พรหม แปลว่าอะไร? ความหมายและความเชื่อทางศาสนาในไทย

ลักษณะของพรหมที่มาเกิดเป็นคน มีลักษณะแบบนี้!!

ลักษณะของพรหมที่มาเกิดเป็นคน มีลักษณะแบบนี้!!

Keywords searched by users: พรหม แปลว่าอะไร? ความหมายและความเชื่อทางศาสนาในไทย พระพรหม, พรหมา อ่านว่า, พรหม ภาษาอังกฤษ, พรมปูพื้น ภาษาอังกฤษ, พรหมโลก, พระพรหม 4 หน้า ความหมาย, พระขรรค์ หมายถึง, พรหมจรรย์ คือ

1. พรหม แปลว่าคืออะไร

พรหม แปลว่าคืออะไร

พรหม (สก. พฺรหฺม) เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีหลายความหมายตามบทความที่พบในพจนานุกรมแปลภาษาไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร [1] และ Longdo Dictionary [2]. นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพรหมในบางกรณีด้วย

ความหมายของพรหม:

 1. พระพรหม: เป็นชื่อของเจ้าพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์ ในบาลีเรียกว่าพระพรหม และในสันสกฤตเรียกว่าพรหมวิหา [2]
 2. พรหมไทย: เป็นคำที่ใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงถึงของที่ได้รับมาจากบิดามารดา หรือเรียกว่าพรหมไทย [2]
 3. พรหมจารี: เป็นคำที่ใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงถึงความบริสุทธิ์หรือความบริสุทธิ์ของหญิง หรือเรียกว่าพรหมจารี [2]
 4. พรหมจรรย์: เป็นคำที่ใช้ในบางกรณีเพื่อแสดงถึงการศึกษาปรมัตถ์หรือพระเวท หรือเรียกว่าพรหมจรรย์ [2]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าพรหม:

 • ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมคือผู้สร้างโลก [2]
 • พระกริ่งองค์นี้ถือเป็นพรหมไทยที่ฉันได้รับมาจากพ่อ [2]
 • เขาอายุป่านนี้แล้วยังไม่ยอมแต่งงาน คงจะถือพรหมจารีไปแล้ว [2]
 • หลายส่วนของโลกคิดว่าเรื่องพรหมจรรย์ในวัยสาวนั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญ และเป็นเรื่องล้าสมัยไปแล้ว [2]

Learn more:

 1. พรหม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
 2. พรหม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พรหม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

2. พรหม แปลต่างๆในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พรหม แปลต่างๆในพจนานุกรม Longdo Dictionary

พรหม เป็นคำศัพท์ที่มีหลายความหมายในพจนานุกรม Longdo Dictionary ซึ่งเป็นหนึ่งในพจนานุกรมออนไลน์ที่ได้รับความนิยมในประเทศไทย ดังนั้นเราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคของคำว่า พรหม ในพจนานุกรม Longdo Dictionary ตามที่ค้นหาได้จากเว็บไซต์นี้ [1].

ความหมายของคำว่า พรหม ในพจนานุกรม Longdo Dictionary มีดังนี้:

 1. พรหม (n) Brahma [1]

  • ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมคือผู้สร้างโลก
  • ชื่อพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์
  • เทพในพรหมโลก จำพวกมีรูป เรียก รูปพรหม
 2. พรหมไทย (n) parental gift [1]

  • ทานอันประเสริฐสุด, ของที่บิดามารดาให้
 3. พรหมจารี (n) Brahmacari [1]

  • ประพฤติอย่างพรหมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครอง
 4. พรหมจารี (n) virginity [1]

  • ความบริสุทธิ์ของหญิง
 5. พรหมชาติ (n) name of fortune-teller book [1]

  • ชื่อตำราหมอดู
 6. พรหมจรรย์ (n) study of Buddhist metaphysics [1]

  • การศึกษาปรมัตถ์, การศึกษาพระเวท
 7. พรหมจรรย์ (n) virgin [1]

  • การละเว้นเมถุน, ฐานะของผู้ยังไม่ได้แต่งงาน
 8. พรหมลิขิต (n) fate [1]

  • อำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิต
 9. พรหมวิหาร (n) four principles virtuous existence [1]

  • หลักสี่ของการดำเนินชีวิตอย่างดี

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคำว่า พรหม ในพจนานุกรม Longdo Dictionary อีกมากมายที่คุณสามารถค้นหาเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์เดียวกัน [1].


Learn more:

 1. พรหม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. -พรหม- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

3. พรหม แปลว่าในพจนานุกรมแปลภาษา คำศัพท์ อ.เปลื้อง ณ นคร

พรหม แปลว่าในพจนานุกรมแปลภาษา คำศัพท์ อ.เปลื้อง ณ นคร

พรหม คือคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายตามแหล่งข้อมูลที่ค้นหาได้ โดยมีความหมายที่แตกต่างกันในแต่ละแหล่ง ดังนี้:

 1. พรหม (Brahma) [1]:

  • ความหมาย: ชื่อพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์ พระพรหมเป็นเทพในพรหมโลก มีรูปร่างและเรียกว่า รูปพรหม
  • ตัวอย่างประโยค: ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมคือผู้สร้างโลก
 2. พรหมไทย (parental gift) [2]:

  • ความหมาย: ทานอันประเสริฐสุด ของที่บิดามารดาให้
  • ตัวอย่างประโยค: พระกริ่งองค์นี้ถือเป็นพรหมไทยที่ฉันได้รับมาจากพ่อ
 3. พรหมจารี (Brahmacari) [2]:

  • ความหมาย: ประพฤติอย่างพรหมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครอง
  • ตัวอย่างประโยค: เขาอายุป่านนี้แล้วยังไม่ยอมแต่งงาน คงจะถือพรหมจารีไปแล้ว
 4. พรหมจารี (virginity) [2]:

  • ความหมาย: ความบริสุทธิ์ของหญิง
  • ตัวอย่างประโยค: ค่านิยมของสังคมไทยให้ความสำคัญกับเรื่องพรหมจารีของผู้หญิงมาก
 5. พรหมชาติ (name of fortune-teller book) [2]:

  • ความหมาย: ชื่อตำราหมอดู
  • ตัวอย่างประโยค: โปรแกรมทายดวงชะตานี้เขียนขึ้นอย่างเคร่งครัดตามแบบการคำนวนในตำราพรหมชาติ
 6. พรหมจรรย์ (study of Buddhist metaphysics) [2]:

  • ความหมาย: การศึกษาปรมัตถ์ การศึกษาพระเวท
  • ตัวอย่างประโยค: พระภิกษุสงฆ์ต้องศึกษาพรหมจรรย์พรหม แปลว่าในพจนานุกรมแปลภาษา คำศัพท์ อ.เปลื้อง ณ นคร

พรหม คือคำศัพท์ที่มีความหมายหลากหลายตามแหล่งข้อมูลที่ค้นหาได้ โดยมีความหมายที่สำคัญดังนี้:

 1. พรหม (Brahma) [1]:

  • คำนามที่ใช้ในศาสนาพราหมณ์ หมายถึงพระเจ้าผู้สร้างโลก
  • ในศาสนาพราหมณ์ เรียกพระพรหมว่า พรหมวิหาร หรือ พรหมวิหา
  • ในบาลีและสันสกฤต ใช้คำว่า พระพรหม เพื่ออธิบายพระเจ้าผู้สร้างโลก
 2. พรหมไทย (parental gift) [2]:

  • คำนามที่ใช้ในบริบทของของที่บิดามารดาให้
  • เป็นคำที่ใช้ในบริบทของของที่ได้รับจากบิดามารดา
 3. พรหมจารี (Brahmacari) [2]:

  • คำนามที่ใช้ในบริบทของคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครอง
  • ในบาลีและสันสกฤต พรหมจารีหมายถึงคนที่ประพฤติตนอย่างพรหมจรรย์
 4. พรหมจารี (virginity) [2]:

  • คำนามที่ใช้ในบริบทของความบริสุทธิ์ของหญิง
  • เป็นคำที่ใช้ในบริบทของความบริสุทธิ์ของผู้หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน
 5. พรหมชาติ (name of fortune-teller book) [2]:

  • คำนามที่ใช้ในบริบทของชื่อตำราหมอดู
  • เป็นชื่อของตำราที่ใช้ในการทำนายดวงชะตา
 6. พรหมจรรย์ (study of Buddhist metaphysics) [2]:

  • คำนามที่ใช้ในบริบทของการศึกษาปรมัตถ์หรือพระเวทในศาสนาพุทธ
  • เป็นการศึกษาเกี่ยวกับปรมัตถ์หรือพระเวทในศาสนาพุทธ
 7. พรหมจรรย์ (virgin) [2]:

  • คำนามที่ใช้ในบริบทของคนที่ยังไม่ได้แต่งงานหรือยุ่งเกี่ยวกับเพศ
  • เป

Learn more:

 1. พรหม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. พรหม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พระพรหม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

4. พรหม ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครข่าว

พรหม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครข่าว

พรหม หรือ จิตอันแผ่กว้างไป ตรงกับคำว่า พรหมวิหา [1] ซึ่งมีความหมายเป็น Brahma ในศาสนาพราหมณ์ หรือเทพในพรหมโลก ซึ่งเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์ [2]

นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่น ๆ ของคำว่า พรหม ในพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครข่าว ดังนี้:

 1. พรหมไทย: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงของที่บิดามารดาให้ หรือเรียกว่า parental gift [2]

 2. พรหมจารี: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงคนที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครอง หรือความบริสุทธิ์ของหญิง หรือเรียกว่า Brahmacari [2]

 3. พรหมจรรย์: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงการศึกษาปรมัตถ์หรือพระเวท หรือเรียกว่า study of Buddhist metaphysics [2]

 4. พรหมชาติ: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงชื่อตำราหมอดู หรือเรียกว่า name of fortune-teller book [2]

 5. พรหมลิขิต: เป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงโชคชะตาหรือบุญกรรม หรือเรียกว่า fate [2]

นี่เป็นเพียงบางส่วนของความหมายของคำว่า พรหม จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครข่าว ซึ่งยังมีความหมายอื่น ๆ อีกมากมายที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม


Learn more:

 1. พรหม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. พรหม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. คำไวพจน์ 572 คำ พร้อมความหมาย | ติวฟรี.คอม

5. พรหม ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ Lexitron

พรหม ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

พรหม เป็นคำศัพท์ที่มีหลายความหมายตามพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON ซึ่งเป็นทรัพยากรออนไลน์ที่ให้คำแปลภาษาไทย-อังกฤษและคำจำกัดความของคำศัพท์ต่าง ๆ ในภาษาไทย ดังนั้นเราจะมาดูความหมายของคำว่า พรหม ตามพจนานุกรม LEXiTRON กันเลยครับ

ความหมายของคำว่า พรหม ในพจนานุกรม LEXiTRON มีดังนี้:

 1. พรหม (n) Brahma [1]

  • ความเชื่อทางศาสนาพราหมณ์เชื่อว่าพระพรหมคือผู้สร้างโลก
  • ชื่อพระเป็นเจ้าผู้สร้างโลกตามศาสนาพราหมณ์
  • เทพในพรหมโลก จำพวกมีรูป เรียก รูปพรหม
 2. พรหมไทย (n) parental gift [1]

  • ทานอันประเสริฐสุด, ของที่บิดามารดาให้
 3. พรหมจารี (n) Brahmacari [1]

  • ประพฤติอย่างพรหมคือไม่ยุ่งเกี่ยวกับเพศตรงกันข้ามหรือคู่ครอง
 4. พรหมจารี (n) virginity [1]

  • ความบริสุทธิ์ของหญิง
 5. พรหมชาติ (n) name of fortune-teller book [1]

  • ชื่อตำราหมอดู
 6. พรหมจรรย์ (n) study of Buddhist metaphysics [1]

  • การศึกษาปรมัตถ์, การศึกษาพระเวท
 7. พรหมจรรย์ (n) virgin [1]

  • การละเว้นเมถุน, ฐานะของผู้ยังไม่ได้แต่งงาน
 8. พรหมลิขิต (n) fate [1]

  • อำนาจที่กำหนดความเป็นไปของชีวิต

นี่คือความหมายของคำว่า พรหม จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON ที่เราสามารถนำมาใช้ในการเรียนรู้และใช้งานได้ครับ


Learn more:

 1. พรหม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พรหม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พรหม แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

6. พรหม ความหมายจากพจนานุกรมพรหมในพจนานุกรมเล่มอื่นๆ

พรหม คือคำที่มีความหมายหลากหลายในพจนานุกรมพรหมในพจนานุกรมเล่มอื่นๆ ซึ่งมีความหมายที่แตกต่างกันไปตามบริบทและแหล่งที่มาของคำนั้นๆ ดังนั้นเราจะมาดูความหมายของคำว่า พรหม จากพจนานุกรมพรหมในพจนานุกรมเล่มอื่นๆ ต่อไปนี้:

 1. พจนานุกรมไทย-ไทย:

  • พรหม: มีความหมายว่า สิ่งที่มีความสวยงามและเป็นที่รักของผู้คน [1].
  • พรหม: มีความหมายว่า สิ่งที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพบูชา [1].
 2. พจนานุกรมไทย-อังกฤษ:

  • พรหม: มีความหมายว่า deity, god [1].
 3. พจนานุกรมไทย-จีน:

  • พรหม: มีความหมายว่า พระเจ้า, พระเจ้าเทพ [1].
 4. พจนานุกรมไทย-ญี่ปุ่น:

  • พรหม: มีความหมายว่า พระเจ้า, เทพเจ้า [1].

จากข้อมูลที่ได้จากพจนานุกรมพรหมในพจนานุกรมเล่มอื่นๆ สามารถสรุปได้ว่าคำว่า พรหม มีความหมายที่หลากหลาย และมักเกี่ยวข้องกับความสวยงาม ความสำคัญ และความเป็นที่เคารพบูชาของสิ่งต่างๆ ในบริบทต่างๆ


Learn more:

 1. มหาพรหม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พุทธธรรม พุทธแท้คืออะไร (?): การตีความธรรมะเพื่อตอบโจทย์สังคมที่พุทธไทยตามไม่ทัน – The 101 World Life & Culture

7. พรหม ความหมายและคำเชื่อมโยงในเชิงศาสนา

พรหม ความหมายและคำเชื่อมโยงในเชิงศาสนา

พรหมเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในศาสนาฮินดู ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากภาษาสันสกฤต (Sanskrit) ภาษาที่ใช้ในการเขียนคัมภีร์และศาสนาฮินดู คำว่า พรหม มีความหมายว่า เจ้าพระเจ้า หรือ เจ้าองค์สูงสุด ซึ่งเป็นการอธิบายถึงพระเจ้าที่เป็นสรรพสัตว์ที่สำคัญและมีอำนาจสูงสุดในศาสนาฮินดู [1].

ในศาสนาฮินดู พรหมถือเป็นพระเจ้าที่สร้างสรรค์และควบคุมจักรวาล พระเจ้าพรหมถือเป็นผู้สร้างโลกและทุกสิ่งที่อยู่บนโลก พระเจ้าพรหมเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจและประเทศในการควบคุมการเกิดขึ้นและการสูญหายของสิ่งมีชีวิตทั้งหมด [1].

คำเชื่อมโยงในเชิงศาสนาที่เกี่ยวข้องกับพรหมมีหลายคำ เช่น พระพรหม (Brahman) ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงพระเจ้าพรหมที่ไม่สามารถอธิบายหรือเข้าใจได้ด้วยคำพูดหรือความคิด พระพรหมถือเป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างและไม่สามารถเข้าถึงได้โดยตรง แต่เป็นพลังและสมบัติที่อยู่ในทุกสิ่งที่มีชีวิต [1].

อีกคำเชื่อมโยงหนึ่งคือ พระพรหมมหาเทวี (Devi) ซึ่งเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายถึงพระเจ้าพรหมที่เป็นเทวีหรือเทพี พระพรหมมหาเทวีถือเป็นพระเจ้าที่มีอำนาจและความเป็นเจ้าของความสวยงาม และเป็นเทพีที่มีอำนาจในการสร้างสรรค์และควบคุมการเกิดขึ้นในโลก [1].


Learn more:

 1. ศาสนาฮินดู – วิกิพีเดีย

Categories: สำรวจ 55 พรหม แปลว่า

ลักษณะของพรหมที่มาเกิดเป็นคน มีลักษณะแบบนี้!!
ลักษณะของพรหมที่มาเกิดเป็นคน มีลักษณะแบบนี้!!

See more: haiyensport.com/category/auto

พระพรหม

พระพรหม: พระเจ้าสร้างสรรค์แห่งศาสนาฮินดู

พระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ท่านเป็นตรีมูรติที่สร้างสรรค์โลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล พระพรหมเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์ ความเมตตา และความรู้สึกสัมพันธ์กับมนุษย์ ในศาสนาฮินดู พระพรหมถือว่าเป็นพระผู้สร้างโลกและสิ่งมีชีวิตทั้งหมด [1].

ความสำคัญของพระพรหมในศาสนาฮินดู

 • พระพรหมเป็นตรีมูรติที่สร้างสรรค์โลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล [1].
 • เทพเจ้าพระพรหมถือเป็นตัวแทนของความเมตตาและความรู้ในศาสนาฮินดู [1].
 • พระพรหมเป็นเทพเจ้าที่มีความสำคัญในการทำพิธีบูชาและสวดมนต์ในศาสนาฮินดู [1].

ลักษณะและสัญลักษณ์ของพระพรหม

 • พระพรหมมีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว, คัมภีร์ และหม้อน้ำ [1].
 • พระพรหมมีพาหนะเป็นหงส์หรือห่าน [1].
 • พระพรหมมีพระชายาคือพระสุรัสวดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้ [1].

ความเชื่อและปฏิบัติในการบูชาพระพรหม

 • ในศาสนาฮินดู การบูชาพระพรหมเป็นส่วนหนึ่งของปฏิบัติศาสนาที่สำคัญ [1].
 • การบูชาพระพรหมมักจะใช้พระเวทและมนต์เพื่อเชื่อมต่อกับพระพรหม [1].
 • การบูชาพระพรหมมักจะเน้นความเมตตาและความสงบในใจ [1].

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. พระพรหมเป็นเทพเจ้าในศาสนาฮินดูอย่างไร?
  • พระพรหมเป็นเทพพระพรหม: พระเจ้าสร้างสรรค์แห่งศาสนาฮินดู

พระพรหมเป็นเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาฮินดู ท่านเป็นตรีมูรติที่สร้างสรรค์โลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล พระพรหมยังเป็นผู้ให้กำเนิดคัมภีร์พระเวทที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในศาสนาฮินดู [1].

ความสำคัญของพระพรหมในศาสนาฮินดู

 • เป็นเทพเจ้าสูงสุด: พระพรหมเป็นเทพเจ้าที่สูงสุดในศาสนาฮินดู ท่านมีอำนาจในการสร้างสรรค์และความเมตตาต่อมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลก [1].
 • การสร้างสรรค์โลก: พระพรหมเป็นผู้สร้างโลกและให้กำเนิดสิ่งต่าง ๆ ในจักรวาล ท่านให้กำเนิดพระเจ้าและมนุษย์ และสร้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดในโลก [1].
 • คัมภีร์พระเวท: พระพรหมเป็นผู้ให้กำเนิดคัมภีร์พระเวทที่เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในศาสนาฮินดู คัมภีร์พระเวทเป็นเอกสารที่สำคัญในการปฏิบัติศาสนาและพิธีกรรมในศาสนาฮินดู [1].

ลักษณะและสัญลักษณ์ของพระพรหม

 • ลักษณะ: พระพรหมมีสี่พักตร์ พระศอสวมลูกประคำ พระหัตถ์แต่ละข้างถือดอกบัว คัมภีร์ และหม้อน้ำ พระชายาคือพระสุรัสวดี เทพีแห่งศิลปะวิทยาการและความรอบรู้ [1].
 • สัญลักษณ์: พระพรหมมีสัญลักษณ์เป็นพระเวท ท่านเป็นเทพเจ้าแห่งการสร้างสรรค์และความเมตตา สัญลักษณ์นี้แสดงถึงความสำคัญและอำนาจของพระพรหมในศาสนาฮินดู

Learn more:

 1. พระพรหม – วิกิพีเดีย
 2. คาถาบูชาพระพรหม และวิธีไหว้อย่างถูกต้อง ขอพรให้สมหวังดังปรารถนา
 3. พระพรหม (ศาสนาพุทธ) – วิกิพีเดีย

พรหมา อ่านว่า

พรหมา อ่านว่าอะไร?

พรหมา อ่านว่า Phromma หรือ Phrommaa เป็นคำในภาษาไทยที่มีความหมายว่า พระเจ้าหลวง หรือ พระองค์ที่มีอำนาจสูงสุด [1].

ในประเทศไทย คำว่า พรหมา มักถูกใช้ในบทสวดมนต์หรือบทสวดพระพุทธเจ้า เพื่อเรียกอธิษฐานหรือเชิญเจ้าพระยามาประทานพร [1].

นอกจากนี้ คำว่า พรหมา ยังมีความหมายเชิงพ้องที่เกี่ยวข้องกับคำว่า พระเจ้า หรือ เจ้าพระยา ซึ่งเป็นตำแหน่งของข้าราชการในสมัยอยุธยา [1].

FAQ (คำถามที่พบบ่อย)

 1. พรหมา อ่านว่าอะไร?

  • พรหมา อ่านว่า Phromma หรือ Phrommaa ซึ่งหมายถึง พระเจ้าหลวง หรือ พระองค์ที่มีอำนาจสูงสุด [1].
 2. พรหมา มีความหมายอย่างไรในบทสวดมนต์?

  • พรหมา ใช้ในบทสวดมนต์เพื่อเรียกอธิษฐานหรือเชิญเจ้าพระยามาประทานพร [1].
 3. พรหมา เป็นตำแหน่งข้าราชการในสมัยใด?

  • พรหมา เป็นตำแหน่งข้าราชการในสมัยอยุธยา [1].

Learn more:

 1. พรหมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พรหมา แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. พรหม คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นคร
พรหม (บาลีวันละคำ 524) – ธรรมธารา
พรหม (บาลีวันละคำ 524) – ธรรมธารา
พรหมโลก - วิกิพีเดีย
พรหมโลก – วิกิพีเดีย
สัญญะ ความเชื่อ สิ่งมงคล] โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ ผู้ใดสักการะและบูชาพระพรหม จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลาย การบูชาพระพรหม นั้นจะให้ผลคือ เป็นที่เมตตา เป็นที่รักใคร่ นิยมชมชอบของคนทั่วไป ใครเห็นใครร
สัญญะ ความเชื่อ สิ่งมงคล] โอม อหัม ปรัหมา อัสมิ ผู้ใดสักการะและบูชาพระพรหม จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่รักใคร่ของคนทั้งหลาย การบูชาพระพรหม นั้นจะให้ผลคือ เป็นที่เมตตา เป็นที่รักใคร่ นิยมชมชอบของคนทั่วไป ใครเห็นใครร
พระพรหม พรหมเทวฤทธิ์ (เนื้อบรอนซ์ซาตินเงิน องค์ชุบทองลงยา) หลวงพ่อสม | Lazada.Co.Th
พระพรหม พรหมเทวฤทธิ์ (เนื้อบรอนซ์ซาตินเงิน องค์ชุบทองลงยา) หลวงพ่อสม | Lazada.Co.Th
อธิบายธรรม
อธิบายธรรม “พรหมวิหาร 4” – Pantip

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

1. พรหม แปลว่าคืออะไร
2. พรหม แปลต่างๆในพจนานุกรม Longdo Dictionary
3. พรหม แปลว่าในพจนานุกรมแปลภาษา คำศัพท์ อ.เปลื้อง ณ นคร
4. พรหม ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย อ.เปลื้อง ณ นครข่าว
5. พรหม ความหมายจากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
6. พรหม ความหมายจากพจนานุกรมพรหมในพจนานุกรมเล่มอื่นๆ
7. พรหม ความหมายและคำเชื่อมโยงในเชิงศาสนา

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *