พระแปล: เสนอคำแปลที่สร้างความรู้สึกผู้ฟังรู้ดี

คาถาบูชาพระไพรีพินาศ พร้อมคำแปล - Pantip

ทำวัตรเช้า (แปล) | โดยพระมหาศรัณ สารธมฺโม

Keywords searched by users: พระแปล: เสนอคำแปลที่สร้างความรู้สึกผู้ฟังรู้ดี พระ แปลว่า ผู้ประเสริฐ, พระแปลอังกฤษ, พระ แปลภาษา, พระ ภาษาอังกฤษ monk, Monk พระ, พระสงฆ์ ภาษาอังกฤษ, Monk แปลว่า, องค์พระ ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ พระ ในภาษาไทย

คาถาบูชาพระไพรีพินาศ พร้อมคำแปล - Pantip
คาถาบูชาพระไพรีพินาศ พร้อมคำแปล – Pantip

ความหมายของ พระ ในภาษาไทย

พระ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายและใช้ในหลายบริบทในภาษาไทย ดังนี้:

 1. พระในศาสนาพุทธ: พระ ในศาสนาพุทธหมายถึง พระพุทธรูป หรือ พระพุทธเจ้า ซึ่งเป็นรูปภาพของพระพุทธเจ้าที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้ในการบูชาและเคารพนับถือ [1].

 2. พระในบทละคร: พระ ในบทละครหมายถึง ตัวเอก หรือ นักแสดงหลัก ที่มีบทบาทสำคัญในการแสดงละคร [1].

 3. พระในศาสนาอื่น ๆ: พระ ยังมีความหมายเชิงศาสนาในศาสนาอื่น ๆ เช่น พระสงฆ์ หมายถึง ภิกษุ หรือ สงฆ์ ที่ปฏิบัติธรรมและอาศัยอยู่ในวัด [2].

 4. พระในบางคำนาม: พระ อาจใช้เป็นคำนามเพื่อเน้นความสำคัญหรือเป็นเครื่องหมายของความเคารพ ตัวอย่างเช่น พระคุณ หมายถึง ความกรุณานุกรม หรือ ความดี [2].

ในสรุป, พระ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย ซึ่งอาจหมายถึงพระพุทธรูปในศาสนาพุทธ หรืออาจเป็นคำนามหรือคำกล่าวอื่น ๆ ที่ใช้ในบริบทต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม ความหมายของ พระ จะขึ้นอยู่กับบริบทและประเด็นที่ใช้ในประโยคนั้น ๆ [1][2].


Learn more:

 1. พระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พระสงฆ์ – วิกิพีเดีย
 3. ภิกษุ-สมณะ พระ-สงฆ์

แปลคำว่า พระ เป็นภาษาอังกฤษ

บทความบทสวดพร้อมคำแปล คำบาลีและไทย : สวมมนต์ทำวัตรเช้าแปล
บทความบทสวดพร้อมคำแปล คำบาลีและไทย : สวมมนต์ทำวัตรเช้าแปล

แปลคำว่า พระ เป็นภาษาอังกฤษ

คำว่า พระ เป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในภาษาไทย และสามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษได้หลายคำ ดังนี้:

 1. God [1]: ในบางกรณี พระ อาจถูกแปลเป็น God ซึ่งหมายถึงเจ้าพระเจ้าหรือเจ้าองค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา อย่างเช่น พระเจ้า หมายถึง God หรือ พระเจ้าพรหม หมายถึง Brahma ในศาสนาฮินดู

 2. Buddha image [2]: คำว่า พระ ยังมีความหมายเป็น Buddha image หรือ พระพุทธรูป ที่ใช้ในการเผยแพร่ศาสนาพุทธ ในประเทศไทย เราสามารถพบพระพุทธรูปในวัดหรือโบสถ์ต่างๆ

 3. Leading actor [2]: ในบางกรณี พระ อาจถูกแปลเป็น leading actor หรือ ตัวพระ ในความหมายของนักแสดงหน้าที่หลักในละครหรือภาพยนตร์

 4. Monk [2]: คำว่า พระ ยังมีความหมายเป็น monk หรือ ภิกษุ ในศาสนาพุทธ หรือ สงฆ์ ในบางกรณี

นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่นๆ ของคำว่า พระ ที่ไม่ได้ถูกแสดงในผลการค้นหา ดังนี้:

 • พระเจ้า: หมายถึงเจ้าพระเจ้าหรือเจ้าองค์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับศาสนา
 • พระพุทธรูป: หมายถึงภาพหรือรูปของพระพุทธเจ้า
 • พระพุทธเจ้า: หมายถึงพระพุทธเจ้าในศาสนาพุทธ
 • พระพุทธศาสนา: หมายถึงศาสนาพุทธ
 • พระพุทธศาสนิกชน: หมายถึงชุมชนที่นับถือศาสนาพุทธ

Learn more:

 1. พระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. -พระ- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Google แปลภาษา

พระในทางศาสนา

พระอภิธรรม ภาษาบาลี และคำแปล
พระอภิธรรม ภาษาบาลี และคำแปล

พระในทางศาสนา

พระในทางศาสนาเป็นคำที่มีความหมายหลากหลายในศาสนาต่างๆ ซึ่งใช้เพื่ออธิบายถึงบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนาอย่างเข้มงวด ในบางศาสนา เช่น ศาสนาพุทธ พระในทางศาสนาหมายถึงพระภิกษุที่ได้รับการบรรลุมรรคผลและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยอย่างเข้มงวด [1] ในศาสนาคริสต์ พระในทางศาสนาหมายถึงบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามสองบทบัญญัติหลักคือ รักพระเจ้าเป็นอย่างสูงเหนือทุกสิ่ง และ รักนี้เป็นเหมือนกับรักตนเอง [2]

ในศาสนาอิสลาม พระในทางศาสนาหมายถึงบุคคลที่มีความเชื่อมั่นและปฏิบัติตามหลักศาสนาอิสลามอย่างเข้มงวด ซึ่งประกอบด้วยห้าหลักศาสนาคือ การสวดมนต์, การปฏิบัติศาสนา, การเชื่อฟังพระอัลกุรอาน, การเข้าศาลาอิสลามในวันศุกร์, และการเดินทางไปยังเมกาเพื่อปฏิบัติศาสนาฮัจฉรีย์


Learn more:

 1. พระสงฆ์ – วิกิพีเดีย
 2. พระสงฆ์
 3. ภิกษุ – วิกิพีเดีย

คำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ

Wordy Guru On X:
Wordy Guru On X: “แปรงพระทนต์ แปลว่า แปรงฟัน #คำราชาศัพท์ Https://T.Co/Oq4Afeujv7 Https://T.Co/Pdpl8Bjeuf” / X

คำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ

คำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ หมายถึงคำที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงหรืออ้างอิงถึงพระเจ้าในบทพระคัมภีร์หรือบทสวดมนต์ต่าง ๆ ในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการแสดงถึงความเคารพและความเชื่อมั่นในพระเจ้า

เช่นในศาสนาพุทธ คำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ มักจะอยู่ในบทสวดมนต์ ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความเชื่อมั่นในพระพุทธเจ้า ตัวอย่างเช่น ในบทสวดมนต์ นะมะโน พระตัสสนา ที่เป็นบทสวดมนต์ที่ใช้ในการเคารพและสัมผัสความเป็นอยู่ของพระพุทธเจ้า มีคำเชื่อมโยงของ พระ อยู่ในบทสวดมนต์เพื่อเสริมความเชื่อมั่นและความเคารพในพระพุทธเจ้า [1]

ในศาสนาคริสต์ คำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ มักจะอยู่ในบทพระคัมภีร์ ซึ่งเป็นคำสอนและคำปรึกษาจากพระเยซูคริสต์ ตัวอย่างเช่น ในพระวรรธนะคัมภีร์ มีคำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ เช่น รักเพื่อนบ้านของคุณเหมือนรักตนเอง ซึ่งเป็นคำสอนให้คนคริสต์ใส่ใจและรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่น [2]

ในศาสนาอิสลาม คำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ มักจะอยู่ในบทอิศลาม ซึ่งเป็นคำสอนและคำแนะนำจากพระอัลลาห์ ตัวอย่างเช่น ในบทอิศลาม อัลลาห์ไม่อนุญาตให้คุณทำร้ายผู้อื่น ซึ่งเป็คำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ

คำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ หมายถึงคำที่ใช้เพื่อเชื่อมโยงหรืออ้างอิงถึงพระเจ้าในบทพระคัมภีร์หรือบทสวดมนต์ต่าง ๆ ในศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ และศาสนาอิสลาม ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากในการแสดงถึงความเคารพและความยินดีต่อพระเจ้า นอกจากนี้ยังมีความหมายเชิงพระคัมภีร์ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าในคำอื่น ๆ ด้วย

ตัวอย่างของคำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ ได้แก่ พระเจ้า ในภาษาไทย ที่ใช้ในบทสวดมนต์พระอภิธรรม หรือ พระผู้เป็นเจ้า ในภาษาอังกฤษที่ใช้ในบทสวดมนต์คริสต์ นอกจากนี้ยังมีคำอื่น ๆ เช่น อัลลอฮ์ ในภาษาอาหรับที่ใช้ในบทสวดมนต์อิสลาม

การใช้คำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ มีหลายวัตถุประสงค์ เช่น

 • เพื่อแสดงความเคารพและความยินดีต่อพระเจ้า
 • เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นในพระเจ้า
 • เพื่อสร้างความกระตือรือร้นในการปฏิบัติธรรมตามพระคำสอน

Learn more:

 1. กิจการ 6 คำอธิบายเพิ่มเติมและพระคำเชื่อมโยง – พระคำ.คอม
 2. ผู้เชี่ยวชาญหลักคำสอน: ลูกา 2:10-12
 3. พระกิตติคุณมัทธิว

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ ในประโยคภาษาไทยมีหลายแบบ โดยคำว่า พระ มักใช้เพื่อเรียกอธิษฐานหรือเคารพบูชาในศาสนาพุทธ นอกจากนี้ยังมีความหมายอื่น ๆ ที่ใช้ในประโยคทั่วไปด้วย ดังนี้:

 1. พระองค์: เป็นการเรียกใช้คำนำหน้าที่ใช้เรียกเจ้าหน้าที่สูงสุดหรือบุคคลที่มีอำนาจสูงสุด เช่น พระองค์เจ้า หรือ พระองค์เจ้ากรุงธนบุรี [2].

 2. พระราชา: เป็นการใช้คำนำหน้าที่ใช้เรียกใช้กับพระองค์ของกษัตริย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในราชวงศ์ เช่น พระราชาธิบดี [2].

 3. พระเจ้า: เป็นการใช้คำนำหน้าที่ใช้เรียกใช้กับพระองค์ของผู้มีอำนาจสูงสุดในราชวงศ์ หรือเจ้าหน้าที่สูงสุดในองค์กรหรือองค์กรศาสนา เช่น พระเจ้ากรุงเทพมหานคร [2].

 4. พระองค์พระธรรม: เป็นการใช้คำนำหน้าที่ใช้เรียกใช้กับพระองค์ของพระธรรมในศาสนาพุทธ เช่น พระองค์พระธรรมศาสนา [2].

 5. พระเจ้าอยู่หัว: เป็นการใช้คำนำหน้าที่ใช้เรียกใช้กับพระองค์ของกษัตริย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในราชวงศ์ เช่น พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ [2].

 6. พระเจ้าอยู่หัวมหากษัตริย์: เป็นการใช้คำนำหน้าที่ใช้เรียกใช้กับพระองค์ของกษัตริย์หรือผู้มีอำนาจสูงสุดในราชวงศ์ เช่น พระเจ้าอยู่หัวมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 [2].

 7. พระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ: เป็นการใช้คำนำหน้าที่ใช้เรียกใช้กับพระองค์ของกษัตตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ ในประโยคภาษาไทยมีหลายแบบ โดยคำว่า พระ มีความหมายหลากหลาย ซึ่งขึ้นอยู่กับบริบทและการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้:

 8. พระเจ้า: ใช้เรียกเทพเจ้าหรือพระองค์ที่เป็นเจ้าของศาสนา ตัวอย่างประโยค: พระเจ้าทรงสร้างโลกและทุกสิ่งทุกอย่าง [2].

 9. พระผู้เป็นเจ้า: ใช้เรียกผู้ที่มีอำนาจหรือตำแหน่งสูง ตัวอย่างประโยค: พระผู้เป็นเจ้าทรงมีอำนาจสูงสุดในราชอาณาจักร [2].

 10. พระองค์: ใช้เรียกผู้ที่มีความสำคัญและเป็นที่เคารพบูรณาการ ตัวอย่างประโยค: พระองค์ทรงให้พรแก่ผู้ที่เคารพบูรณาการ [2].

 11. พระพุทธเจ้า: ใช้เรียกพระพุทธรูปหรือเกี่ยวกับศาสนาพุทธ ตัวอย่างประโยค: พระพุทธเจ้าเป็นสัญลักษณ์ของความสงบและความสุข [2].

 12. พระราชา: ใช้เรียกผู้มีตำแหน่งสูงในราชวงศ์ ตัวอย่างประโยค: พระราชาทรงประกาศพระราชบัญญัติเพื่อประโยชน์ของประชาชน [2].

 13. พระอักษร: ใช้เรียกตัวอักษรที่มีความสำคัญในศาสนาหรือวรรณกรรม ตัวอย่างประโยค: พระอักษรในภาษาไทยมีทั้งหมด 44 ตัว [2].

 14. พระคุณ: ใช้เรียกคุณค่าและความเคารพ ตัวอย่างประโยค: เขาเป็นคนที่มีพระคุณและใจกว้าง [2].


Learn more:

 1. พระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. พระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-ไทย ราชบัณฑิตยสถาน
 3. คำศัพท์พระมหาไพรวัลย์ภาษาอังกฤษ แปลธรรมะเป็นภาษาอังกฤษ เอาไปคุยกับเพื่อนฝรั่งได้

คำนามที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับ พระ

คำนามที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับ พระ ในภาษาไทยมีหลายคำที่สามารถใช้แทนคำนาม พระ ได้ ซึ่งเป็นคำที่มีความหมายใกล้เคียงกันหรือมีความสัมพันธ์กับคำนาม พระ ในบางทาง ดังนี้:

 1. พระองค์: คำนามที่ใช้เรียกแทนพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด [1].
 2. พระผู้เป็นเจ้า: คำนามที่ใช้เรียกแทนพระเจ้าหรือพระผู้มีอำนาจสูงสุด [1].
 3. พระองค์เจ้า: คำนามที่ใช้เรียกแทนพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด [1].
 4. พระองค์ทรง: คำนามที่ใช้เรียกแทนพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด [1].
 5. พระองค์ทรงเป็นเจ้า: คำนามที่ใช้เรียกแทนพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด [1].
 6. พระองค์ทรงเป็นเจ้าของ: คำนามที่ใช้เรียกแทนพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด [1].
 7. พระองค์ทรงเป็นเจ้าของอำนาจ: คำนามที่ใช้เรียกแทนพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด [1].

คำนามเหล่านี้มีความหมายที่ใกล้เคียงกับ พระ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบททางศาสนาหรือการเคารพบูชา ซึ่งใช้เพื่อเรียกแทนพระเจ้าหรือพระผู้เป็นเจ้าของอำนาจสูงสุด [1].


Learn more:

 1. นาม (นามนาม) | พระเฉลิม
 2. 100 คําราชาศัพท์หมวดร่างกาย รวมความหมายที่ควรรู้
 3. พระ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

คำคมหรือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ พระ

คำคมหรือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ พระ เป็นประโยคที่มีความหมายที่เกี่ยวข้องกับพระศาสนา ซึ่งส่วนมากจะมีความสั้น กระชับ และมีความหมายที่ลึกซึ้ง เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องราวทางศาสนา ดังนั้น ข้อความเหล่านี้มักถูกนำมาใช้ในการสอนใจ และเป็นแรงบันดาลใจในการปฏิบัติตามหลักศีลของศาสนาพระพุทธศาสนา

นี่คือบางตัวอย่างของคำคมหรือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ พระ:

 1. ความทุกข์ สอนอะไรๆ ได้ดีกว่าความสุข คือสอนตรงกว่า มากกว่า รุนแรงกว่า ความสุขมีแต่ทำให้เราลืมตัว [1]

 2. เข้าหาธรรมชาติมากเท่าไร ความทุกข์ ก็น้อยลงเท่านั้น [1]

 3. จงใจดีทุกๆครั้งที่เป็นไปได้ และมันเป็นไปได้เสมอ [1]

 4. ความสุข ต้องอยู่คู่กับ ความจริง ความสุขที่ไม่ได้อยู่คู่กับความจริง เป็นความสุขที่ไว้ใจไม่ได้ [1]

 5. เหวี่ยงไปแรง มันก็กลับมาแรง นี่เป็นกฎแห่งกรรม ที่ต้องระวังสังวร [1]

 6. ในที่สุดเราก็พูดว่า ขอบใจ ความทุกข์ ขอบใจความทุกข์ที่มันทำให้เราฉลาด [1]

 7. จงตอบแทนพระคุณพ่อแม่ ตั้งแต่เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ ถ้าใครมีโอกาสได้ตอบแทนเพียงพอ ถูกต้อง เสียตั้งแต่พ่อแม่ยังไม่ตาย นี่วิเศษ [1]

 8. ดอกไม้บานเอง เมื่อถึงเวลา ความดีที่สั่งสมมา เมื่อถึงเวลาก็ส่งผลเอง [1]

 9. ทำดีแต่ถูกนินทาว่าชั่ว ก็ไม่ทำให้ความดีกลับเป็นความชั่วได้ เคำคมหรือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ พระ เป็นประโยคที่มีความหมายเชิงศีลธรรม และเกี่ยวข้องกับความเชื่อมั่นในศาสนาพระพุทธศาสนา ซึ่งส่วนใหญ่จะมีความหมายเกี่ยวกับความสงบและความสุขในชีวิต นอกจากนี้ คำคมหรือสำนวนเหล่านี้ยังเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนมีความเข้าใจในความหมายของชีวิตและการดำเนินชีวิตอย่างถูกต้อง ดังนั้น ขอนำเสนอบางคำคมหรือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ พระ ให้คุณได้อ่านและนำไปปฏิบัติตามตามความเหมาะสม:

 10. ความทุกข์ สอนอะไรๆ ได้ดีกว่าความสุข คือสอนตรงกว่า มากกว่า รุนแรงกว่า ความสุขมีแต่ทำให้เราลืมตัว [1]

  • คำคมนี้สอนให้เราเห็นความสำคัญของความทุกข์ในชีวิต เพราะความทุกข์จะสอนเราให้เข้าใจและเตรียมตัวให้พร้อมกับความเปลี่ยนแปลงในชีวิต
 11. เข้าหาธรรมชาติมากเท่าไร ความทุกข์ ก็น้อยลงเท่านั้น [1]

  • คำคมนี้สอนให้เราเข้าใจว่าการใกล้ชิดกับธรรมชาติและความเป็นตัวของเราเองจะช่วยลดความทุกข์ในชีวิตลงได้
 12. จงใจดีทุกๆครั้งที่เป็นไปได้ และมันเป็นไปได้เสมอ [1]

  • คำคมนี้เตือนให้เรามีความตั้งใจที่ดีและใส่ใจในทุกๆ สิ่งที่เราทำ และเชื่อว่าความดีจะเกิดขึ้นเสมอ
 13. ความสุข ต้องอยู่คู่กับ ความจริง ความสุขที่ไม่ได้อยู่คู่กับความจริง เป็นความสุขที่ไว้ใจไม่ได้ [1]

  • คำคมนี้สอนให้เราเข้าใจว่าความสุขแท้จริงต

Learn more:

 1. รวม 50 คำคมวันพระ ความหมายดีๆ ได้ทั้งข้อคิดและเอาไปโพสต์รับวันพระได้
 2. รวม 20 “คำคมธรรมะ” สอนใจ พึงเตือนใจให้ปล่อยวาง
 3. แคปชั่นภาษาบาลี พุทธศาสนสุภาษิต ธรรมะสอนใจให้ข้อคิด เสริม…

Categories: รายละเอียด 51 พระ แปล

ทำวัตรเช้า (แปล) | โดยพระมหาศรัณ สารธมฺโม
ทำวัตรเช้า (แปล) | โดยพระมหาศรัณ สารธมฺโม

(n) monk, See also: priest, Syn. สงฆ์, ภิกษุ, บรรพชิต, Example: เราเรียนที่จะกินข้าววันละ 3 เวลาถ้าเราบวชเป็นพระเราก็เรียนใหม่ที่จะกินวันละ 2 เวลา, Count Unit: รูป, Thai Definition: นักบวชในศาสนา

See more: haiyensport.com/category/auto

พระ แปลว่า ผู้ประเสริฐ

พระ แปลว่า ผู้ประเสริฐ

พระ คือคำศัพท์ที่มีความหมายว่า ผู้ประเสริฐ ในภาษาไทย [1]. คำว่า พระ เป็นคำที่ใช้ในการแทนชื่อผู้เป็นใหญ่ เช่น พระราชา, พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, พระเจ้าแผ่นดิน, เทวดา และอื่น ๆ [1]. คำว่า พระ ยังใช้เพื่อนำหน้านามที่เกี่ยวข้องกับผู้เป็นใหญ่ และผู้ที่เคารพนับถือ เช่น พระพุทธ, พระธรรม, พระสงฆ์, พระเจ้าแผ่นดิน เทวดา และของที่ใหญ่โตบางอย่าง [1].

การใช้คำว่า พระ เพื่อแสดงความเคารพและเป็นสิริมงคลที่ได้ไหว้พระ ไม่ว่าจะเป็นพระรูปลักษณ์แบบไหนก็ล้วนแต่เป็นมงคลทั้งสิ้น [2]. การไหว้พระไม่ใช่เพียงแค่การไปไหว้แล้วจะเกิดบุญหรือกุศลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ แต่เป็นการเป็นเครื่องเตือนสติให้ผู้ปฏิบัติคิดระลึกสร้างความดีและปฏิบัติดี [2]. การไหว้พระเป็นการเชื่อมั่นในความเป็นมงคลของพระและเป็นการแสดงความเคารพและสำนึกในธรรมชาติของพระ [2].

ในประเทศไทย พบว่ามีพระสงฆ์ไทยมากกว่า 300,000 รูป [2]. การรู้ว่าพระนั้นเป็นพระแท้หรือไม่เป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเมื่อเราต้องการไปไหว้พระ ซึ่งเราสามารถรู้ได้โดยการศึกษาและศึกษาความรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา [2]. การเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาจะช่วยให้เราเข้าใจถึงความสำคัญและคุณค่าของพระ และเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามธรรมชาติของพระ [2].


Learn more:

 1. พระ คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย …
 2. คำว่า “พระ”หมายถึง “ผู้ประเสริฐ” ถือว่าเป็นสิริมงคลที่ได้ไหว้พระ
 3. ภิกษุ – วิกิพีเดีย
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล | Pdf
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล | Pdf
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล | Pdf
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล | Pdf
คำว่า “พระ”หมายถึง “ผู้ประเสริฐ” ถือว่าเป็นสิริมงคลที่ได้ไหว้พระ
คำว่า “พระ”หมายถึง “ผู้ประเสริฐ” ถือว่าเป็นสิริมงคลที่ได้ไหว้พระ
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล | Pdf
รวมบทสวดพระพุทธมนต์ พร้อมคำแปล | Pdf
บทความบทสวดพร้อมคำแปล คำบาลีและไทย : สวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล
บทความบทสวดพร้อมคำแปล คำบาลีและไทย : สวดมนต์ทำวัตรเย็นแปล
คําขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมคำแปล ยิ่งสวดยิ่งเสริมสิริมงคลต่อชีวิต มีคลิป | Trueid Creator
คําขอขมาพระรัตนตรัย พร้อมคำแปล ยิ่งสวดยิ่งเสริมสิริมงคลต่อชีวิต มีคลิป | Trueid Creator
Wordy Guru On X:
Wordy Guru On X: “แปรงพระทนต์ แปลว่า แปรงฟัน #คำราชาศัพท์ Https://T.Co/Oq4Afeujv7 Https://T.Co/Pdpl8Bjeuf” / X
พระอภิธรรม ภาษาบาลี และคำแปล
พระอภิธรรม ภาษาบาลี และคำแปล
บทความบทสวดพร้อมคำแปล คำบาลีและไทย : สวมมนต์ทำวัตรเช้าแปล
บทความบทสวดพร้อมคำแปล คำบาลีและไทย : สวมมนต์ทำวัตรเช้าแปล
คาถาบูชาพระไพรีพินาศ พร้อมคำแปล - Pantip
คาถาบูชาพระไพรีพินาศ พร้อมคำแปล – Pantip

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของ พระ ในภาษาไทย
แปลคำว่า พระ เป็นภาษาอังกฤษ
พระในทางศาสนา
คำเชื่อมโยงของ พระ ในคำอื่น ๆ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า พระ
คำนามที่มีความหมายเหมือนหรือใกล้เคียงกับ พระ
คำคมหรือสำนวนที่เกี่ยวข้องกับ พระ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *