ศักดิ์ภาษาอังกฤษ: พลังแห่งการสื่อสารในโลกปัจจุบัน

วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 Minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

Keywords searched by users: ศักดิ์ภาษาอังกฤษ: พลังแห่งการสื่อสารในโลกปัจจุบัน วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ, มีศักดิ์เป็น, ศักดิ์สิทธิ์ ภาษาอังกฤษ, อภิ ศักดิ์ แปลว่า, ศักดิ์ศรี, ศักดิ์สิทธิ์ แปลว่า, ศักดิ์ศรี หมายถึง, กิตติศักดิ์ แปลว่า

ศักดิ์: ความหมายและคำแปล

ศักดิ์: ความหมายและคำแปล

ศักดิ์ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนั้นเราจะมาสำรวจความหมายและคำแปลของคำว่า ศักดิ์ ตามผลการค้นหาใน Longdo Dictionary ดังนี้:

 1. พันธุ์ศักดิ์: ใช้เป็นนามแสดงถึงผู้มีพลังอำนาจของวงค์ตระกูล [1]

 2. มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ: ใช้เป็นวลีที่แสดงถึงการมีสิทธิ์และเกียรติอันสูงส่ง [1]

 3. ศักดิ์: หมายถึงความแข็งแกร่งหรือพลัง [2]

 4. ศักดิ์: หมายถึงความเคร่งครัดหรืออำนาจ [2]

 5. ศักดิ์: หมายถึงความสำคัญหรือความเป็นที่เคารพ [2]

 6. ศักดิ์ศรี: หมายถึงเกียรติหรือเกียรติยศ [2]

 7. ศักดิ์ศรี: หมายถึงความสำคัญหรือเกียรติยศ [2]

 8. ศักดิ์สิทธิ์: หมายถึงสิ่งที่ถือว่ามีอำนาจอาจบันดาลให้สำเร็จได้ดังประสงค์ [2]

จากผลการค้นหาข้างต้น เราสามารถสรุปความหมายของคำว่า ศักดิ์ ได้ว่าเป็นคำที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ เพื่อแสดงถึงพลังอำนาจ ความสำคัญ ความเคร่งครัด หรือเกียรติยศของบุคคลหรือสิ่งของต่าง ๆ


Learn more:

 1. ศักดิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ศักดิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คุณศักดิ์ แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ คุณศักดิ์ | ชื่อมงคล

ศักดิ์: ความหมายในภาษาอังกฤษ

ศักดิ์: ความหมายในภาษาอังกฤษ

ศักดิ์ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำว่า power หรือ prestige ในภาษาอังกฤษ [1]. คำว่า ศักดิ์ มีความหมายที่หลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ศักดิ์ เป็นคำที่ใช้ในการพูดถึงพลังหรืออำนาจ [1]. คำนี้สามารถใช้เพื่ออธิบายความแข็งแกร่งหรือมีอำนาจมากของบางสิ่ง เช่น ศักดิ์ของครอบครัวหรือศักดิ์ของผู้มีอำนาจในวงค์ตระกูล [1].

 2. ศักดิ์ เป็นคำที่ใช้ในการพูดถึงความสำคัญหรือความเครียด [1]. คำนี้สามารถใช้เพื่ออธิบายความสำคัญหรือความเครียดของบางสิ่ง เช่น ศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ [1].

 3. ศักดิ์ เป็นคำที่ใช้ในการพูดถึงความสามารถหรือความเก่งกาจ [1]. คำนี้สามารถใช้เพื่ออธิบายความสามารถหรือความเก่งกาจของบางสิ่ง เช่น ศักดิ์ของคนที่มีความสามารถพิเศษในการทำงาน [1].

 4. ศักดิ์ เป็นคำที่ใช้ในการพูดถึงตำแหน่งหรือฐานะ [1]. คำนี้สามารถใช้เพื่ออธิบายตำแหน่งหรือฐานะที่สูงของบางสิ่ง เช่น ศักดิ์ศรีของบุคคลที่มีความสำคัญในสังคม [1].

 5. ศักดิ์ศรี เป็นคำที่ใช้ในการพูดถึงเกียรติหรือเกียรติยศ [1]. คำนี้สามารถใช้เพื่ออธิบายเกียรติหรือเกียรติยศที่สูงของบางสิ่ง เช่น ศักดิ์ศรีของทหารที่เป็นที่น่าเชื่อถือของคนทั่วไป [1].


Learn more:

 1. ศักดิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ศักดิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ศักดิ์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ อ.สอ เสถบุตร

ศักดิ์: คำแปลและความหมายที่เกี่ยวข้อง

ศักดิ์: คำแปลและความหมายที่เกี่ยวข้อง

ศักดิ์เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่าง ๆ ตามความเหมาะสม ดังนั้นเราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า ศักดิ์ และแปลว่าอะไร รวมถึงความหมายที่เกี่ยวข้องกันด้วย

คำว่า ศักดิ์ ในภาษาไทยมีความหมายหลากหลาย และสามารถใช้ในบริบทต่าง ๆ ได้ ดังนี้:

 1. อำนาจและพลัง: ศักดิ์ในทางนี้หมายถึงความสามารถและพลังของบุคคลหรือสิ่งต่าง ๆ [1]. เช่น มีศักดิ์สูง หมายความว่ามีความสามารถหรือพลังมาก [1].

 2. ความสำคัญและเกียรติยศ: ศักดิ์ในทางนี้หมายถึงความสำคัญและเกียรติยศ [2]. เช่น มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญานี้ทุกประการ หมายความว่ามีความสำคัญและเกียรติยศในทุก ๆ ด้าน [2].

 3. ความสงบและเป็นที่นับถือ: ศักดิ์ในทางนี้หมายถึงความสงบและเป็นที่นับถือ [2]. เช่น สุเหร่านั้นเป็นสุเหร่าศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมในอินเดีย หมายความว่าสุเหร่านั้นเป็นสิ่งที่นับถือและเป็นที่เคารพของชาวมุสลิมในอินเดีย [2].

 4. ความเกี่ยวข้องกับศาสนา: ศักดิ์ในบาลีและสันสกฤตมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับศาสนา โดยหมายถึงความศักดิ์สิทธิ์และความบูชา [2]. เช่น วัตถุมงคลศักดิ์สิทธิ์ หมายถึงวัตถุที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่บูชา [2].


Learn more:

 1. ศักดิ์ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. ศักดิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ศักดิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

ศักดิ์: คำแปลทางวิชาการและวัตถุประสงค์

ศักดิ์: คำแปลทางวิชาการและวัตถุประสงค์

ศักดิ์ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในทางวิชาการและวัตถุประสงค์ ดังนี้:

 1. ศักดิ์ในทางวิชาการ:

  • ในทางภาษาศาสตร์: ศักดิ์เป็นคำที่ใช้ในการบ่งบอกถึงความสำคัญและความเป็นที่เชื่อมโยงของสิ่งต่าง ๆ ในภาษา ศักดิ์จะเป็นส่วนหนึ่งของคำศัพท์ที่ใช้ในการสร้างความหมายและความเข้าใจในภาษา [1].
  • ในทางศาสตร์สังคม: ศักดิ์เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงความสำคัญและความเป็นที่ยอมรับของสิ่งต่าง ๆ ในสังคม ศักดิ์สามารถเป็นเกียรติยศหรือตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือเป็นค่านิยมที่มีความสำคัญในสังคม [2].
 2. ศักดิ์ในทางวัตถุประสงค์:

  • ในทางศาสนา: ศักดิ์เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงความบูชาและความเคารพอันสูงส่งที่มีต่อวัตถุบูชา ศักดิ์สามารถเป็นวัตถุบูชาที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพนับถือในศาสนาต่าง ๆ [2].
  • ในทางศิลปะ: ศักดิ์เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงความสำคัญและความงดงามของสิ่งต่าง ๆ ในศิลปะ ศักดิ์สามารถเป็นสัญลักษณ์หรือส่วนหนึ่งของงานศิลปะที่มีความสำคัญและค่านิยมในวงกว้าง [2].

Learn more:

 1. ศักดิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. จิตร ภูมิศักดิ์ – วิกิพีเดีย

ศักดิ์: คำแปลทางวรรณคดีและสำนวน

ศักดิ์: คำแปลทางวรรณคดีและสำนวน

ศักดิ์ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในทางวรรณคดีและสำนวนภาษาไทย ดังนี้:

 1. ศักดิ์ในทางวรรณคดี:

  • ศักดิ์ในทางวรรณคดีมักใช้เพื่อแสดงถึงพลังและอำนาจของบุคคลหรือวัตถุต่าง ๆ [1].
  • ศักดิ์อาจเป็นสัญลักษณ์ของความสำคัญและเกียรติยศ [1].
  • ศักดิ์อาจแสดงถึงความสามารถและความเก่งกาจ [1].
 2. ศักดิ์ในสำนวนภาษาไทย:

  • ศักดิ์ส่วนใหญ่ใช้ในสำนวนเพื่อแสดงถึงความสำคัญและความเกียรติยศ [1].
  • ศักดิ์อาจใช้ในสำนวนเพื่อแสดงถึงความเชื่อถือว่ามีอำนาจและสามารถบันดาลให้สำเร็จได้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ศักดิ์ในวรรณคดีและสำนวนไทย:

 • เขาเป็นบุคคลที่มีศักดิ์และอำนาจมาก [1].
 • ความเก่งกาจของเขาเป็นศักดิ์สิทธิ์ [1].
 • เขาได้รับเกียรติศักดิ์จากคณะกรรมการ [1].

Learn more:

 1. ศักดิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. สำนวนอังกฤษและสำนวนไทย ที่มีความหมายคล้ายคลึงกัน :ชุดอ้างอิง เล่มที่ 1 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Categories: สรุป 26 ศักดิ์ ภาษา อังกฤษ

วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ
วิธีเทียบอักษรอังกฤษเป็นไทย| 5 minutes English | จำง่ายๆ5 นาที | เขียนชื่อภาษาอังกฤษ

[sak] (n) EN: power ; mighty ; authority ; prestige FR: pouvoir [ m ] ; autorité [ f ] ศักดิ์ [sak] (n) EN: rank ; status ; position FR: rang [ m ] ; statut [ m ]

See more: haiyensport.com/category/auto

วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ

วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ

วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ เป็นหัวข้อที่น่าสนใจและมีความหมายที่สำคัญในการศึกษาภาษาอังกฤษ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เกี่ยวกับวีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษอย่างละเอียด เพื่อเพิ่มความรู้และเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในการศึกษาและการทำงานในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ

หัวข้อหลักในบทความ:

 1. วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษคืออะไร?

 2. ความสำคัญของการเรียนรู้วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ

 3. วิธีการเรียนรู้วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ

 4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการรู้จักวีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ

 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับวีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ

 6. วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษคืออะไร?

  • วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ หมายถึงการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งรวมถึงการอ่าน เขียน พูด ฟัง และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและเป็นระเบียบ [1].
 7. ความสำคัญของการเรียนรู้วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ

  • เพิ่มโอกาสในการทำงาน: การรู้จักและเรียนรู้วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานในสายอาชีพที่ต้องการภาษาอังกฤษ เช่น การทำงานในบริษัทต่างประเทศ การทำงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และอื่นๆ [1].
  • การเรียนรู้อื่นๆ: การเรียนรู้ววีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ

วีระศักดิ์ เป็นชื่อที่มีความหมายว่า ผู้กล้าหาญและมีอำนาจ ในภาษาไทย และถูกแปลเป็นภาษาอังกฤษว่า Wirasak ซึ่งอ่านว่า วี-ระ-สัก [2]. ชื่อนี้เหมาะสำหรับเพศชาย [2]. ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษในแง่ของความหมายและการใช้งานในชื่อ.

ความหมายของวีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษ

ชื่อ วีรศักดิ์ ในภาษาอังกฤษถูกแปลว่า Wirasak ซึ่งมีความหมายว่า ผู้กล้าหาญและมีอำนาจ [2]. ชื่อนี้เป็นชื่อที่เหมาะสำหรับเพศชาย [2]. การใช้ชื่อวีรศักดิ์ในภาษาอังกฤษสามารถใช้ในหลายทางเช่นใช้เป็นชื่อบุคคล ชื่อร้านค้า หรือชื่อผลิตภัณฑ์ [2].

การเพิ่มคะแนนการค้นหาใน Google ด้วยเนื้อหาที่ลึกซึ้ง

เพื่อเพิ่มคะแนนการค้นหาใน Google สิ่งที่สำคัญคือการเขียนเนื้อหาที่มีความลึกซึ้งและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน. ดังนั้นในบทความนี้เราจะให้ข้อมูลที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับวีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษเพื่อช่วยเพิ่มคะแนนการค้นหาใน Google.

วีระศักดิ์ ภาษาอังกฤษในการใช้ชื่อบุคคล

ชื่อวีรศักดิ์ ภาษาอังกฤษสามารถใช้เป็นชื่อบุคคลได้ โดยเฉพาะในกรณีที่คุณต้องการให้ชื่อของคุณมีความหมายว่า ผู้กล้าหาญและมีอำนาจ [2]. การใช้ชื่อวีรศักดิ์ในภาษาอังกฤษอาจเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำห


Learn more:

 1. วีระศักดิ์ (wina sak) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
 2. วีรศักดิ์ แปลว่า ผู้กล้าหาญและมีอำนาจ ภาษาอังกฤษ Wirasak อ่านว่า วี-ระ-สัก เกิดวันอังคาร
 3. วีระศักดิ์ ศิริวัฒน์ | คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

มีศักดิ์เป็น

มีศักดิ์เป็น คืออะไร?

มีศักดิ์เป็นเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญและค่าความหมายของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ศักดิ์เป็นมีความหมายเชิงบวกและเป็นที่เคารพนับถือ สิ่งหนึ่งที่มีศักดิ์เป็นจะถูกพิจารณาว่ามีคุณค่าและความสำคัญสูง ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งสิ่งมีชีวิตและสิ่งที่ไม่มีชีวิต

ความหมายของ มีศักดิ์เป็น

มีศักดิ์เป็นเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและสามารถใช้กับหลายประเภทของสิ่งต่างๆ ดังนี้:

 1. มนุษย์: มีศักดิ์เป็นในมนุษย์หมายถึงคุณค่าและความสำคัญของบุคคล ซึ่งสามารถได้รับเกียรติและเคารพนับถือจากผู้อื่น

 2. วัตถุ: มีศักดิ์เป็นในวัตถุหมายถึงความสำคัญและคุณค่าของวัตถุนั้นๆ เช่น วัตถุศิลปะที่มีคุณค่าสูง

 3. สถานที่: มีศักดิ์เป็นในสถานที่หมายถึงความสำคัญและค่าความหมายของสถานที่นั้นๆ เช่น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางศาสนา

 4. การกระทำ: มีศักดิ์เป็นในการกระทำหมายถึงความสำคัญและค่าความหมายของการกระทำนั้นๆ เช่น การกระทำที่มีคุณค่าสูงและสร้างผลกระทบที่ดี

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มีศักดิ์เป็น

 1. การเป็นครูเป็นอาชีพที่มีศักดิ์เป็นมาก [1].
 2. วัตถุศิลปะที่นักศิลป์สร้างขึ้นมีศักดิ์เป็นและมีค่าความหมาย [1].
 3. วัดที่เป็นศักดิ์สิทธิ์มีศักดิ์เป็นและเป็นที่เคารพนับถมีศักดิ์เป็น คืออะไร?

มีศักดิ์เป็นเป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่อบ่งบอกถึงความสำคัญและค่าความหมายที่สูงของบางสิ่งหรือบางคน คำว่า มีศักดิ์เป็น มักถูกใช้เพื่อเน้นความเชื่อมั่นในความสำคัญและค่าความหมายของสิ่งหนึ่ง ๆ หรือบุคคลใด ๆ [1].

ความหมายของ มีศักดิ์เป็น

คำว่า มีศักดิ์เป็น มีความหมายว่ามีค่าความหมายที่สูง มีความสำคัญ หรือมีคุณค่าที่สูงมาก ๆ ในบางกรณี คำนี้อาจถูกใช้ในบริบททางศาสนา เช่น การพูดถึงเจ้าพระยามหามีศักดิ์เป็น หรือในบริบททางวรรณคดี เช่น การพูดถึงตัวละครที่มีความสำคัญและมีอิทธิพลต่อเรื่องราว [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า มีศักดิ์เป็น

 • พระเจ้ามีศักดิ์เป็นและเป็นที่เคารพนับถืออย่างสูงในสังคมไทย [1].
 • นักเตะที่มีศักดิ์เป็นในทีมฟุตบอลได้รับการสนับสนุนจากผู้ชมอย่างมาก [1].

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ มีศักดิ์เป็น

1. มีศักดิ์เป็น แปลว่าอะไร?

 • มีศักดิ์เป็น แปลว่ามีค่าความหมายที่สูง มีความสำคัญ หรือมีคุณค่าที่สูงมาก ๆ [1].

2. มีศักดิ์เป็นในศาสนาหมายความว่าอะไร?

 • ในศาสนา มีศักดิ์เป็นหมายถึงความสำคัญและค่าความหมายที่สูงของบางสิ่งหรือบางคน ซึ่งอาจเป็นเจ้าพระยาหรือบุคคลที่มีความสำคัญในศาสนานั้น ๆ [1].

**3. มีศักดิ์เป็นในวรรณคดีหมายความว่าอะ


Learn more:

 1. มีศักดิ์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -มีศักดิ์- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. หลาน(ลูกของลูก)น้าเรา เป็นอะไรกับแม่เราครับ
Noble แปลว่า สูงศักดิ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
Noble แปลว่า สูงศักดิ์ | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี
New สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.2:: E-Book หนังสือ โดย ลลิตา หมอกพริ้ง, กาญจนา วุฒิ ศักดิ์
New สรุปเข้มภาษาอังกฤษ ม.2:: E-Book หนังสือ โดย ลลิตา หมอกพริ้ง, กาญจนา วุฒิ ศักดิ์

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ศักดิ์: ความหมายและคำแปล
ศักดิ์: ความหมายในภาษาอังกฤษ
ศักดิ์: คำแปลและความหมายที่เกี่ยวข้อง
ศักดิ์: คำแปลทางวิชาการและวัตถุประสงค์
ศักดิ์: คำแปลทางวรรณคดีและสำนวน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *