รอก ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุก

ผักภาษาอังกฤษ ออกเสียง vegetables - คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน - GetEng123

ผักภาษาอังกฤษ ออกเสียง Vegetables – คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน – Geteng123

Keywords searched by users: รอก ภาษาอังกฤษ: การเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยความสนุก รอกยกของ ภาษาอังกฤษ, ชักรอก ภาษาอังกฤษ, รอกโซ่ ภาษาอังกฤษ, รอกไฟฟ้า ภาษาอังกฤษ, กระรอกภาษาอังกฤษ, รอกตกปลา ภาษาอังกฤษ, ลอก ภาษาอังกฤษ, คาน ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า รอก เป็น ภาษาอังกฤษ

การแปลคำว่า รอก เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า รอก เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายหลากหลาย ดังนั้นการแปลคำว่า รอก เป็นภาษาอังกฤษจะขึ้นอยู่กับความหมายที่ถูกต้องในบ context ที่ใช้ ดังนี้

 1. รอก (noun) – เครื่องผ่อนแรงรูปคล้ายล้อที่มีแกนหมุนได้รอบตัว ที่ขอบเป็นร่องสำหรับให้เส้นเชือกหรือเส้นลวดเดินได้สะดวก ใช้สำหรับยก ลาก หรือดึงของหนักให้เบาแรงและสะดวกคล่องขึ้น

ตัวอย่างประโยค:

 • I used a pulley to lift the heavy box. (ฉันใช้รอกเพื่อยกกล่องหนัก)
 1. รอก (verb) – พูดกล่าวหรือบอกในหูของคนอื่นเพื่อให้เข้าใจหรือเพื่อส่งเสริมให้คนอื่นทราบ

ตัวอย่างประโยค:

 • She whispered into his ear to give him a hint. (เธอพูดกล่าวในหูเขาเพื่อให้เขาได้รับคำแนะนำ)

Learn more:

 1. รอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Pulley แปลว่า รอก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

ความหมายของ รอก ในภาษาอังกฤษ

ความหมายของ รอก ในภาษาอังกฤษ

รอก (hoist) เป็นคำศัพท์ในภาษาอังกฤษที่มีความหมายเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการยกหรือลากของหนัก ซึ่งมักใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนัก รอกมักมีลักษณะเป็นเครื่องผ่อนแรงที่มีแกนหมุนได้รอบตัว และมีร่องสำหรับให้เส้นเชือกหรือเส้นลวดเดินได้สะดวก [1].

คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ รอก ในภาษาอังกฤษได้แก่ pulley ซึ่งหมายถึงเครื่องกลอย่างง่ายที่มีลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบเพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง เพื่อใช้ดึงสิ่งของ มีชนิดรอกเดี่ยวและรอกพวง รอกพวงใช้รอกหลายตัวประกอบกันเข้า [2].

การใช้ รอก ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • The workers used a hoist to lift the heavy machinery [1].
 • The pulley system allowed them to easily move the cargo [2].

Learn more:

 1. รอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รอก (HOIST) คืออะไร
 3. Pulley แปลว่า รอก | Eng Hero เรียนภาษาอังกฤษ ออนไลน์ ฟรี

รอก (Pulley) เป็นอะไร

รอก (pulley) เป็นเครื่องกลที่มีลักษณะเป็นล้อมหมุนได้คล่องรอบตัว และมีเชือกพาดล้อสำหรับยกตัวและดึงวัตถุ [1]. รอกมีความสำคัญในการยกของขึ้นที่สูงหรือหย่อนลงไปในที่ต่ำ โดยใช้แรงของมนุษย์หรือเครื่องจักรในการทำงาน [2].

ประเภทของรอก

รอกสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ รอกเดี่ยวและรอกพวง [1].

 1. รอกเดี่ยว

  • รอกเดี่ยวตายตัว (Fixed Pulley): เป็นรอกที่ตรึงติดอยู่กับที่ ใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อ แรงที่ใช้ดึงจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ รอกเดี่ยวตายตัวไม่ช่วยผ่อนแรง แต่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น การชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา การลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างขึ้นที่สูง [2].
  • รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ (Movable Pulley): เป็นรอกที่เคลื่อนที่ได้ขณะที่ใช้งาน วัตถุผูกติดกับตัวรอกใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อ แรงที่ใช้ดึงมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของน้ำหนักของวัตถุ รอกเดี่ยวเคลื่อนที่เป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง [2].
 2. รอกพวง

  • รอกพวงระบบที่ 1: ประกอบด้วยรอกเดี่ยวเคลื่อนที่หลายตัว รอกแต่ละตัวมีเชือกคล้องหนึ่งเส้น โดยปลายข้างหนึ่งผูกติดกับเพดาน ปลายอีกข้างหนึ่งผูกกับรอกตัวถัดไป วัตถุผูกติดกับรอกตัวล่างสุด เชือกที่คล้องรอบรอกตัวบนสุดใช้สำหรับดึง [2].
  • รอกพวงระบบที่ 2: ประกอบด้วยรอก 2 ตับ ตับบนแขวนติดเพดาน วัตถุผูกติดกับรอกตัวล่างสุดขรอก (pulley) เป็นเครื่องกลที่มีลักษณะเป็นล้อมหมุนได้คล่องรอบตัว และมีเชือกพาดล้อสำหรับยกตัวและดึงวัตถุ [1]. รอกมีความสำคัญในการยกของขึ้นที่สูงหรือหย่อนลงไปในที่ต่ำ โดยใช้แรงของมนุษย์หรือเครื่องจักรในการทำงาน [2].

ประเภทของรอก

รอกแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก คือ รอกเดี่ยวและรอกพวง [2].

 1. รอกเดี่ยว

  • รอกเดี่ยวตายตัว (Fixed Pulley): เป็นรอกที่ตรึงติดอยู่กับที่ ใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อ แรงที่ใช้ดึงจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ รอกเดี่ยวตายตัวไม่ช่วยผ่อนแรง แต่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น การชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา การลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างขึ้นที่สูง [2].
  • รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ (Movable Pulley): เป็นรอกที่เคลื่อนที่ได้ขณะที่ใช้งาน วัตถุผูกติดกับตัวรอกใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อ แรงที่ใช้ดึงมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของน้ำหนักของวัตถุ รอกเดี่ยวเคลื่อนที่เป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง [2].
 2. รอกพวง

  • รอกพวงระบบที่ 1: ประกอบด้วยรอกเดี่ยวเคลื่อนที่หลายตัว รอกแต่ละตัวมีเชือกคล้องหนึ่งเส้น โดยปลายข้างหนึ่งผูกติดกับเพดาน ปลายอีกข้างหนึ่งผูกกับรอกตัวถัดไป วัตถุผูกติดกับรอกตัวล่างสุด เชือกที่คล้องรอบรอกตัวบนสุดใช้สำหรับดึง [2].
  • รอกพวงระบบที่ 2: ประกอบด้วยรอก 2 ตับ ตับบนแขวนติดเพดาน วัตถุผูกติดกับรอกตัวล่างสุดของตัว

Learn more:

 1. รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ – SRRU e-Learning
 2. รอก คืออะไร? แยกได้กี่ประเภท?
 3. รอก ( Pulley ) | ความรู้พื้นฐานทางวิศวกรรม

การใช้งานของรอกในชีวิตประจำวัน

การใช้งานของรอกในชีวิตประจำวัน

รอกเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์ในการยกของหนักหรือการเคลื่อนย้ายวัตถุที่มีน้ำหนักมาก โดยมักใช้ในงานก่อสร้าง โรงงาน หรือการขนส่งสินค้า เพื่อช่วยลดความเหนื่อยของมนุษย์และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ในบทความนี้เราจะพูดถึงประเภทของรอกและวิธีการใช้งานของรอกในชีวิตประจำวัน

ประเภทของรอก

 1. รอกเดี่ยวตายตัว (Fixed Pulley) [1]

  • เป็นรอกที่ตรึงติดอยู่กับที่ ใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อ โดยมีปลายข้างหนึ่งผูกติดกับวัตถุ และปลายอีกข้างหนึ่งใช้สำหรับดึง
  • รอกเดี่ยวตายตัวไม่ช่วยผ่อนแรง แต่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงาน เช่น การชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา การลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างขึ้นที่สูง
 2. รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ (Movable Pulley) [1]

  • เป็นรอกที่เคลื่อนที่ได้ขณะที่ใช้งาน วัตถุผูกติดกับตัวรอกใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อ โดยปลายข้างหนึ่งผูกติดกับเพดาน และปลายอีกข้างหนึ่งใช้สำหรับดึง
  • รอกเดี่ยวเคลื่อนที่เป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง และแรงที่ใช้ดึงมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของน้ำหนักของวัตถุ
 3. รอกพวง (Block Pulley) [1]

  • รอกพวงสามารถแบ่งเป็น 3 ระบบ
   • รอกพวงระบบที่ 1: ประกอบด้วยรอกเดี่ยวเคลื่อนที่หลายตัว โดยมีเชือกคล้องรอบล้อทุกตัว และวัตถุผูกติดกับรอกตัวล่างสุด
   • รอกพวงระบบที่ 2: ประกอบด้วการใช้งานของรอกในชีวิตประจำวัน

รอกเป็นเครื่องมือที่มีการใช้งานและประโยชน์มากมายในชีวิตประจำวัน โดยสามารถใช้ในการยกของหนัก ลากของ หรือเคลื่อนย้ายวัตถุต่างๆ ที่มีน้ำหนักมากหรือขนาดใหญ่ได้อย่างง่ายดายและปลอดภัย [1].

ประเภทของรอก

เราสามารถแยกประเภทของรอกตามการใช้งานได้หลายประเภท ดังนี้:

 1. รอกเดี่ยวตายตัว (Fixed Pulley) [1]

  • เป็นรอกที่ติดตั้งและตรึงติดอยู่กับที่ ใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อ
  • ใช้สำหรับดึงวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง แรงที่ใช้ดึงจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักของวัตถุ
  • ไม่ช่วยผ่อนแรง แต่สามารถอำนวยความสะดวกในการทำงานได้ เช่น การชักธงชาติขึ้นสู่ยอดเสา การลำเลียงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างขึ้นที่สูง
 2. รอกเดี่ยวเคลื่อนที่ (Movable Pulley) [1]

  • เป็นรอกที่เคลื่อนที่ได้ขณะที่ใช้งาน วัตถุผูกติดกับตัวรอกใช้เชือกหนึ่งเส้นพาดรอบล้อ
  • ใช้สำหรับดึงวัตถุขึ้นในแนวดิ่ง แรงที่ใช้ดึงมีค่าเท่ากับครึ่งหนึ่งของน้ำหนักของวัตถุ
  • เป็นเครื่องกลที่ช่วยผ่อนแรง
 3. รอกพวง (Block Pulley) [1]

  • ประกอบด้วยรอกหลายตัวที่มีการเชื่อมต่อกัน
  • ใช้สำหรับดึงวัตถุขึ้นหรือลงในแนวดิ่ง
  • แบ่งเป็นระบบต่างๆ เช่น รอกพวงระบบที่ 1, รอกพวงระบบที่ 2, และรอกพวงระบบที่ 3

การใช้งานของรอกในชีวิตประจำวัน

ในชีวิตประจำวัน เราสามารถใช้งานรอกในหลายๆ สถานการณ์ เ


Learn more:

 1. รอก คืออะไร? แยกได้กี่ประเภท?
 2. Safety First วิธีการใช้รอกและเครน – Mechanika.oc.th

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รอก ในประโยคภาษาอังกฤษ

เมื่อค้นหาคำว่า รอก ในประโยคภาษาอังกฤษ จากผลการค้นหาพบว่าไม่มีตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รอก ในประโยคภาษาอังกฤษที่สอดคล้องกับเงื่อนไขที่คุณต้องการ [1]


Learn more:

 1. รอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. รอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. hoist คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค

Categories: อัปเดต 58 รอก ภาษาอังกฤษ

ผักภาษาอังกฤษ ออกเสียง vegetables - คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน - GetEng123
ผักภาษาอังกฤษ ออกเสียง vegetables – คําศัพท์ภาษาอังกฤษในชีวิตประจําวัน – GetEng123

pulley. รอก, เครื่องกลอย่างง่ายประเภทหนึ่ง ลักษณะเป็นล้อแบนและมีร่องที่ขอบโดยรอบเพื่อใช้เชือกหรือโซ่คล้องที่ร่อง เพื่อใช้ดึงสิ่งของ มีชนิดรอกเดี่ยวและรอกพวง รอกพวงใช้รอกหลายตัวประกอบกันเข้า [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

See more: https://haiyensport.com/category/auto

รอกยกของ ภาษาอังกฤษ

รอกยกของ ภาษาอังกฤษ

รอกยกของคืออะไร?

รอกยกของ (lifting equipment) เป็นเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการยกหรือขนสิ่งของที่มีน้ำหนักหนัก โดยมักใช้ในงานอุตสาหกรรมหรืองานก่อสร้าง เครื่องมือรอกยกของมีหลายประเภทและขนาดต่าง ๆ ซึ่งแต่ละประเภทมีการใช้งานและลักษณะที่แตกต่างกันไป ตัวอย่างของรอกยกของได้แก่ รอกไฟฟ้า (electric hoist), รอกแบบมือ (manual hoist), รอกแบบไฟฟ้า (electric winch), รอกแบบไฮดรอลิก (hydraulic winch) และอื่น ๆ [1].

ประโยชน์ของรอกยกของ

การใช้รอกยกของมีประโยชน์มากมายในการทำงาน โดยเฉพาะในงานที่ต้องยกหรือขนสิ่งของที่มีน้ำหนักหนัก ประโยชน์หลักของรอกยกของได้แก่ [1]:

 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน: การใช้รอกยกของช่วยลดความเหนื่อยของคนงานในการยกหรือขนสิ่งของที่มีน้ำหนักหนัก ทำให้งานเสร็จสิ้นได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 2. เพิ่มระดับความปลอดภัย: การใช้รอกยกของช่วยลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บจากการยกหรือขนสิ่งของที่มีน้ำหนักหนัก โดยลดโอกาสในการเกิดอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้

 3. ลดการเสียหายของสิ่งของ: การใช้รอกยกของช่วยลดความเสียหายของสิ่งของที่มีน้ำหนักหนัก โดยลดการกระทบหรือการสะเก็ดของสิ่งของที่อาจเกิดขึ้นได้ในกระบวนการยกหรือขนสิ่งของ

 4. ควบคุมการยกหรือขนสิ่งของได้อย่างแม่นยำ: รอกยกของช่วยให้สามารถควบคุมการยกหรือขนสิ่งของได้อย# รอกยกของ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของรอกยกของในภาษาอังกฤษ [1]

รอกยกของในภาษาอังกฤษแปลว่า lifting equipment หรือ hoisting equipment ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการยกของหนัก โดยมักใช้ในงานอุตสาหกรรมหรือก่อสร้าง เพื่อช่วยให้การยกของหนักเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

ประเภทของรอกยกของในภาษาอังกฤษ

 1. รอกไฟฟ้า (Electric hoist) – เป็นรอกที่ใช้พลังงานไฟฟ้าในการทำงาน มีความสามารถในการยกของหนักได้ในระดับต่าง ๆ ตามความต้องการ
 2. รอกไฮดรอลิก (Hydraulic hoist) – เป็นรอกที่ใช้พลังงานไฮดรอลิกในการทำงาน มีความสามารถในการยกของหนักได้ในระดับต่าง ๆ ตามความต้องการ
 3. รอกมือ (Manual hoist) – เป็นรอกที่ใช้กำลังมนุษย์ในการทำงาน มีความสามารถในการยกของหนักได้ในระดับต่าง ๆ ตามความต้องการ

การใช้งานรอกยกของในภาษาอังกฤษ

รอกยกของในภาษาอังกฤษมีการใช้งานหลากหลายในอุตสาหกรรมและก่อสร้าง เช่น

 • ใช้ในการยกของหนักในโรงงานอุตสาหกรรม เช่น การยกเครื่องจักรหนัก วัตถุอุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมาก เป็นต้น
 • ใช้ในการยกของในงานก่อสร้าง เช่น การยกวัสดุก่อสร้าง เหล็กเส้น คอนกรีต เป็นต้น
 • ใช้ในการยกของในโรงเรือนคลังสินค้า เพื่อการจัดเก็บและขนย้ายสินค้า

ความสำคัญของรอกยกของในภาษาอังกฤษ

การใช้รอกยกของในภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมากในการทำงานในอุตสาหกรรมและก่อสร้าง เนื่


Learn more:

 1. รอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ประเภทของรอกโซ่ – INDUSTRYPRO
 3. รอกยก (rokyok) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ

ชักรอก ภาษาอังกฤษ

ชักรอก ภาษาอังกฤษ

ชักรอก เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายในภาษาไทยว่า อาการที่ทำให้เส้นเชือกหรือเส้นลวดเคลื่อนผ่านร่องของรอกเพื่อยก ลาก หรือดึงของหนักหรือคนเป็นต้น ให้สะดวกคล่องขึ้น [1] นอกจากนี้ยังมีความหมายเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแขวนไว้ เช่น ชักรอกขึ้นไปบนหิ้ง [1] ในภาษาอังกฤษ คำว่า hoist เป็นคำที่ใช้แปลความหมายของคำว่า ชักรอก [2] ซึ่งมีความหมายเดียวกันกับคำว่า hoist ในภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า ชักรอก ในประโยคภาษาไทย:

 • เมื่อต้องการยกของหนักขึ้น: เช่น เราใช้เครื่องมือชักรอกเพื่อยกของหนักขึ้นไปบนหิ้ง [1]
 • เมื่อต้องการดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแขวนไว้: เช่น เขาใช้เชือกชักรอกเพื่อดึงเรือเล็กขึ้นบนเรือใหญ่ [1]

การใช้คำว่า hoist ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 • เมื่อต้องการยกของหนักขึ้น: เช่น They used a hoist to lift the heavy machinery [2]
 • เมื่อต้องการดึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งไปแขวนไว้: เช่น He used a hoist to hang the painting on the wall [2]

FAQ (คำถามที่พบบ่อย):

คำถาม: ชักรอกและ hoist มีความหมายเหมือนกันหรือไม่?
คำตอบ: ใช่, ชักรอกและ hoist มีความหมายเหมือนกัน ซึ่งใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการยกหรือดึงสิ่งของหนัก

คำถาม: ชักรอกใช้ในสถานการณ์ใดบ้าง?
คำตอบ: ชักรอกใช้ในสถานการณ์ที่ต้องการยกหรือดึงสิ่งของหนักขึ้นไปบนสิ่งอื่น เช่น การยกเครื่องมือหนักขึ้นไปบนหิ้ง

คำถาม: ฉากทิชักรอก ภาษาอังกฤษ: ความหมายและความสำคัญ

ชักรอก เป็นคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย แต่ในที่นี้เราจะสนใจความหมายของ ชักรอก ในภาษาอังกฤษเท่านั้น คำว่า ชักรอก ในภาษาอังกฤษแปลว่า hoist [2] ซึ่งเป็นคำกริยาที่ใช้ในการบรรทุกหรือยกของขึ้นสูงขึ้น หรือใช้ในการดึงของขึ้นมาแขวนไว้ [2] คำว่า hoist นี้มีความสำคัญในการใช้ในงานอุตสาหกรรมหลายประเภท เช่น งานก่อสร้าง งานโรงงาน หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการยกของหนัก นอกจากนี้ยังมีการใช้คำว่า hoist ในความหมายทางการเรียกโขนที่ชักรอกผู้แสดงในการแสดงละครหรือการแสดงโชว์ต่าง ๆ [2]

การใช้คำว่า hoist ในประโยคภาษาอังกฤษ

 1. The workers used a hoist to lift the heavy machinery onto the truck [2].
  (คนงานใช้เครื่องยกเพื่อยกเครื่องจักรหนักขึ้นบนรถบรรทุก)

 2. We need to hoist the flag to the top of the pole [2].
  (เราต้องยกธงขึ้นไปบนเสาสูงสุด)

 3. The stage crew hoisted the actor up onto the platform [2].
  (คนงานบนเวทีชักรอกนักแสดงขึ้นไปบนแพลตฟอร์ม)

 4. The crane hoisted the container onto the ship [2].
  (เครนชักรอกตู้คอนเทนเนอร์ขึ้นไปบนเรือ)

 5. They used a hoist to lift the car engine out of the vehicle [2].
  (พวกเขาใช้เครื่องยกเพื่อยกเครื่องยนต์รถออกจากรถยนต์)

คำว่า hoist เป็นคำที่ใช้บ่อยในงานอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง เพราะมีความสำคัญในการยกของหนัก และใช้ในการเรียกโขนที่ชักรอกผู้แสดงในการแสดงละครหรือการแสดงโชว์ต่าง ๆ [2] การใช้คำว่า hoist ให้ถูกต้องและเหมาะสมในบริบทที่เหมาะสมจะช่วยใ


Learn more:

 1. ชักรอก แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -ชักรอก- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. hoist คืออะไร แปลว่าอะไร มีความหมายอย่างไร ตัวอย่างประโยค
รอกมือสาว, รอกโซ่, รอกโยก, รอกกำมะลอ, Chain Block, Lever Block - บริษัท วีเอ็น-ซอฟท์สลิง (ประเทศไทย) จำกัด : Inspired By Lnwshop.Com
รอกมือสาว, รอกโซ่, รอกโยก, รอกกำมะลอ, Chain Block, Lever Block – บริษัท วีเอ็น-ซอฟท์สลิง (ประเทศไทย) จำกัด : Inspired By Lnwshop.Com
ประเภท และการออกแบบของรอกต่างๆ – Toolmartonline | Tmo | เครื่องมือช่าง Powertools Handtools
ประเภท และการออกแบบของรอกต่างๆ – Toolmartonline | Tmo | เครื่องมือช่าง Powertools Handtools
รอกสายพานยกของหนัก ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
รอกสายพานยกของหนัก ภาษาอังกฤษ? | Wordy Guru
รอกไฟฟ้า/Hoists/อุปกรณ์เสริมรอกไฟฟ้า/Hoists And Accessories - รอกไฟฟ้า เครนไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ
รอกไฟฟ้า/Hoists/อุปกรณ์เสริมรอกไฟฟ้า/Hoists And Accessories – รอกไฟฟ้า เครนไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบอัตโนมัติ

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

การแปลคำว่า รอก เป็น ภาษาอังกฤษ
ความหมายของ รอก ในภาษาอังกฤษ
รอก (pulley) เป็นอะไร
การใช้งานของรอกในชีวิตประจำวัน
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า รอก ในประโยคภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *