ความหมายนามสกุล: ทฤษฎีและการใช้งานในชีวิตประจำวัน

แยกคำนำชื่อ ชื่อ และนามสกุล - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing

เช็คดวงดี-ร้าย จากชื่อ และนามสกุล

Keywords searched by users: ความหมายนามสกุล: ทฤษฎีและการใช้งานในชีวิตประจำวัน วิเคราะห์นามสกุล, วิเคราะห์ชื่อ นามสกุล มหามงคล, แปลความหมายชื่อจริง, นามสกุลความหมายดี, พจนานุกรม-แปล-ความ-หมาย-ของ-ชื่อ, นามสกุลมงคล, วิเคราะห์ชื่อนามสกุลฟรี, ชื่อของคุณหมายถึงอะไร

ความหมายนามสกุล

แยกคำนำชื่อ ชื่อ และนามสกุล - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing
แยกคำนำชื่อ ชื่อ และนามสกุล – ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ – Knowledge Sharing

ความหมายนามสกุล

นามสกุลหมายถึงชื่อประจำวงศ์หรือสกุลที่เป็นส่วนหนึ่งของชื่อของบุคคล ซึ่งสืบเนื่องมาจากบิดาถึงบุตร หรือได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว [1]. นามสกุลเป็นส่วนสำคัญของชื่อของบุคคลที่ใช้ในการแสดงตัวตนและการระบุตัวตนในสังคม นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเรื่องของการสืบทอดทรัพย์สินและสิทธิ์ต่าง ๆ ด้วย [1].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

 • ชื่อสกุล: เป็นคำที่ใช้เรียกนามสกุลอีกชื่อหนึ่ง [1].
 • แซ่: เป็นคำที่ใช้เรียกนามสกุลอีกชื่อหนึ่ง [1].

ตัวอย่างประโยค

 • นามสกุลของเขาได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่ 6 [1].

Learn more:

 1. นามสกุล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -นามสกุล- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. นามสกุล – วิกิพีเดีย

ต้นกำเนิดของนามสกุล

ต้นกำเนิดของนามสกุล

นามสกุลเป็นชื่อบอกตระกูลหรือสกุลของบุคคลเพื่อแสดงที่มาของบุคคลนั้น ๆ ว่ามาจากครอบครัวไหน ตระกูลใด ธรรมเนียมการใช้นามสกุลปรากฏอยู่ทั่วไปในหลาย ๆ ประเทศและวัฒนธรรม [1].

นามสกุลในประเทศไทย
ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ กฎหมายกำหนดให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามี แต่ในปัจจุบัน ศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ขาดให้ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกใช้นามสกุลของตัวเองหรือของสามีได้ ซึ่งถือเป็นการให้สิทธิแก่สตรีตรงตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 30 ระบุไว้ [1].

เดิมทีคนไทยไม่ได้มีนามสกุล แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงโปรดให้มีการตั้งนามสกุลเหมือนกับประเทศอื่น ๆ โดยให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 และมีการพระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัวที่เรียกว่า นามสกุลพระราชทานจำนวน 6,432 นามสกุล [1].

นามสกุลแรกของประเทศไทยคือ สุขุม รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสกุลไว้ทั้งหมด 6,464 นามสกุล แบ่งเป็น นามสกุลตามสมุดทะเบียน 6,439 นามสกุล, นามสกุลพิเศษ 1 นามสกุล คือ นามสกุล ณ พิศณุโลก, นามสกุลสำหรับราชสกุลรัชกาลที่ 4 อีก 24 นามสกุล เต้นกำเนิดของนามสกุล

นามสกุลเป็นชื่อบอกตระกูลหรือสกุลของบุคคลเพื่อแสดงที่มาของบุคคลนั้น ๆ ว่ามาจากครอบครัวไหน ตระกูลใด ธรรมเนียมการใช้นามสกุลปรากฏอยู่ทั่วไปในหลาย ๆ ประเทศและวัฒนธรรม [1].

นามสกุลในประเทศไทย
ในประเทศไทยก่อนหน้านี้ กฎหมายกำหนดให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามี แต่ในปัจจุบัน ศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ขาดให้ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกใช้นามสกุลของตัวเองหรือของสามีได้ ซึ่งถือเป็นการให้สิทธิแก่สตรีตรงตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 มาตรา 30 ระบุไว้ [1].

เดิมทีคนไทยไม่ได้มีนามสกุล แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 จึงโปรดให้มีการตั้งนามสกุลเหมือนกับประเทศอื่น ๆ โดยให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455 และมีการพระราชทานนามสกุลให้แก่หลายครอบครัวที่เรียกว่า นามสกุลพระราชทานจำนวน 6,432 นามสกุล [1].

นามสกุลสำหรับราชสกุลรัชกาลที่ 4 อีก 24 นามสกุล เช่น กฤดากร เกษมศรี จักรพันธุ์ จิตรพงศ์ ชุมพล ทวีวงศ์ ทองแถม ดิศกุล เทวกุล ศรีธวัช สวัสดิกุล [1].

การตั้งนามสกุลในประเทศไทยมีหลายแบบ โดยมีความนิยมดังนี้ [1]:

 1. ตั้งตามชื่อของบรรพบุรุษ (ปู่ ย่า ตา ยาย)
 2. ข้าราชการที่มีราชทินนาม มักจะนำราชทินนามมาตั้งเป

Learn more:

 1. นามสกุล – วิกิพีเดีย
 2. นามสกุลพระราชทาน – วิกิพีเดีย
 3. แผ่นดินของไทย ปัญหาของคนไทย (12): เรื่องปัญหาการล่วงละเมิดการใช้นามสกุล (ชื่อสกุล)1 : ตอน (12.1) ความเป็นมาของการใช้นามสกุล (ชื่อสกุล) ในประเทศไทย

ความสำคัญและการใช้งานของนามสกุล

ความสำคัญและการใช้งานของนามสกุล

นามสกุลเป็นส่วนสำคัญของชื่อบุคคลที่ใช้เพื่อแสดงที่มาของบุคคลนั้น ๆ และบ่งบอกถึงตระกูลหรือสกุลของบุคคลนั้น ๆ [1]. การใช้งานนามสกุลมีความสำคัญอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้:

 1. การระบุตระกูลและสกุล: นามสกุลช่วยให้เราสามารถระบุตระกูลและสกุลของบุคคลได้โดยง่าย ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการระบุต้นกำเนิดและความเกี่ยวข้องของบุคคลในสังคม [1].

 2. การแสดงความเชื่อถือศาสนาหรือวัฒนธรรม: ในบางกรณี นามสกุลสามารถแสดงถึงความเชื่อถือศาสนาหรือวัฒนธรรมของบุคคลได้ เช่น ในประเทศที่มีการใช้นามสกุลที่สัมพันธ์กับศาสนา เช่น นามสกุลอิสลามในประเทศอาหรับ [1].

 3. การระบุตัวตน: นามสกุลช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ และแยกแยะระหว่างบุคคลที่มีชื่อเหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการติดต่อและระบุตัวตนในสังคม [1].

การใช้งานนามสกุลในประเทศไทย

ในประเทศไทย การใช้งานนามสกุลมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากประเทศอื่น ๆ [1]. ก่อนหน้านี้ กฎหมายไทยกำหนดให้ผู้หญิงที่แต่งงานแล้วต้องเปลี่ยนมาใช้นามสกุลสามี แต่ในปัจจุบัน ศาลรัฐธรรมนูญได้ชี้ขาดให้ผู้หญิงมีสิทธิในการเลือกใช้นามสกุลของตัวเองหรือของสามีได้ ซึ่งถือเป็นการให้สิทธิแก่สตรีตรงตามที่รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 ระบุไว้ [1].

นามสกุลความสำคัญและการใช้งานของนามสกุล

นามสกุลเป็นส่วนสำคัญของชื่อบุคคลที่ใช้เพื่อแสดงที่มาของบุคคลนั้น ๆ และบ่งบอกถึงครอบครัวหรือตระกูลที่เขาเป็นส่วนหนึ่ง [1]. การใช้งานนามสกุลมีความสำคัญอย่างมากในหลาย ๆ ด้าน ดังนี้:

 1. การระบุตัวตน: นามสกุลช่วยให้เราสามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ง่ายขึ้น โดยเฉพาะในกรณีที่มีชื่อคนที่เหมือนกัน นามสกุลจะช่วยแยกแยะให้เราสามารถรู้ว่าเป็นบุคคลคนเดียวกันหรือไม่ [2].

 2. การสืบทอด: นามสกุลเป็นตัวบ่งบอกถึงครอบครัวหรือตระกูลที่เรามาจาก ซึ่งสามารถใช้ในการสืบทอดสิทธิและสิ่งที่เกี่ยวข้องกับตระกูลได้ [1].

 3. การระบุตำแหน่งสังคม: ในบางวัฒนธรรม การใช้นามสกุลสามารถบ่งบอกถึงตำแหน่งสังคมหรือฐานะของบุคคลได้ เช่น ในประเทศไทย การมีนามสกุลที่มีความสัมพันธ์กับครอบครัวหรือตระกูลที่มีชื่อเสียงสามารถแสดงถึงฐานะสังคมของบุคคลได้ [2].

 4. การระบุตัวตนในการทำธุรกิจ: ในการทำธุรกิจหรือการทำงาน การมีนามสกุลที่เชื่อมโยงกับธุรกิจหรือองค์กรสามารถช่วยให้ผู้คนระบุตัวตนและสร้างความเชื่อถือในการทำธุรกิจได้ [1].

การใช้งานนามสกุลในประเทศไทย

ในประเทศไทย การใช้งานนามสกุลมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากบางประเทศอื่น ๆ [1]. นามสกุลในประเทศไทยมักจะอยู่ในลำดับสุดท้ายของชื่อบุคคล โดยมักจะเป็นนามสกุลของบิดาหรือมารดา


Learn more:

 1. นามสกุล – วิกิพีเดีย
 2. แผ่นดินของไทย ปัญหาของคนไทย (12): เรื่องปัญหาการล่วงละเมิดการใช้นามสกุล (ชื่อสกุล)1 : ตอน (12.1) ความเป็นมาของการใช้นามสกุล (ชื่อสกุล) ในประเทศไทย
 3. นามสกุล สำคัญไฉน (คืออะไร หมายถึง ความหมาย) – Sanook! พีเดีย

การสืบทอดนามสกุล

การสืบทอดนามสกุลเป็นกระบวนการที่ผู้คนใช้เพื่อสืบทอดชื่อนามสกุลจากบรรพบุรุษในตระกูลหรือวงศ์ตนเองไปยังลูกหลานในรุ่นต่อไป ในประเทศไทย การสืบทอดนามสกุลมีความสำคัญอย่างมากเนื่องจากมีบทบาทในการระบุตัวตนและสัญลักษณ์ของครอบครัว นามสกุลสามารถบ่งบอกถึงที่มาของบุคคล ต้นกำเนิดของตระกูล และความเกี่ยวพันกับครอบครัวอื่นๆ [1].

เนื่องจากการสืบทอดนามสกุลมีความสำคัญ ในปัจจุบันมีกฎหมายและข้อบังคับที่กำหนดการใช้นามสกุลให้ถูกต้องและเป็นระเบียบ โดยมีพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. 2456 เป็นตัวกำหนดการใช้นามสกุลในประเทศไทย [1].

นามสกุลในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท ดังนี้:

 1. นามสกุลที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในตระกูล: นามสกุลเหล่านี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในตระกูลหรือวงศ์ และถือเป็นสัญลักษณ์แสดงความเชื่อถือและความเกี่ยวพันกับตระกูล ตัวอย่างเช่น นามสกุล สุวรรณศรี หมายถึง สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในตระกูลสุวรรณศรี [1].

 2. นามสกุลที่สร้างขึ้นใหม่: บางครั้งมีการสร้างนามสกุลใหม่ที่ไม่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในตระกูล นามสกุลเหล่านี้สามารถสร้างขึ้นมาเพื่อแสดงความเชื่อถือ ความเกี่ยวพันกับกลุ่มหรือองค์กร หรือเพื่อเป็นสัญลักษณ์ส่วนตัว ตัวอย่างเช่น นามสกุล สมชาย ที่ไม่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษในตระกูล [1].

การสืบทอดการสืบทอดนามสกุลเป็นกระบวนการที่ผู้คนใช้เพื่อสืบทอดชื่อสกุลและตระกูลจากบรรพบุรุษในอดีตไปยังรุ่นลูกหลานในปัจจุบัน นามสกุลเป็นสิ่งที่สำคัญในการระบุตัวตนและสัญลักษณ์ของครอบครัว นอกจากนี้ยังมีความสำคัญในเรื่องของสิทธิและหน้าที่ทางกฎหมาย การสืบทอดนามสกุลมีความหลากหลายในแต่ละประเทศ โดยในประเทศไทยมีระบบการสืบทอดนามสกุลที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งจะถูกกำหนดโดยกฎหมายและมีหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับ

ความเป็นมาของการใช้นามสกุลในประเทศไทย

ในอดีตคนไทยใช้เพียงชื่อเรียกในการระบุตัวบุคคล แต่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ได้มีการจดทะเบียนคนเกิดคนตายและการสมรส ซึ่งเรียกว่า งานทะเบียนราษฎร์ แต่พบว่ามีบางคนชื่อซ้ำกัน ทั้งๆที่ไม่ใช่คนคนเดียวกัน จึงมีการตั้งนามสกุลเพื่อใช้ในการสอบสวนตำหนิรูปพรรณสัณฐานบุคคลและเทือกเถาเหล่ากอตั้ง โดยให้ตราพระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ. 2456 ซึ่งออกประกาศในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2455 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2456 [1] โดยในปัจจุบัน การตั้งนามสกุลจะต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ และมีหลักเกณฑ์ที่เป็นที่ยอมรับในการตั้งนามสกุล

ปัญหาการล่วงละเมิดการใช้นามสกุล

การล่วงละเมิดการใช้นามสกุลเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศ


Learn more:

 1. แผ่นดินของไทย ปัญหาของคนไทย (12): เรื่องปัญหาการล่วงละเมิดการใช้นามสกุล (ชื่อสกุล)1 : ตอน (12.1) ความเป็นมาของการใช้นามสกุล (ชื่อสกุล) ในประเทศไทย
 2. ราชสกุล – วิกิพีเดีย
 3. ทำไมหญิงสาวในโลกตะวันตกจำนวนมากยังเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของสามี แม้กฎหมายไม่ระบุ – BBC News ไทย

การเปลี่ยนแปลงและการตั้งนามสกุลใหม่

การเปลี่ยนแปลงและการตั้งนามสกุลใหม่เป็นกระบวนการที่บางครั้งผู้คนอาจต้องการทำเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเพิ่มความเป็นมาของชื่อและนามสกุลของตนเอง ในบทความนี้เราจะพูดถึงขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการตั้งนามสกุลใหม่ [1][2].

ขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงและการตั้งนามสกุลใหม่

 1. ตรวจสอบหลักเกณฑ์: ในขั้นตอนแรก คุณต้องตรวจสอบหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยนายทะเบียนท้องที่ว่าชื่อและนามสกุลที่คุณต้องการเปลี่ยนต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ [1].
 2. ยื่นคำขอ: หลังจากตรวจสอบหลักเกณฑ์แล้ว คุณต้องยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงและตั้งนามสกุลใหม่ที่นายทะเบียนท้องที่ในพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ [1].
 3. ส่งเรื่องราว: นายทะเบียนท้องที่จะตรวจสอบคำขอและชื่อสกุลที่ขอเปลี่ยน แล้วส่งเรื่องราวการขอจดทะเบียนชื่อสกุลไปยังนายทะเบียนกลาง [1].
 4. พิจารณาและแจ้งผล: นายทะเบียนกลางจะพิจารณาคำขอและแจ้งผลกลับไปยังจังหวัดที่คุณอาศัยอยู่ แล้วจะแจ้งให้นายทะเบียนท้องที่ทราบผลการพิจารณา [1].

เอกสารที่จำเป็นต้องใช้

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน: คุณต้องให้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของคุณเพื่อยืนยันตัวตน [2].
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน: คุณต้องให้สำเนาทะเบียนบ้านเพื่อยืนยันที่อยู่ปัจจุบันของคุณ [2].
 3. สำเนาหนังสือสมรสหรือหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ: หากคุณมีการเปลี่ยนชื่อหลังจากการการเปลี่ยนแปลงและการตั้งนามสกุลใหม่เป็นกระบวนการที่บางครั้งผู้คนอาจต้องการทำเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตหรือเพิ่มความสมดุลให้กับชื่อและนามสกุลของตนเอง การเปลี่ยนแปลงนามสกุลหรือการตั้งนามสกุลใหม่นั้นไม่ใช่เรื่องยากเกินไป แต่จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมายที่กำหนด [1].

นามสกุลหรือนามสกุลครอบครัวเป็นสิ่งที่สำคัญในการระบุตัวตนของบุคคล การเปลี่ยนแปลงนามสกุลหรือการตั้งนามสกุลใหม่สามารถทำได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. ตรวจสอบกฎหมาย: ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงนามสกุลหรือการตั้งนามสกุลใหม่ คุณควรตรวจสอบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงนามสกุลในประเทศของคุณ ซึ่งอาจมีข้อกำหนดและขั้นตอนที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ [2].

 2. เตรียมเอกสาร: เพื่อเริ่มกระบวนการเปลี่ยนแปลงนามสกุลหรือการตั้งนามสกุลใหม่ คุณจะต้องเตรียมเอกสารที่จำเป็นตามกฎหมาย อาจรวมถึงเอกสารต่าง ๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง เอกสารที่แสดงความสัมพันธ์กับชื่อเดิม เอกสารที่แสดงการเปลี่ยนแปลงชื่อเช่น หนังสือสมรสหรือหนังสือเปลี่ยนชื่อ และเอกสารอื่น ๆ ที่อาจเป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงนามสกุล [1].

 3. ยื่นคำขอ: หลังจากเตรียมเอกสารที่จำเป็นแล้ว คุณสามารถยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงนามสกุลหรือการตั้งนามสกุลใหม่ได้ที่หน่วยงานที่รับผิดชอ


Learn more:

 1. การเปลี่ยนนามสกุล หรือตั้งนามสกุลใหม่ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง
 2. ตั้งนามสกุลใหม่ เปลี่ยนนามสกุลใหม่ ต้องใช้เอกสาร มีวิธีอย่างไรบ้าง?
 3. กฎหมายเกี่ยวกับนามสกุล | Legardy

Categories: รวบรวม 48 ความหมายนามสกุล

เช็คดวงดี-ร้าย จากชื่อ และนามสกุล
เช็คดวงดี-ร้าย จากชื่อ และนามสกุล

(n) surname, See also: family name, last name, Syn. ชื่อสกุล, สกุล, Example: นามสกุลของเขาได้รับพระราชทานมาจากในหลวงรัชกาลที่ 6, Count Unit: นามสกุล, Thai Definition: ชื่อประจำวงศ์สกุลซึ่งสืบเนื่องจากบิดาถึงบุตร หรือซึ่งได้รับอนุญาตให้จดทะเบียนเป็นทางการแล้ว พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

See more: https://haiyensport.com/category/auto

วิเคราะห์นามสกุล

วิเคราะห์นามสกุล เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความหมายและลักษณะของนามสกุล โดยเน้นไปที่ความหมายทางวิชาศาสตร์การตั้งชื่อ ซึ่งเป็นสาขาของศาสตร์การตั้งชื่อที่ศึกษาเกี่ยวกับการตั้งชื่อและความหมายของนามสกุล การวิเคราะห์นามสกุลสามารถช่วยให้เราเข้าใจถึงความหมายและลักษณะเฉพาะของนามสกุลต่าง ๆ ได้มากขึ้น [1].

การวิเคราะห์นามสกุลสามารถทำได้หลายวิธี ซึ่งแต่ละวิธีจะมีขั้นตอนและหลักการที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างวิธีการวิเคราะห์นามสกุลที่นิยมใช้กันคือ การใช้เลขศาสตร์ การใช้อักษรเทพเจ้า การใช้ตุ๊กตาไขนาม และอื่น ๆ [1].

เลขศาสตร์เป็นวิธีการวิเคราะห์นามสกุลที่ใช้เลขเพื่อหาความหมายและลักษณะของนามสกุล โดยใช้ตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของอักษรในนามสกุล ตัวอย่างเช่น ถ้าเราต้องการวิเคราะห์นามสกุล สมชาย โดยใช้เลขศาสตร์ เราจะนำตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งของอักษรในนามสกุลมาบวกกัน เช่น สม (3+1+4) ชาย (3+1+9+1) จะได้ผลลัพธ์เป็น 8 และ 14 ตามลำดับ [1].

อักษรเทพเจ้าเป็นวิธีการวิเคราะห์นามสกุลที่ใช้ตัวอักษรที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในศาสนาไทย โดยใช้ตัวอักษรที่มีความหมายและลักษณะที่เกี่ยวข้องกับเทพเจ้าในการวิเคราะห์นามสกุล เช่น ถ้าเราต้องการวิเคราะห์นามสกุล สมชาย โดยใช้อักษรเทพเจ้า เราจะนำตัวอักษรที่วิเคราะห์นามสกุล เป็นกระบวนการที่ใช้ในการวิเคราะห์ความหมายและลักษณะของนามสกุล โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาษาไทย การวิเคราะห์นามสกุลนั้นมีความสำคัญอย่างมากในหลายด้าน เช่น การตั้งชื่อบุคคล การตั้งชื่อธุรกิจ หรือการตั้งชื่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งการวิเคราะห์นามสกุลจะช่วยให้เราเข้าใจลักษณะและคุณสมบัติของนามสกุลนั้น ๆ ได้มากขึ้น และช่วยให้เราสามารถตั้งชื่อที่เหมาะสมและมีความหมายตรงกับความต้องการของเราได้

การวิเคราะห์นามสกุลสามารถทำได้หลายวิธี โดยในปัจจุบันมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ช่วยให้เราสามารถวิเคราะห์นามสกุลได้อย่างรวดเร็วและสะดวกมากขึ้น ซึ่งเครื่องมือเหล่านี้สามารถวิเคราะห์ความหมายของนามสกุล ความสัมพันธ์ระหว่างนามสกุล และลักษณะทางสัมพันธ์ของนามสกุลได้ โดยใช้ข้อมูลทางสถิติและการวิเคราะห์ข้อมูลอื่น ๆ [1].

การวิเคราะห์นามสกุลสามารถทำได้โดยใช้หลักการต่าง ๆ ซึ่งจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้วิเคราะห์ ดังนี้:

 1. วิเคราะห์นามสกุลด้วยเลขศาสตร์: การใช้เลขศาสตร์ในการวิเคราะห์นามสกุลเป็นวิธีที่นิยมใช้มากที่สุด โดยในเลขศาสตร์จะมีตัวเลขที่แทนความหมายและคุณสมบัติของนามสกุล ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจลักษณะและคุณสมบัติของนามสกุลได้มากขึ้น [1].

 2. วิเคราะห์นามสก


Learn more:

 1. วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงชื่อ ทำนายชื่อ-นามสกุล – myhora.com
 2. โหราหน้าหยก
 3. วิเคราะห์ & ทำนาย ชื่อ-นามสกุล – แอปพลิเคชันใน Google Play

วิเคราะห์ชื่อ นามสกุล มหามงคล

วิเคราะห์ชื่อ นามสกุล มหามงคล

การวิเคราะห์ชื่อและนามสกุลเพื่อหาความหมายและความเป็นมงคลมีความสำคัญอย่างมากในวงการทางศาสตร์การตั้งชื่อบุคคล ซึ่งมีหลายศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษาปกรณ์ หรือหลักทักษา ซึ่งเป็นหลักการตั้งชื่อที่มีความสำคัญมากที่สุด [1] นอกจากนี้ยังมีวิชาอื่น ๆ เช่น เลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตาไขนาม ดาววาสนา อังคะวิชา-มหาภูติ อักษรเทพเจ้า ผีหลวง หลาวเหล็ก ผูกดวงลัคนา ดูดาวเด่นเสีย ผูกดวงเลข 7 ตัว ดูดาวเด่นเสียในภพต่าง ๆ [1].

การตั้งชื่อบุคคลโดยวิเคราะห์ชื่อและนามสกุลมีหลักการที่แตกต่างกันไปในแต่ละวิชา แต่โดยทั่วไปแล้ว การตั้งชื่อบุคคลจะยึดหลักตามหลักทักษาปกรณ์เป็นหลัก [1]. หลักการตั้งชื่อตามทักษาปกรณ์นั้นมีกฎเกณฑ์ที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น ใช้ความหมายของทักษาที่ดี ใช้อักขระในวรรคที่เป็นหลัก และความยาวของชื่อควรอยู่ในช่วง 2-4 พยางค์ [1].

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์สามารถส่งเสริมและแก้ไขเรื่องต่าง ๆ ในชีวิตของบุคคลได้ ตัวอย่างเช่น:

 1. บริวาร: ชื่อที่ส่งเสริมและแก้ไขเรื่องบุตร สามี ภรรยา ลูกน้อง คนในปกครอง คนในบ้าน รวมไปจนถึงเพื่อนและมิตรสหาย บารมี ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความเคารพ [1].

 2. อายุ: ชื่อที่ส่งเสริมและแก้ไขเรื่องวิถีความเป็นอยู่ สุขภาพดี แข็งแรง อวิเคราะห์ชื่อ นามสกุล มหามงคล

การวิเคราะห์ชื่อและนามสกุลเพื่อหาความหมายและความเป็นมงคลมีความสำคัญอย่างมากในวงการทางศาสตร์การตั้งชื่อบุคคล ซึ่งมีหลายศาสตร์และวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น ทักษาปกรณ์ หรือหลักทักษา ซึ่งเป็นหลักการตั้งชื่อตามหลักของศาสตร์การตั้งชื่อบุคคล นอกจากนี้ยังมีเลขศาสตร์ อายตนะ ตุ๊กตาไขนาม ดาววาสนา อังคะวิชา-มหาภูติ อักษรเทพเจ้า ผีหลวง หลาวเหล็ก ผูกดวงลัคนา ดูดาวเด่นเสีย ผูกดวงเลข 7 ตัว ดูดาวเด่นเสียในภพต่าง ๆ และอีกมากมาย ซึ่งการเลือกใช้วิธีการวิเคราะห์ชื่อและนามสกุลขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญและความถนัดของผู้ตั้งชื่อ

การตั้งชื่อบุคคลโดยใช้หลักทักษาปกรณ์มีความสำคัญมากที่สุด โดยการตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์จะต้องใช้ความหมายของทักษาที่ดี โดยยึด ทักษาปกรณ์ เป็นหลัก และใช้อักขระในวรรค บริวาร, อายุ, เดช, ศรี, มูละ, อุตสาหะ หรือมนตรีเท่านั้น และห้ามใช้อักขระวรรค กาลกิณี โดยเด็ดขาด ชื่อที่ดีควรมีภาษาและความหมายที่ดีเป็นมงคล โดยความยาวของชื่อควรอยู่ในช่วง 2-4 พยางค์ และมีอักขระในวรรค/ทักษาอื่น ๆ รวมกันอยู่ในชื่อ [1].

การตั้งชื่อตามหลักทักษาปกรณ์สามารถแบ่งตามเพศได้ว่า สำหรับเพศชายมักจะใช้วรรคเดชนำหน้า ตามหลัง หรือเป็นส่วนประกอบ ส่วนเพศหญิงม


Learn more:

 1. วิเคราะห์ชื่อ ดูดวงชื่อ ทำนายชื่อ-นามสกุล – myhora.com
 2. ความหมายของชื่อ วิเคราะห์ชื่อ
 3. วิเคราะห์หาเลขศาสตร์ชื่อที่ดีสำหรับนามสกุลของคุณ ::: www.mahamodo.com
ตั้งนามสกุลมงคล | บุญบารมี.Com
ตั้งนามสกุลมงคล | บุญบารมี.Com
ตั้งนามสกุล ตั้งนามสกุลใหม่ บริการตั้งนามสกุลมงคล โดยอาจารย์ชัญ - The Lucky Name
ตั้งนามสกุล ตั้งนามสกุลใหม่ บริการตั้งนามสกุลมงคล โดยอาจารย์ชัญ – The Lucky Name
ความหมายของนามสกุลเว็บไซต์ | Pdf
ความหมายของนามสกุลเว็บไซต์ | Pdf
สอนตั้งชื่อ นามสกุล Ep.2 : ความหมายอักษรในชื่อ | กัปตันเตียว - Youtube
สอนตั้งชื่อ นามสกุล Ep.2 : ความหมายอักษรในชื่อ | กัปตันเตียว – Youtube
แยกคำนำชื่อ ชื่อ และนามสกุล - ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ - Knowledge Sharing
แยกคำนำชื่อ ชื่อ และนามสกุล – ร่วมสร้างสรรค์แบ่งปันความรู้เพื่อสังคมแห่งการเรียนรู้ – Knowledge Sharing

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายนามสกุล
ต้นกำเนิดของนามสกุล
ความสำคัญและการใช้งานของนามสกุล
การสืบทอดนามสกุล
การเปลี่ยนแปลงและการตั้งนามสกุลใหม่

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *