังกฤษควรมีโครงสร้างที่ชัดเจนและเป็นระเบียบ โดยสามารถใช้หัวข้อและรายการเพื่ออธิบายเนื้อหาได้ดังนี้:

หัวข้อ 1: ความหมายของโดยทันทีในภาษาอังกฤษ

 • อธิบายความหมายของโดยทันทีในภาษาอังกฤษ [1].

หัวข้อ 2: ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโดยทันทีในภาษาอังกฤษ

 • แสดงตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโดยทันทีในภาษาอังกฤษ [1].

Learn more:

 1. รวมคำศัพท์ writing ielts task 2 ให้ได้ 7.0 ขึ้นไป ใช้เขียน essay ภาษาอังกฤษก็ได้ ตัวอย่างการเขียน
 2. บทสรุป แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. รวมขั้นตอน เทคนิคการพรีเซนต์งานภาษาอังกฤษ – 25 มิถุนายน 2561

Categories: นับ 98 โดยทันที ภาษาอังกฤษ

เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠
เทคนิคคิดเป็นภาษาอังกฤษ พูดได้ลื่นไหล ไม่ติดแปลในหัว | How to learn 🧠

[dōi thanthī] (adv) EN: immediately ; directly ; promptly ; instantly ; suddenly ; abruptly FR: aussitôt ; immédiatement ; à l’instant même.immediately = ทันทีแบบในเชิงว่า “บัดนาว” “ด่วนๆ” “ไม่ต้องรอช้าเลย” – suddenly = ทันทีในอารมณ์ว่า “ไม่ทันตั้งตัว” “ไม่รู้มาก่อน” “อยู่ดีๆ ก็เกิดขึ้น”แล้วก็คล้ายๆ กับ at once ที่หมายถึง รวด เดี๋ยวนี้ ปั๊บ พริบ พริบตา พริบตาเดียว พลัน ทันที ฉับพลัน ทันใด เช่น Nobody can do two things at once. ไม่มีใครทำอะไรได้สองอย่างได้ในชั่วพริบตา You are to see a doctor at once. แกต้องไปหาหมอเดี๋ยวนี้ You must go at once. แกต้องไปเดี๋ยวนี้

See more: haiyensport.com/category/auto

Immediately กับ Suddenly ต่างกันอย่างไร

คำว่า immediately และ suddenly เป็นคำที่มักใช้ในภาษาอังกฤษเพื่อแสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลาทันที แต่มีความแตกต่างกันอย่างไรบ้าง? ดังนี้:

 1. immediately:
 • ความหมาย: หมายถึงเกิดขึ้นทันทีแบบในเชิงว่า บัดนาว ด่วนๆ ไม่ต้องรอช้าเลย [1].
 • ตัวอย่างประโยค:
  • I need this report immediately! (ผมต้องการรายงานนี้เดี๋ยวนี้) [2].
  • She’s going home immediately. (เธอจะกลับบ้านเดี๋ยวนี้) [2].
 1. suddenly:
 • ความหมาย: หมายถึงเกิดขึ้นทันทีในอารมณ์ว่า ไม่ทันตั้งตัว ไม่รู้มาก่อน อยู่ดีๆ ก็เกิดขึ้น [1].
 • ตัวอย่างประโยค:
  • We were talking about somtam when suddenly she said: “I love you.” (เราคุยเรื่องส้มตำอยู่ จู่ๆ เธอบอกว่า ‘ฉันรักคุณ’) [2].
  • Suddenly it started to rain. (ทันใดฝนก็เริ่มตกโดยไม่คาดคิด) [2].

ดังนั้น, คำว่า immediately แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีและเร็ว ๆ นี้ ในขณะที่คำว่า suddenly แสดงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทันทีและไม่คาดคิดมาก่อน [3].


Learn more:

 1. FAB English – immediately ต่างกับ suddenly อย่างไรนะ คำถามดี …
 2. ภาษาอังกฤษง่ายนิดเดียว-เดี๋ยวนี้
 3. [Kru Whan: English on Air] Immediately VS Suddenly ใช้ต่างกันยังไง? 📌 Immediately (Adv.) – ทันทีทันใด 👉🏼 Please do this right now. 👉🏼 Please do this immediately. 📌 Suddenly (Adv.) – ทันทีทันใด 👉🏼 Unexpectedly – ไม่คาด

At Once ใช้ยังไง

วิธีใช้คำว่า At Once ในภาษาไทย

At Once เป็นคำว่า รวดเดียว หรือ ทันที ที่ใช้ในประโยคเพื่อแสดงถึงการกระทำที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วและทันที ดังนั้นเราสามารถใช้ At Once ในประโยคเพื่อแสดงถึงการกระทำที่ต้องทำทันทีหรืออย่างรวดเร็วได้ เช่น

 1. They all raised their hands at once. (พวกเขายกมือกันอย่างพร้อมเพรียง) [1]
 2. You are to see a doctor at once. (คุณต้องไปพบแพทย์ทันที) [2]
 3. Please submit your report at once. (โปรดส่งรายงานของคุณทันที) [2]

การใช้ At Once ในประโยคช่วยให้เราสามารถแสดงถึงความเร่งด่วนและความสำคัญของการกระทำนั้นๆ ที่ต้องทำทันทีหรืออย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นประโยชน์ในการสื่อสารในชีวิตประจำวันและการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ


Learn more:

 1. การใช้คำว่า once มาเริ่ม! – once… – พ่อผมเป็นคนอังกฤษ | Facebook
 2. at once แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. at once แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Immediate แปลว่า ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Immediate แปลว่า ทันทีทันใด, ฉับพลัน, ปุบปับ, รวดเร็ว, กะทันหัน, ปัจจุบันทันด่วน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Bundanjai (หนังสือภาษา) 101 สถานการณ์ พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษได้ทันที | Lazada.Co.Th
Bundanjai (หนังสือภาษา) 101 สถานการณ์ พูด อ่าน เขียน แปล ภาษาอังกฤษได้ทันที | Lazada.Co.Th
20 วิธีพูดคำว่า 'ชอบ' เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
20 วิธีพูดคำว่า ‘ชอบ’ เป็นภาษาอังกฤษด้วยคำอื่นๆ
ฝึกพูด 100 ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ จำไปใช้ได้ทันที - Youtube
ฝึกพูด 100 ประโยคภาษาอังกฤษสั้นๆ จำไปใช้ได้ทันที – Youtube

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

1. ความหมายของโดยทันทีในภาษาอังกฤษ
2. คำแปลของโดยทันทีในภาษาอังกฤษ
3. วิธีใช้คำว่าโดยทันทีในประโยคภาษาอังกฤษ
4. คำที่ใช้แทนคำว่าโดยทันทีในภาษาอังกฤษ
5. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าโดยทันทีในภาษาอังกฤษ
6. คำความที่มีความสัมพันธ์กับโดยทันทีในภาษาอังกฤษ
7. บทสรุปเกี่ยวกับโดยทันทีในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *