สมานภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เพลงศัพท์ภาษาอังกฤษแสนสนุกกับพี่สมาร์ท ตอน เจ็ดวันในสัปดาห์

เพลงศัพท์ภาษาอังกฤษแสนสนุกกับพี่สมาร์ท ตอน เจ็ดวันในสัปดาห์

Keywords searched by users: สมานภาษาอังกฤษ: เคล็ดลับในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ชื่อสมาน, สมาย ภาษาอังกฤษ, สมานแผล, ศรีวิไล หมายถึง, สมานฉันท์ อ่านว่า, นาวาหมายถึง, เฉไฉ แปลว่า, ตลาดอ่านว่า

ความหมายของคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษมีความหมายหลากหลาย ซึ่งสามารถแปลได้เป็นหลายคำ เช่น unite, cement, heal up และอื่น ๆ [1]. ดังนั้นเราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคของคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษต่อไปนี้:

 1. สมาน (v) – unite, cement, join

  • ความหมาย: หมายถึงการเชื่อมเข้าไว้ด้วยกันหรือทำให้ยึดติดกัน เช่น The two countries signed a treaty to unite their efforts in combating climate change [1].
  • ตัวอย่างประโยค: The peace talks aim to cement the relationship between the two nations [1].
 2. สมานแผล (v) – heal a wound

  • ความหมาย: หมายถึงการรักษาแผลให้หายสนิท เช่น The herbal medicine helps to heal wounds faster [1].
  • ตัวอย่างประโยค: Applying this ointment will help heal the burn wound [1].
 3. สมานแผล (n) – healing of a wound

  • ความหมาย: หมายถึงกระบวนการที่แผลหายสนิท เช่น The doctor observed the progress of the wound healing [1].
  • ตัวอย่างประโยค: The healing of the wound took longer than expected [1].

Learn more:

 1. สมาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สมาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สมาน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

การใช้คำว่า สมาน ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า สมาน ในประโยคภาษาอังกฤษ

คำว่า สมาน เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย และสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ ดังนั้นเราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สมาน ในประโยคภาษาอังกฤษกัน

 1. ความหมายของ สมาน ในประโยคภาษาอังกฤษ:
 • สมาน (heal up) หมายถึงการรักษาและฟื้นฟูสภาพของบาดแผลหรืออาการป่วย [1]
 • สมาน (unite) หมายถึงการเชื่อมต่อหรือรวมกัน [1]
 1. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สมาน ในประโยคภาษาอังกฤษ:
 • The doctor used stitches to heal up the wound. [1]
  (หมอใช้เย็บแผลเพื่อให้แผล สมาน)
 • The leaders of the two countries met to unite their efforts in solving the conflict. [1]
  (ผู้นำของประเทศสองประเทศพบกันเพื่อ สมาน ความพยายามในการแก้ไขข้อขัดแย้ง)

Learn more:

 1. สมาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สมาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สมาน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

ความแตกต่างระหว่างคำว่า สมาน และ สามานย์ ในภาษาอังกฤษ

คำว่า สมาน และ สามานย์ เป็นคำที่มีความแตกต่างกันในภาษาอังกฤษ โดยมีความหมายและการใช้งานที่แตกต่างกันดังนี้:

 1. สมาน (Saman):
 • ความหมาย: ในภาษาไทย สมาน หมายถึง การรวมตัวกันหรือการรวมเป็นหนึ่งเดียว หรือสิ่งที่เป็นร่วมกัน ในบางกรณีอาจหมายถึงการรวมกลุ่มหรือการรวมตัวเป็นหนึ่งเดียวกัน
 • ตัวอย่างประโยค: การทำงานร่วมกันเป็นสมานที่สำคัญในการประสบความสำเร็จ [1]
 1. สามานย์ (Samānya):
 • ความหมาย: ในภาษาไทย สามานย์ หมายถึง คุณลักษณะทั่วไปหรือสิ่งที่เป็นปกติ หรือสิ่งที่เป็นร่วมกันในกลุ่มหรือชนิดเดียวกัน
 • ตัวอย่างประโยค: สามานย์ของพืชในป่าเขาเป็นสิ่งที่เราสามารถพบเห็นได้บ่อยๆ [1]

ดังนั้น ความแตกต่างระหว่างคำว่า สมาน และ สามานย์ ในภาษาอังกฤษคือ:

 • สมาน หมายถึงการรวมกันหรือการรวมเป็นหนึ่งเดียว หรือสิ่งที่เป็นร่วมกัน
 • สามานย์ หมายถึงคุณลักษณะทั่วไปหรือสิ่งที่เป็นปกติหรือสิ่งที่เป็นร่วมกันในกลุ่มหรือชนิดเดียวกัน

Learn more:

 1. สามานย์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สมานแผล แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ประมวลคำภาษาบาลีและสันสกฤตที่ไทยนำมาใช้ – วิกิตำรา

คำแปลอื่นๆ ของคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า สมาน เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาอังกฤษ ดังนี้:

 1. สมาน (v) – heal up [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการรักษาและฟื้นฟูสภาพของบาดแผลหรืออาการที่ไม่สมบูรณ์ให้หายขาด
  • ตัวอย่างประโยค: การใช้ลวดหนีบรั้งขอบบาดแผลเพื่อให้หนังสมานเป็นเนื้อเดียวกัน ทำให้เกิดแผลเป็นได้ [1]
 2. สมาน (v) – unite [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการเชื่อมต่อหรือรวมกันเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์หรือความเข้าใจกัน
  • ตัวอย่างประโยค: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย [1]
 3. สมานแผล (v) – heal a wound [1]

  • ความหมาย: หมายถึงการรักษาและฟื้นฟูบาดแผลให้หายขาด
  • ตัวอย่างประโยค: ยาสมุนไพรตัวนี้ช่วยสมานแผลไฟไหม้ให้หายเร็วยิ่งขึ้น [1]

Learn more:

 1. สมาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สมาน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร
 3. สมาน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ จะพบว่าคำศัพท์นี้มีความหมายหลากหลาย โดยมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาและการเชื่อมต่อ ดังนี้:

 1. สมาน (heal up) [1]

  • คำนี้หมายถึงการรักษาแผลหรือบาดแผลให้หายสนิท
  • ตัวอย่างประโยค: The herbal medicine helped the wound heal up quickly. [1]
 2. สมาน (unite) [1]

  • คำนี้หมายถึงการเชื่อมต่อหรือรวมกัน
  • ตัวอย่างประโยค: The leaders of the two countries met to unite and resolve their conflicts. [1]
 3. สมานแผล (heal a wound) [1]

  • คำนี้หมายถึงการรักษาแผลให้หายสนิท
  • ตัวอย่างประโยค: This herbal medicine helps heal burns faster. [1]
 4. สมานฉันท์ (unanimity) [1]

  • คำนี้หมายถึงความเห็นที่เหมือนกันหรือความสอดคล้องกัน
  • ตัวอย่างประโยค: The committee reached a unanimous decision. [1]
 5. สมานสังวาส (monastic harmony) [1]

  • คำนี้หมายถึงความสอดคล้องและความเป็นอันหนึ่งของพระสงฆ์
  • ตัวอย่างประโยค: The monks lived in monastic harmony, practicing together and resolving conflicts. [1]

Learn more:

 1. สมาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สมาน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สมาน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

ทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ

ทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษมีดังนี้:

 1. Heal – คำนี้หมายถึงการรักษาหรือสมานแผล [1]
 2. Unite – คำนี้หมายถึงการรวมกันหรือสมานเข้าด้วยกัน [2]
 3. Cement – คำนี้หมายถึงการเชื่อมต่อหรือสมานเข้าด้วยกันเพื่อเสริมความสัมพันธ์ [2]
 4. Connect – คำนี้หมายถึงการเชื่อมต่อหรือสมานเข้าด้วยกัน [2]
 5. Join – คำนี้หมายถึงการรวมกันหรือสมานเข้าด้วยกัน [2]
 6. Combine – คำนี้หมายถึงการรวมกันหรือสมานเข้าด้วยกัน [2]
 7. Incorporate – คำนี้หมายถึงการรวมกันหรือสมานเข้าด้วยกัน [2]
 8. Patch up – คำนี้หมายถึงการซ่อมแซมหรือสมานแผล [2]
 9. Reconcile – คำนี้หมายถึงการประนีประนอมหรือสมานเข้าด้วยกัน [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ:

 1. The doctor used stitches to heal the wound. [1]
  (แพทย์ใช้เย็บแผลเพื่อสมานแผล)

 2. The meeting aimed to unite different groups and find common ground. [2]
  (การประชุมมีเป้าหมายที่จะสมานกลุ่มต่างๆ และค้นหาจุดร่วมกัน)

 3. They used cement to connect the bricks and build a strong wall. [2]
  (พวกเขาใช้ปูนเพื่อเชื่อมต่อก้อนอิฐและสร้างกำแพงที่แข็งแรง)


Learn more:

 1. สมาน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. สมาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. สมาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

Categories: รายละเอียด 66 สมาน ภาษา อังกฤษ

เพลงศัพท์ภาษาอังกฤษแสนสนุกกับพี่สมาร์ท ตอน เจ็ดวันในสัปดาห์
เพลงศัพท์ภาษาอังกฤษแสนสนุกกับพี่สมาร์ท ตอน เจ็ดวันในสัปดาห์

(v) unite, See also: cement, connect, join, combine, incorporate, patch up, reconcile, Syn. เชื่อม, ผูกพัน, Example: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศเพื่อสมานไมตรี และแก้ไขปัญหาขัดแย้งระหว่างประเทศนั้นๆ กับประเทศไทย สมานแผล

See more: haiyensport.com/category/auto

ชื่อสมาน

ชื่อสมาน คืออะไร? แปลว่าอะไร?

ชื่อสมานเป็นชื่อที่มีความหมายว่า ทำให้ติดกัน หรือ ทำให้สนิท [1]. ชื่อนี้เหมาะสำหรับเพศชาย [1]. การอ่านคำว่า สมาน ในภาษาไทยเป็น สะ-หมาน [1] และในภาษาอังกฤษเป็น Sa Man [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สมาน:

 1. ชื่อสมานเป็นชื่อที่มีความหมายว่าทำให้คนติดกันและสนิทกัน [1].
 2. คุณสมานเป็นคนที่มีชื่อเสียงในเรื่องความสำเร็จ [1].

ตรวจสอบชื่อสมาน

การตรวจสอบชื่อสมานสามารถทำได้โดยใช้หลักเลขศาสตร์ โดยนำพลังของตัวอักษรทักษาวันอังคารมาผนวกกับพลังของหมายเลขที่เกี่ยวข้อง [1]. ตัวอย่างเลขที่ให้ผลในเรื่องต่างๆ ของชื่อสมาน ได้แก่:

 1. ทรัพย์สินการเงิน: ชื่อสมานมีความสัมพันธ์กับทรัพย์สินการเงิน [1].
 2. สุขภาพอุบัติเหตุ: ชื่อสมานมีความสัมพันธ์กับสุขภาพอุบัติเหตุ [1].
 3. ชื่อเสียงความสำเร็จ: ชื่อสมานมีความสัมพันธ์กับชื่อเสียงความสำเร็จ [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

Q: ชื่อสมานมีความหมายว่าอะไร?
A: ชื่อสมานมีความหมายว่า ทำให้ติดกัน หรือ ทำให้สนิท [1].

Q: ชื่อสมานเหมาะกับเพศใด?
A: ชื่อสมานเหมาะสำหรับเพศชาย [1].

Q: วิธีการตรวจสอบชื่อสมานคืออะไร?
A: การตรวจสอบชื่อสมานสามารถทำได้โดยใช้หลักเลขศาสตร์ โดยนำพลังของตัวอักษรทักษาวันอังคารมาผนวกกับพลังของหมายเลขที่เกี่ยวข้อง [1].


Learn more:

 1. สมาน หาความหมายและตรวจสอบชื่อ
 2. สมาน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. สมาน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
Tannin แปลว่า ยาฝาดสมาน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Tannin แปลว่า ยาฝาดสมาน | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Heal A Wound แปลว่า สมานแผล | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Heal A Wound แปลว่า สมานแผล | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
มัดรวม 30 แคปชั่นอกหัก Ver. ภาษาอังกฤษ, I Didn'T Walk Away You Let Me Go. - Sale Here
มัดรวม 30 แคปชั่นอกหัก Ver. ภาษาอังกฤษ, I Didn’T Walk Away You Let Me Go. – Sale Here

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ
การใช้คำว่า สมาน ในประโยคภาษาอังกฤษ
ความแตกต่างระหว่างคำว่า สมาน และ สามานย์ ในภาษาอังกฤษ
คำแปลอื่นๆ ของคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ
ทราบคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับคำว่า สมาน ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *