ปรเมศ แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในภาษาไทย

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP173:ปรเมศวร์ แปลว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep173:ปรเมศวร์ แปลว่า

Keywords searched by users: ปรเมศ แปลว่า: ความหมายและการใช้งานในภาษาไทย ปรมินทร์ แปลว่า, ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ, ปรเมศร์, ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม, กันดาร แปลว่า, คูหา แปลว่า, บงกช แปลว่า, ธํามรงค์ แปลว่า

ปรเมศ แปลว่า: ความหมายและการใช้งาน

ปรเมศ แปลว่า: ความหมายและการใช้งาน

คำว่า ปรเมศ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การค้นหาความรู้หรือข้อมูลเพื่อเรียนรู้หรือเพิ่มความรู้ [1]. คำนี้มักใช้ในบริบททางการศึกษาหรือการเรียนรู้เพื่อแสดงถึงการค้นหาข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่สนใจหรือต้องการศึกษาเพิ่มเติม.

การใช้งานของคำว่า ปรเมศ มักเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลหรือความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ดังนี้:

 1. การเรียนรู้: คำว่า ปรเมศ สามารถใช้ในบริบทของการเรียนรู้เพื่อแสดงถึงการค้นหาข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเนื้อหาที่เรียนหรือเรื่องที่สนใจ เช่น การปรเมศเพื่อเตรียมสอบ, การปรเมศเพื่อเข้าใจเนื้อหาในห้องเรียน, หรือการปรเมศเพื่อเสริมความรู้ในสาขาวิชาที่สนใจ [2].

 2. การวิจัย: คำว่า ปรเมศ สามารถใช้ในบริบทของการวิจัยเพื่อแสดงถึงการค้นหาข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องที่ต้องการศึกษาหรือวิจัย เช่น การปรเมศเพื่อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย, การปรเมศเพื่อเสริมความรู้ในการเขียนบทความวิชาการ, หรือการปรเมศเพื่อเตรียมความพร้อมในการนำเสนอผลงานวิจัย [2].

 3. การเรียนรู้ออนไลน์: คำว่า ปรเมศ ยังสามารถใช้ในบริบทของการเรียนรู้ออนไลน์เพื่อแสดงถึงการค้นหาข้อมูลหรือความรู้เพิ่มเติมผ่านแหล่งข้อมูลออนไลน์ เช่น การปรเมศเพื่อเรียนรู้ผ่านคอร์สออนไลน์, การปรเมศเพื่อค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์หรือบลปรเมศ แปลว่า: ความหมายและการใช้งาน

คำว่า ปรเมศ เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า การค้นหาความรู้หรือข้อมูลเพื่อเรียนรู้หรือเพิ่มความรู้ ซึ่งมักใช้ในบริบททางการศึกษาและการเรียนรู้เพิ่มเติม [1].

การใช้งานของคำว่า ปรเมศ มักเกี่ยวข้องกับการค้นหาข้อมูลหรือความรู้ในสถานการณ์ต่างๆ ดังนั้น เราสามารถใช้คำว่า ปรเมศ ในประโยคต่อไปนี้:

 1. ฉันกำลังทำการปรเมศเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก [2]

  • ในประโยคนี้ ปรเมศ ถูกใช้เพื่อแสดงการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โลก
 2. เขาใช้เวลาปรเมศเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ทุกวัน [1]

  • ในประโยคนี้ ปรเมศ แสดงถึงการค้นหาความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ที่เกิดขึ้นทุกวัน
 3. การปรเมศเป็นกระบวนการที่สำคัญในการพัฒนาความรู้ [2]

  • ในประโยคนี้ ปรเมศ ถูกใช้เพื่ออธิบายถึงความสำคัญของกระบวนการค้นหาความรู้ในการพัฒนาความรู้

การใช้คำว่า ปรเมศ ให้เหมาะสมกับบริบทและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เช่น การเรียนรู้ การวิจัย หรือการค้นหาข้อมูลเพิ่มเติม


Learn more:

 1. ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปรเมศร์ หาความหมายและตรวจสอบชื่อ
 3. ปรเมศ หาความหมายและตรวจสอบชื่อ

ค้นหาความหมายของ ปรเมศ ในพจนานุกรมออนไลน์

ค้นหาความหมายของคำว่า ปรเมศ ในพจนานุกรมออนไลน์เป็นการค้นหาความหมายของคำว่า ปรเมศ ที่มีอยู่ในพจนานุกรมที่เป็นออนไลน์ ซึ่งเป็นที่รวบรวมคำศัพท์และคำที่มีความหมายต่างๆ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถหาความหมายของคำได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อค้นหาความหมายของคำที่ต้องการได้ทันที [1].

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันพจนานุกรมออนไลน์ที่มีความหมายของคำว่า ปรเมศ อาจมีหลายแห่ง เช่น Longdo Dictionary, Lexitron, หรือ Nontri ซึ่งเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันดังกล่าวเพื่อค้นหาความหมายของคำว่า ปรเมศ ได้ [1].


Learn more:

 1. ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ความหมายของคำว่า ปรเมศวร์
 3. Google แปลภาษา

ประเภทและคุณสมบัติของคำว่า ปรเมศ

ปรเมศเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า เทวสถาน หรือ โบสถพราหมณ์ [2]. คำว่า ปรเมศ เป็นคำที่ใช้ในบทสวดมนต์หรือบทสวดพระอภิธรรม ในศาสนาพุทธ เพื่อเรียกเชิญเทวทัศน์หรือพระองค์ที่มีความบริสุทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือ [2].

ประเภทของคำว่า ปรเมศ:

 1. คำนาม (Noun): ใช้เรียกชื่อเทวทัศน์หรือพระองค์ที่มีความบริสุทธิ์และเป็นที่เคารพนับถือ [2].

คุณสมบัติของคำว่า ปรเมศ:

 • มีความหมายเชิงบวกและเป็นที่เคารพนับถือในศาสนาพุทธ [2].
 • เป็นคำที่ใช้ในบทสวดมนต์หรือบทสวดพระอภิธรรม [2].

Learn more:

 1. ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เทวสถาน โบสถพราหมณ์ กรุงเทพมหานคร
 3. อาณาจักรซีงาปูรา – วิกิพีเดีย

ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ปรเมศ

ปรเมศเป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า ประเมิน หรือ วิเคราะห์ ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในบริบทต่างๆ เช่น การประเมินผลงาน การวิเคราะห์ข้อมูล หรือการประเมินความสำเร็จของโครงการ ดังนั้น ปรเมศเป็นคำที่มีความสำคัญในการวิเคราะห์และประเมินสิ่งต่างๆ ในชีวิตประจำวันและการทำงาน

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปรเมศ:

 1. การประเมินผลงานของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาองค์กร [1].
 2. คณะกรรมการจะทำการประเมินความเหมาะสมของโครงการก่อนตัดสินใจให้งบประมาณ [2].
 3. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการตัดสินใจทางธุรกิจ [1].
 4. การประเมินความสำเร็จของโครงการจำเป็นต้องใช้ตัวชี้วัดที่เหมาะสม [2].
 5. การประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนเป็นส่วนสำคัญของกระบวนการสอน [1].

Learn more:

 1. ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. आपको अस्थायी रूप से ब्लॉक किया गया है
 3. ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

แหล่งอ้างอิงการใช้คำว่า ปรเมศ

แหล่งอ้างอิงการใช้คำว่า ปรเมศ คืออะไร?

ปรเมศ เป็นคำที่มักใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงความสงบและเงียบสงบ มักใช้ในบริบทที่เกี่ยวข้องกับการสงบเสงี่ยม หรือความเงียบสงบที่เกิดขึ้นหลังจากเกิดเหตุการณ์ที่สร้างความวุ่นวายหรือความรำคาญ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปรเมศ:

 • หลังจากที่เกิดเหตุการณ์รุนแรง สถานการณ์ในพื้นที่กลับเป็นปรเมศ [2]
 • เมื่อคุณอยู่ในที่ที่เงียบสงบ คุณจะรู้สึกสบายใจและผ่อนคลาย [1]

Learn more:

 1. ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เจ้าฟ้าปรเมศร์ – วิกิพีเดีย
 3. รูปแบบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เทคนิค LT – ปรเมศ ทองเกลี้ยง | Library | Formative

ความแตกต่างระหว่างคำว่า ปรเมศ กับคำอื่นๆ

คำว่า ปรเมศ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า เกิดวันจันทร์ [2]. คำนี้เป็นคำที่ใช้ในการวิเคราะห์ชื่อ โดยมักจะใช้ในการตั้งชื่อเด็กหรือชื่อธุรกิจ [2].

อย่างไรก็ตาม, ความแตกต่างระหว่างคำว่า ปรเมศ กับคำอื่นๆ อาจมีอยู่ในหลายด้าน เช่น ความหมาย, การใช้งาน, และความสัมพันธ์กับคำอื่นๆ ในประโยค ดังนี้:

 1. ความหมาย:

  • ปรเมศ หมายถึง เกิดวันจันทร์ [2].
  • คำอื่นๆ เช่น อังคาร หมายถึง เกิดวันอังคาร [2] และ พุธ หมายถึง เกิดวันพุธ [2].
 2. การใช้งาน:

  • ปรเมศ ใช้ในการตั้งชื่อเด็กหรือชื่อธุรกิจที่ต้องการให้มีความหมายเกี่ยวกับวันจันทร์ [2].
  • คำอื่นๆ เช่น อังคาร ใช้ในการตั้งชื่อเด็กหรือชื่อธุรกิจที่ต้องการให้มีความหมายเกี่ยวกับวันอังคาร [2] และ พุธ ใช้ในการตั้งชื่อเด็กหรือชื่อธุรกิจที่ต้องการให้มีความหมายเกี่ยวกับวันพุธ [2].
 3. ความสัมพันธ์กับคำอื่นๆ:

  • ปรเมศ เป็นคำที่อยู่ในกลุ่มของคำที่เกี่ยวข้องกับวันในสัปดาห์ เช่น อังคาร และ พุธ [2].
  • คำอื่นๆ เช่น ศุกร์ เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับวันศุกร์ [2] และ เสาร์ เป็นคำที่เกี่ยวข้องกับวันเสาร์ [2].

ดังนั้น, คำว่า ปรเมศ แตกต่างจากคำอื่นๆ ในความหมายของวันที่เกิดและการใช้งาน โดยมีความสัมพันธ์กับคำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับวันในสัปดาห์ [2].


Learn more:

 1. ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปรเมศวร์ แปลว่า? วิเคราะห์ชื่อ ปรเมศวร์ | ชื่อมงคล

การนำคำว่า ปรเมศ มาใช้ในประโยคต่างๆ

การนำคำว่า ปรเมศ มาใช้ในประโยคต่างๆ

คำว่า ปรเมศ เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า ความสามารถในการทำงานหรือการปฏิบัติตามหน้าที่อย่างมีความเชี่ยวชาญ [1] คำนี้สามารถนำมาใช้ในประโยคต่างๆ เพื่อแสดงถึงความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ ได้ ดังนั้น เราจะมาดูตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ปรเมศ ในประโยคต่างๆ ต่อไปนี้:

 1. คำนาม:
 • เขาเป็นคนที่มีความปรเมศในการเล่นกีฬาฟุตบอล [1]
 • นักเรียนคนนี้มีความปรเมศในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ [1]
 1. คำกริยา:
 • เธอปรเมศในการร้องเพลง [1]
 • ผู้ชายคนนี้ปรเมศในการเขียนบทความ [1]
 1. คำคุณศัพท์:
 • ครูที่สอนเราเป็นคนมีความปรเมศ [1]
 • นักเรียนคนนี้มีความปรเมศในการเรียนรู้ [1]

การใช้คำว่า ปรเมศ ในประโยคต่างๆ ช่วยเพิ่มความเข้มแข็งและเน้นความสามารถหรือความเชี่ยวชาญของบุคคลหรือสิ่งต่างๆ ที่กล่าวถึง และช่วยให้คำพูดดูมีน้ำหนักและน่าเชื่อถือมากขึ้น


Learn more:

 1. ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พระนาม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. [หิ้วสตั้ดล่าฝัน] #หิ้วสตั๊ดล่าฝัน เพราะคำว่า กีฬาฟุตบอลหล่อเลี้ยงชีวิต ที่เปลี่ยนชีวิตจาก เด็กสลัม สู่ สุดยอดกองหน้าในไทยลีก1 ฟร้องค์ ปรเมศย์ อาจวิไล .

Categories: ยอดนิยม 36 ปรเมศ แปลว่า

ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP173:ปรเมศวร์ แปลว่า
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_EP173:ปรเมศวร์ แปลว่า

(ปะระเมด, ปอระเมด) น. ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง คือ พระอิศวร. ปรเมศวร์

See more: haiyensport.com/category/auto

ปรมินทร์ แปลว่า

ปรมินทร์ แปลว่าอะไร?

ปรมินทร์ เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า เจ้าพระยา หรือ ผู้มีอำนาจสูงสุด [1]. คำว่า ปรมินทร์ เป็นคำที่ใช้ในบทพระราชนิพนธ์และบทกลอนเพื่อเรียกเชิดเจ้าพระยาหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในสถานการณ์ทางการปกครอง [1].

ในประเทศไทยในอดีต ปรมินทร์เป็นตำแหน่งที่สำคัญในระดับสูงสุดของการปกครอง โดยเจ้าพระยาเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศแทนกษัตริย์ [1]. ตำแหน่งเจ้าพระยามีความสำคัญมากในประวัติศาสตร์ไทย และมีบทบาทสำคัญในการดำเนินการทางการเมืองและการปกครองประเทศ [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. ปรมินทร์ แปลว่าอะไร?

  • ปรมินทร์ แปลว่า เจ้าพระยา หรือ ผู้มีอำนาจสูงสุด [1].
 2. ปรมินทร์ เป็นตำแหน่งอะไรในประวัติศาสตร์ไทย?

  • ปรมินทร์เป็นตำแหน่งที่สำคัญในระดับสูงสุดของการปกครองในประเทศไทย โดยเจ้าพระยาเป็นผู้มีอำนาจในการบริหารประเทศแทนกษัตริย์ [1].
 3. ปรมินทร์ เป็นคำที่ใช้ในบทกลอนหรือบทพระราชนิพนธ์ในประเทศไทยใช่ไหม?

  • ใช่, คำว่า ปรมินทร์ เป็นคำที่ใช้ในบทกลอนและบทพระราชนิพนธ์เพื่อเรียกเชิดเจ้าพระยาหรือผู้มีอำนาจสูงสุดในสถานการณ์ทางการปกครอง [1].

Learn more:

 1. ปรมินทร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปรมินทร์-ปรเมนทร์ ต่างกันและเหมือนกันอย่างไร | Dek-D.com
 3. ปรมินทร์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ยิ่ง, พระปรมาภิไธย พระมหากษัตริย์ที่ทรงครองราชสมบัติสืบสันตติวงศ์อันดับที่เป็นเลขคู่จะมีพระปรมาภิไธย ภาษาอังกฤษ PARAMIN อ่านว่า ปะ-ระ-มิน เกิดวันอาทิตย์

ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ

ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

หัวข้อหลัก: ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย: บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดเพื่อเพิ่มความสนใจในการค้นหาของ Google

เนื้อหา:

ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายถึงคำศัพท์หรือวลีที่มาจากภาษาอังกฤษ หรือมีความสัมพันธ์กับภาษาอังกฤษ ซึ่งมักใช้ในการแปลหรือใช้คำศัพท์ที่มีความหมายใกล้เคียงกันในภาษาอังกฤษ

การใช้ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ผู้เขียนหรือผู้พูดสามารถใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในบทความหรือประโยคไทยได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารระหว่างภาษา นอกจากนี้ การใช้ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ ยังช่วยให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายขึ้น เนื่องจากคำศัพท์หรือวลีที่ใช้มีความคุ้นเคยในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษที่ใช้ในประโยคภาษาไทย:

 1. ฉันเข้าอินเตอร์เน็ตทุกวัน (I go on the internet every day) [1]
 2. เขาเป็นครูภาษาอังกฤษ (He is an English teacher) [1]
 3. ฉันชอบดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ (I enjoy watching English movies) [1]

ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ มีความสำคัญในการเพิ่มความน่าสนใจของเนื้อหาในเว็บไซต์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่มอันดับการค้นหาของ Google ซึ่งเป็นเครปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ

เนื้อหา:

หัวข้อหลัก: ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ
คำอธิบาย: บทความนี้จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ โดยอธิบายเนื้อหาอย่างละเอียดและเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับหัวข้อนี้

ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษคืออะไร?

 • ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาอังกฤษเพื่ออธิบายความหมายของคำหรือวลีในภาษาอังกฤษ [1].

ความสำคัญของการเรียนรู้ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ

 • การเรียนรู้ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษช่วยให้เราสามารถเข้าใจความหมายและการใช้งานของคำหรือวลีในภาษาอังกฤษได้มากขึ้น [1].
 • ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษช่วยให้เราสามารถเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ และเพิ่มคำศัพท์ในภาษาอังกฤษได้ [1].
 • การรู้จักปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษช่วยให้เราสามารถเขียนและพูดภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและคล่องตัว [1].

วิธีการเรียนรู้ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษ

 1. อ่านหนังสือภาษาอังกฤษ: การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษช่วยให้เราได้พบประโยคและวลีที่ใช้ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษอยู่บ่อยครั้ง [1].
 2. ฟังเพลงภาษาอังกฤษ: การฟังเพลงภาษาอังกฤษช่วยให้เราได้ฟังประโยคและวลีที่ใช้ปรเมศวร์ ภาษาอังกฤษอยู่บ่อยครั้ง [1].
 3. ดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษ: การดูภาพยนตร์ภาษาอั

Learn more:

 1. -ปรเมศวร์- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ปรเมศวร์ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำว่า ปรเมศวร์ ( N ) ในภาษาอังกฤษ
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep173:ปรเมศวร์ แปลว่า - Youtube
ตั้งชื่อลูก(ตามพจนานุกรมไทย)_Ep173:ปรเมศวร์ แปลว่า – Youtube

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ปรเมศ แปลว่า: ความหมายและการใช้งาน
ค้นหาความหมายของ ปรเมศ ในพจนานุกรมออนไลน์
ประเภทและคุณสมบัติของคำว่า ปรเมศ
ประโยคตัวอย่างที่ใช้คำว่า ปรเมศ
แหล่งอ้างอิงการใช้คำว่า ปรเมศ
ความแตกต่างระหว่างคำว่า ปรเมศ กับคำอื่นๆ
การนำคำว่า ปรเมศ มาใช้ในประโยคต่างๆ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *