โรงกลั่นน้ำมันภาษาอังกฤษ: เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลั่นน้ำมันในโรงกลั่น

Did You Know..? | กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ | 07-01-58 | TV3 official

Did You Know..? | กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ | 07-01-58 | Tv3 Official

Keywords searched by users: โรงกลั่นน้ำมันภาษาอังกฤษ: เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการกลั่นน้ำมันในโรงกลั่น Oil refinery, Refinery, Refinery แปล

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมัน

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมัน

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตาหม้อ และน้ำมันเครื่อง เป็นต้น

โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย

 • ในปัจจุบัน โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยมีจำนวนทั้งหมด 7 แห่ง [1]
 • 6 ใน 7 แห่งนั้นเป็นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ที่มีรายได้รวมกันกว่า 1.54 ล้านล้านบาท [1]

ประเภทของโรงกลั่นน้ำมัน
โรงกลั่นน้ำมันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้ดังนี้ [1]:

 1. โรงกลั่นแบบ Simple: เป็นโรงกลั่นที่ใช้เทคโนโลยีการกลั่นแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทำให้ได้น้ำมันที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ เช่น น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล ในสัดส่วนที่ต่ำ
 2. โรงกลั่นแบบ Complex: เป็นโรงกลั่นที่สามารถกลั่นน้ำมันซึ่งมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสูงกว่าโรงกลั่นแบบ Simple แต่การสร้างโรงกลั่นลักษณะนี้ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงกว่าเช่นกัน

การจัดหาน้ำมันดิบ

 • ในช่วงระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคม ประเทศไทยมีการจัดหาน้ำมันดิบเฉลี่ยเท่ากับ 1,097,000 บาร์เรล/วัน [1]
 • 12% เป็นการจัดหาน้ำมันดิบในประเทศ และ 88% เป็นการจัดหาน้ำมันดิบจากต่างประเทศ [1]
 • 88% ที่นำเข้าจากต่างประเทศนั้นมาจากตะวันออกกลาง 55%, ตะวันออกไกล 13%, และแหล่งอื่นๆ 20% [1]

กำลังการกลั่นน้รายละเอียดเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมัน

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์น้ำมันที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตาหม้อ และน้ำมันเชื้อเพลิงอื่นๆ โรงกลั่นน้ำมันมีบทบาทสำคัญในการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันให้กับผู้บริโภคทั่วไป โดยมีการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อลดสารปนเปื้อนและเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์น้ำมัน

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมัน:

 1. จำนวนโรงกลั่นน้ำมันในไทย: ในปัจจุบัน โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยมีจำนวนทั้งหมด 7 แห่ง [1]. โรงกลั่นเหล่านี้มีบริษัทเป็นเจ้าของและดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในตลาดหลักทรัพย์ โดยรายได้รวมของโรงกลั่นน้ำมันทั้งหมดนี้มีมูลค่ากว่า 1.54 ล้านล้านบาท

 2. ประเภทของโรงกลั่นน้ำมัน: โรงกลั่นน้ำมันสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

  • โรงกลั่นแบบ Simple: เป็นโรงกลั่นที่ใช้เทคโนโลยีการกลั่นแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ผลิตน้ำมันเชิงเศรษฐกิจ เช่น น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล [1].
  • โรงกลั่นแบบ Complex: เป็นโรงกลั่นที่สามารถกลั่นน้ำมันซึ่งมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสูงกว่าโรงกลั่นแบบ Simple โรงกลั่นแบบนี้ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงกว่า เนื่องจากต้องใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง [1].
 3. การจัดหาน้ำมันดิบ: ประเทศไทยมีการจัดหาน้ำมันดิบ


Learn more:

 1. สรุปภาพรวม ธุรกิจโรงกลั่น
 2. Energy: โรงกลั่นน้ำมันในไทย
 3. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน): ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น

กระบวนการโรงกลั่นน้ำมัน

กระบวนการโรงกลั่นน้ำมันเป็นกระบวนการที่ใช้ในการแปรรูปน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันชนิดต่าง ๆ ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้ตามต้องการ โรงกลั่นน้ำมันมีหน้าที่ทำการกรองและแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ในน้ำมันดิบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน ในกระบวนการโรงกลั่นน้ำมัน มีขั้นตอนหลายขั้นตอนที่จำเป็นต้องผ่านเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการ ดังนี้:

 1. การแยกส่วนประกอบ: ขั้นตอนแรกในกระบวนการโรงกลั่นน้ำมันคือการแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ในน้ำมันดิบ เช่น น้ำและสารประกอบอื่น ๆ ที่ไม่ต้องการ โดยการใช้เทคนิคต่าง ๆ เช่น การใช้แร่ธาตุหรือกระบวนการทางเคมีในการแยกส่วนประกอบเหล่านี้ออกจากน้ำมันดิบ [1].

 2. การกลั่นลำดับสวน: หลังจากการแยกส่วนประกอบเสร็จสิ้นแล้ว น้ำมันดิบจะถูกส่งผ่านกระบวนการกลั่นลำดับสวน ซึ่งเป็นกระบวนการที่ใช้ในการแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ในน้ำมันดิบตามจุดเดือดและความหนืดของสารประกอบนั้น ๆ โดยใช้หอกลั่นที่มีชั้นเรียงกันหลายชั้น แต่ละชั้นจะมีอุณหภูมิแตกต่างกัน โดยสารประกอบที่มีจุดเดือดต่ำและมวลโมเลกุลต่ำจะระเหยขึ้นไปและควบแน่นเป็นของเหลวบริเวณชั้นบนของหอกลั่น ส่วนสารประกอบที่มีจุดเดือดสูงและมวลโมเลกุลสูงกว่าจะควบแน่นเป็นของเหลวอยู่ในชั้นต่ำลงมาตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด การเลือกชกระบวนการโรงกลั่นน้ำมันเป็นกระบวนการที่ใช้ในการแปรรูปน้ำมันดิบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โรงกลั่นน้ำมันมีหน้าที่แยกส่วนสารประกอบที่อยู่ในน้ำมันดิบออกจากกัน โดยใช้กระบวนการกลั่นแบบต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].

กระบวนการโรงกลั่นน้ำมันมีขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้:

 1. การแยกส่วนสารประกอบ: ก่อนที่จะเริ่มกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ จำเป็นต้องแยกส่วนสารประกอบต่าง ๆ ออกจากน้ำมันดิบก่อน เช่น น้ำและสารประกอบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน [1].

 2. การกลั่นลำดับสวน: หลังจากแยกส่วนสารประกอบแล้ว น้ำมันดิบจะถูกส่งผ่านกระบวนการกลั่นลำดับสวน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อแยกส่วนสารประกอบตามคุณสมบัติและอุณหภูมิ [1].

 3. การกลั่นในหอกลั่น: หอกลั่นเป็นส่วนสำคัญในกระบวนการโรงกลั่นน้ำมัน เนื่องจากมีหลายชั้นที่มีอุณหภูมิแตกต่างกัน ซึ่งชั้นบนจะมีอุณหภูมิต่ำ และชั้นล่างจะมีอุณหภูมิสูง สารประกอบที่มีมวลโมเลกุลต่ำและจุดเดือดต่ำจะระเหยขึ้นไปและควบแน่นเป็นของเหลวบริเวณชั้นบนของหอกลั่น ส่วนสารประกอบที่มีมวลโมเลกุลสูงและจุดเดือดสูงกว่าจะควบแน่นเป็นของเหลวอยู่ในชั้นต่ำลงมาตามช่วงอุณหภูมิของจุดเดือด การเลือกช่วงอุณห


Learn more:

 1. การกลั่นน้ำมันดิบ | Petroleum
 2. การกลั่นน้ำมัน – วิกิพีเดีย
 3. การทำงานของหอกลั่นน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน

ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมันมีหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่ทำการแยกส่วนและปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันดิบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้:

 1. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas ; LPG) [3]: เป็นก๊าซที่ได้จากส่วนบนสุดของกระบวนการกลั่นน้ำมัน หรือการแยกก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีจุดเดือดต่ำมาก และมีสภาพเป็นก๊าซในอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีกลิ่นเพื่อให้สังเกตได้ง่ายในกรณีที่เกิดมีก๊าซรั่วอันอาจก่อให้เกิดอันตรายได้ น้ำมันก๊าซปิโตรเลียมเหลวนั้นใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้ม และเครื่องยนต์รถยนต์

 2. น้ำมันเบนซิน (Gasoline) [3]: เป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ได้จากการปรับแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันโดยตรง และการแยกก๊าซธรรมชาติเหลว น้ำมันเบนซินจะผสมสารเคมีเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้เหมาะกับการใช้งาน เช่น เพิ่มค่าออกเทน และสารเคมีสำหรับป้องกันสนิมและการกัดกร่อนในถังน้ำมันและท่อน้ำมัน

 3. น้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องบินใบพัด (Aviation Gasoline) [3]: ใช้สำหรับเครื่องบินใบพัด มีคุณสมบัติคล้ายกับน้ำมันเบนซินในรถยนต์ แต่ปรุงแต่งคุณภาพให้มีค่าออกเทนสูงขึ้น เพื่อใหผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมันมีหลากหลายชนิด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรา โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่ทำการแยกแยะและปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันดิบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับการใช้งานต่าง ๆ ดังนี้:

 4. ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (Liquefied Petroleum Gas ; LPG) [3]

 • ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากส่วนบนสุดของหอกลั่นในกระบวนการกลั่นน้ำมัน หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการแยกก๊าซธรรมชาติ
 • ก๊าซปิโตรเลียมเหลวมีจุดเดือดต่ำมาก จะมีสภาพเป็นก๊าซในอุณหภูมิและความดันบรรยากาศ ดังนั้น ในการเก็บรักษาก๊าซปิโตรเลียมเหลวจะต้องเพิ่มความดันหรือลดอุณหภูมิ เพื่อให้ก๊าซปิโตรเลียมเหลวเปลี่ยนสภาพจากก๊าซเป็นของเหลว เพื่อความสะดวกและประหยัดในการเก็บรักษา
 • การใช้ประโยชน์: ก๊าซปิโตรเลียมเหลวใช้เป็นเชื้อเพลิงสำหรับหุงต้ม เป็นเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์และรถยนต์ รวมทั้งเตาเผาและเตาอบต่าง ๆ
 1. น้ำมันเบนซิน (Gasoline) [3]
 • น้ำมันเบนซินเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน ได้จากการปรับแต่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นน้ำมันโดยตรง และจากการแยกก๊าซธรรมชาติเหลว
 • น้ำมันเบนซินจะผสมสารเคมีเพิ่มคุณภาพ เพื่อให้เหมาะกับการใช้

Learn more:

 1. ธุรกิจการกลั่นน้ำมัน (TOP) – Thaioil Group
 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน): ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
 3. 4. ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันดิบและการใช้ประโยชน์ | ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

ความสำคัญและการนำโรงกลั่นน้ำมันมาใช้

ความสำคัญและการนำโรงกลั่นน้ำมันมาใช้

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญสำหรับการผลิตและนำเสนอน้ำมันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ โรงกลั่นน้ำมันมีบทบาทสำคัญในการแยกส่วนสารประกอบที่อยู่ในน้ำมันดิบ และสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล และผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ [1].

ความสำคัญของโรงกลั่นน้ำมัน:

 1. การแยกส่วนสารประกอบ: โรงกลั่นน้ำมันมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการแยกส่วนสารประกอบที่อยู่ในน้ำมันดิบ เช่น การกลั่นแบบฟรักชั่น การกรอง และการตัดสินใจในการผสมสารประกอบ เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูง [1].

 2. การปรับปรุงคุณภาพ: โรงกลั่นน้ำมันมีการใช้กระบวนการที่ทันสมัยในการปรับปรุงคุณภาพของน้ำมัน โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การเติมสารเพิ่มคุณภาพ การลดสารประกอบที่ไม่พึงประสงค์ และการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ [1].

 3. การปรับสมดุลราคา: โรงกลั่นน้ำมันมีบทบาทสำคัญในการปรับสมดุลราคาของน้ำมันในตลาด โดยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีราคาที่แข่งขัน นอกจากนี้ โรงกลั่นน้ำมันยังสามารถปรับสมดุลราคาโดยการควบคุมการผลิตเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด [1].

การนำโรงกลั่นน้ำมันมาใช้:

 1. การผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง: โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่สำคัญในการผลิตน้ำมันเชื้อเพลิง เช่น น้ำมันเบนซความสำคัญและการนำโรงกลั่นน้ำมันมาใช้

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญสำหรับการผลิตและนำเสนอน้ำมันให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้ โรงกลั่นน้ำมันมีบทบาทสำคัญในการแยกส่วนสารประกอบที่อยู่ในน้ำมันดิบเพื่อให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับการใช้งานต่างๆ [1].

ความสำคัญของโรงกลั่นน้ำมัน:

 1. การแยกส่วนสารประกอบ: โรงกลั่นน้ำมันมีการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่ช่วยแยกส่วนสารประกอบที่อยู่ในน้ำมันดิบ เช่น สารประกอบที่มีคุณค่าเชิงเศรษฐกิจ เช่น น้ำมันเบนซินและน้ำมันดีเซล และสารประกอบที่ไม่เหมาะสม เช่น สารประกอบที่มีความพิษ การแยกส่วนสารประกอบที่ไม่เหมาะสมจะช่วยให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการใช้งาน [1].

 2. การปรับปรุงคุณภาพ: โรงกลั่นน้ำมันมีกระบวนการที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพของน้ำมันดิบ เช่น การลดสารประกอบที่ไม่เหมาะสม การเพิ่มสารประกอบที่มีประโยชน์ เช่น การเติมสารเสริมที่ช่วยลดการสกปรกของเครื่องยนต์ การปรับปรุงคุณภาพน้ำมันจะช่วยให้น้ำมันมีประสิทธิภาพในการใช้งานและยาวนานขึ้น [1].

 3. การผลิตผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย: โรงกลั่นน้ำมันมีความสามารถในการผลิตน้ำมันที่หลากหลายชนิด เช่น น้ำมันเบนซินสำหรับรถยนต์ น้ำมันดีเซลสำหรับรถยนต์และเครื่องจักรกล น้ำมันเตาหม้อและน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับอุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์ที่หล


Learn more:

 1. สรุปภาพรวม ธุรกิจโรงกลั่น
 2. การทำงานของหอกลั่นน้ำมัน

โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย

โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่ใช้ในการกลั่นและผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ ในประเทศไทย โดยมีจำนวนโรงกลั่นทั้งหมด 7 แห่ง [1] ซึ่งเป็นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือโรงกลั่นแบบ Simple และโรงกลั่นแบบ Complex [1]

โรงกลั่นแบบ Simple เป็นโรงกลั่นที่ใช้เทคโนโลยีการกลั่นแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน ทำให้ได้น้ำมันที่มีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจ เช่น น้ำมันเบนซิน และน้ำมันดีเซล ในสัดส่วนที่ต่ำ [1]

โรงกลั่นแบบ Complex เป็นโรงกลั่นที่สามารถกลั่นน้ำมันซึ่งมีมูลค่าเชิงเศรษฐกิจสูงกว่าโรงกลั่นแบบ Simple แต่การสร้างโรงกลั่นลักษณะนี้ต้องใช้เงินลงทุนที่สูงกว่าเช่นกัน [1]

การจัดหาน้ำมันดิบในประเทศไทยมีการนำเข้าจากต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ โดยประเทศไทยมีการจัดหาน้ำมันดิบเฉลี่ยเท่ากับ 1,097,000 บาร์เรลต่อวัน โดยมีการนำเข้าจากตะวันออกกลาง 55%, ตะวันออกไกล 13%, และแหล่งอื่นๆ 20% [1]

โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยมีอยู่จำนวน 7 แห่ง ซึ่งเป็นประกอบไปด้วยบริษัทต่างๆ ที่มีกำลังการกลั่นน้ำมันต่างๆ อย่างไร้พลังงาน โดยบริษัทที่มีกำลังการกลั่นน้ำมันมากที่สุดคือบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กำลังการกลั่นน้ำมัน 280,000 บาร์เรลต่อวัน [1]

นอกจากโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อสร้างน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันของคนไทย ในประเทศไทยนั้นมีโรงกลั่นน้ำมันหลายแห่งที่มีบทบาทสำคัญในการผลิตน้ำมันเพื่อรองรับความต้องการของประชากรและอุตสาหกรรมในประเทศ โดยบริษัทโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยมีจำนวน 7 แห่ง [1] ซึ่งเป็นดังนี้:

 1. บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) กำลังการกลั่นน้ำมัน 280,000 บาร์เรล/วัน
 2. บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) กำลังการกลั่นน้ำมัน 275,000 บาร์เรล/วัน
 3. บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) กำลังการกลั่นน้ำมัน 215,000 บาร์เรล/วัน
 4. บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) กำลังการกลั่นน้ำมัน 165,000 บาร์เรล/วัน
 5. บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) กำลังการกลั่นน้ำมัน 177,000 บาร์เรล/วัน
 6. บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) กำลังการกลั่นน้ำมัน 120,000 บาร์เรล/วัน
 7. โรงกลั่นน้ำมันฝาง กำลังการกลั่นน้ำมัน 2,500 บาร์เรล/วัน

โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยสามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่โรงกลั่นแบบ Simple และโรงกลั่นแบบ Complex [1]:

 1. โรงกลั่นแบบ Simple: เป็นโรงกลั่นที่ใช้เทคโนโลยีการกลั่นแบบง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โรงกลั่นประเภทนี้สา

Learn more:

 1. สรุปภาพรวม ธุรกิจโรงกลั่น
 2. กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน | Bangchak Corporation
 3. เปิดงบปี 2566 กลุ่มโรงกลั่น | DW24 Finansia

อุปสรรคและความเป็นไปได้ในอนาคตของโรงกลั่นน้ำมัน

อุปสรรคและความเป็นไปได้ในอนาคตของโรงกลั่นน้ำมัน

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญสำหรับการผลิตและกระจายน้ำมันไปยังตลาดทั่วโลก อนาคตของโรงกลั่นน้ำมันมีอุปสรรคและความเป็นไปได้ที่ต้องพิจารณา เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่อาจมีผลต่ออุตสาหกรรมน้ำมันในอนาคต ดังนั้น เราจะมาพิจารณาอุปสรรคและความเป็นไปได้เหล่านี้ในอนาคตของโรงกลั่นน้ำมัน

 1. ความต้องการพลังงานที่เปลี่ยนแปลง: อนาคตของโรงกลั่นน้ำมันจะได้รับผลกระทบจากความต้องการพลังงานที่เปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบการใช้พลังงาน เช่น การเปลี่ยนจากน้ำมันเชื้อเพลิงไปสู่พลังงานทดแทน เช่น พลังงานทดแทนที่เกิดจากพลังงานทดแทน และพลังงานที่เกิดจากพลังงานทดแทน นอกจากนี้ ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น รถยนต์ไฟฟ้า ที่อาจส่งผลต่ออุตสาหกรรมน้ำมันในอนาคต [1]

 2. การเปลี่ยนแปลงในนิเวศวิทยาและกฎหมาย: อนาคตของโรงกลั่นน้ำมันอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในนิเวศวิทยาและกฎหมาย เช่น การเพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมมลพิษ การลดการใช้น้ำมันที่มีส่วนร่วมในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการใช้น้ำมันที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยลง นอกจากนี้ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการกระจายน้ำมันอาจมีการเปลี่ยนแปลงที่อาจมีผลต่อโรงกลั่นน้ำมันในอนาคต [1]

 3. การเปลี่ยนแปลงในการใช้เทอุปสรรคและความเป็นไปได้ในอนาคตของโรงกลั่นน้ำมัน

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่สำคัญในกระบวนการผลิตและจัดจำหน่ายน้ำมันทั้งในรูปแบบของน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันสำหรับการใช้ในงานอุตสาหกรรม อนาคตของโรงกลั่นน้ำมันมีอุปสรรคและความเป็นไปได้ที่ต้องพิจารณา เนื่องจากมีผลต่อการผลิตน้ำมันและการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด

อุปสรรคในอนาคตของโรงกลั่นน้ำมัน:

 1. ความต้องการพลังงานที่เปลี่ยนแปลง: อนาคตของโรงกลั่นน้ำมันจะต้องพิจารณาถึงความต้องการพลังงานที่เปลี่ยนแปลง เช่น การเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงานทดแทน และการพัฒนาเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน เพื่อให้โรงกลั่นน้ำมันสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาวะการเปลี่ยนแปลงในตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1]

 2. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี: การพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตอาจมีผลต่อโรงกลั่นน้ำมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของกระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้เทคโนโลยีอัตโนมัติและการใช้ระบบควบคุมอัตโนมัติในการดำเนินการของโรงกลั่นน้ำมันอาจช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต [1]

 3. ความเปลี่ยนแปลงในการตอบสนองต่อความต้องการของตลาด: อนาคตของโรงกลั่นน้ำมันต้องพิจารณาถึงความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของตลาด เช่น การเปลี่ยนแปลงในการใช้พลังงานที่สะอาดและยังคงมีความต้องการใช้น้ำมันเชื


Learn more:

 1. การคาดการณ์แนวโน้มราคาน้ำมันและการคาดการณ์ในอนาคตสำหรับปี 2023 เป็นต้นไป การวิเคราะห์และข่าวล่าสุด | LiteFinance

Categories: นับ 37 โรงกลั่นน้ํามัน ภาษาอังกฤษ

Did You Know..? | กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ | 07-01-58 | TV3 official
Did You Know..? | กระบวนการกลั่นน้ำมันดิบ | 07-01-58 | TV3 official

(n) oil refinery, Example: ในปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีโรงกลั่นน้ำมันที่ทันสมัย ประกอบด้วยถังมหึมา และหอสูงจำนวนมาก

See more: haiyensport.com/category/auto

Oil Refinery

โรงกลั่นน้ำมัน: แนวคิดและกระบวนการทำงาน

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่มีการดำเนินการแปรรูปน้ำมันดิบเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่ใช้ในชีวิตประจำวันของเรา โรงกลั่นน้ำมันเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญและมีบทบาทสำคัญในเศรษฐกิจของประเทศ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปสำรวจแนวคิดและกระบวนการทำงานของโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย

หัวข้อหลัก:

 1. แนวคิดของโรงกลั่นน้ำมัน

 2. กระบวนการทำงานในโรงกลั่นน้ำมัน

 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน

 4. ความสำคัญของโรงกลั่นน้ำมันในเศรษฐกิจไทย

 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมัน

 6. แนวคิดของโรงกลั่นน้ำมัน
  โรงกลั่นน้ำมันมีแนวคิดหลักที่เน้นไปที่การแปรรูปน้ำมันดิบให้เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด แนวคิดนี้เกิดจากความต้องการของตลาดที่ต้องการผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีคุณภาพและปลอดภัยในการใช้งาน โรงกลั่นน้ำมันจึงมุ่งเน้นการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่ทันสมัยเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุด

 7. กระบวนการทำงานในโรงกลั่นน้ำมัน
  โรงกลั่นน้ำมันมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและแบ่งออกเป็นหลายขั้นตอน ดังนี้:

2.1 กระบวนการกลั่น

 • กระบวนการกลั่นเป็นกระบวนการหลักในโรงกลั่นน้ำมัน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแยกส่วนประกอบของน้ำมโรงกลั่นน้ำมัน: แนวคิดและกระบวนการทำงาน

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญสำหรับการผลิตและแปรรูปน้ำมันดิบให้กลายเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องยนต์ และใช้ในการผลิตผลิตภัณฑ์น้ำมันอื่นๆ โรงกลั่นน้ำมันมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนและความสำคัญในการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ได้ ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย และเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปในประเทศของเรา

หัวข้อหลัก:

 1. โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย

 2. กระบวนการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป

 3. ความสำคัญของโรงกลั่นน้ำมันในเศรษฐกิจไทย

 4. ความยั่งยืนและการพัฒนาในอนาคตของโรงกลั่นน้ำมัน

 5. โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย
  โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญของอุตสาหกรรมน้ำมันในประเทศ โดยมีโรงกลั่นน้ำมันเอกชนและรัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจการในประเทศ โรงกลั่นน้ำมันเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยมีจำนวน 6 โรง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปให้กับตลาดในประเทศและต่างประเทศ [1]

 6. กระบวนการผลิตน้ำมันสำเร็จรูป
  โรงกลั่นน้ำมันมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนเพื่อแปรรูปน้ำมันดิบให้กลายเป็นน้ำมันสำเร็จรูปที่มีคุณภาพสูง กระบวนการผลิตน้ำมันสำเร็จรูปประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอนที่สำคั


Learn more:

 1. เปิดกำไร 6 โรงกลั่นน้ำมันเอกชนเจ้าใหญ่ ทำได้มากแค่ไหน
 2. กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน | Bangchak Corporation
 3. สรุปภาพรวม ธุรกิจโรงกลั่น

Refinery

โรงกลั่นน้ำมัน: คู่มือและข้อมูลอย่างละเอียด

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญในกระบวนการผลิตและการค้าน้ำมัน ในบทความนี้เราจะให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมัน รวมถึงกระบวนการการกลั่นน้ำมันและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน โดยใช้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง [1] [2].

หัวข้อหลัก:

 1. โรงกลั่นน้ำมันคืออะไร?

 2. กระบวนการการกลั่นน้ำมัน

 3. ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน

 4. ความสำคัญของโรงกลั่นน้ำมันในเศรษฐกิจ

 5. คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมัน

 6. โรงกลั่นน้ำมันคืออะไร?
  โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการกลั่นน้ำมันดิบเพื่อผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันดิบ โรงกลั่นน้ำมันมีการใช้เทคโนโลยีและกระบวนการที่ซับซ้อนเพื่อแยกส่วนประกอบต่าง ๆ ของน้ำมันดิบ เช่น ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันดิบ และสารประกอบอื่น ๆ [1].

 7. กระบวนการการกลั่นน้ำมัน
  กระบวนการการกลั่นน้ำมันเป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและมีขั้นตอนหลายขั้นตอน เรามาดูขั้นตอนหลักๆ ของกระบวนการการกลั่นน้ำมัน [1]:

 • การกลั่นแบบทางเดินตรง (Direct Distillation): น้ำมันดิบถูกนำเข้าไปในโรงกลั่นและถูกทำความร้อนเพื่อทำให้เกิดการระเหยของส่วนประกอบที่มีจุดเดือดต่าง ๆ ซึ่งจะถูกจับตัวไว้ในระบบท่อและเปลี่ยนเป็นสภาวะไอ และสุดท้ายจะเป็นน้ำมันที่มีคุณโรงกลั่นน้ำมัน: คู่มือและข้อมูลอย่างละเอียด

โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการผลิตและการค้าน้ำมัน ในบทความนี้เราจะสำรวจและอธิบายเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย โดยให้ข้อมูลอย่างละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการการกลั่นน้ำมัน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน และบริษัทที่ดำเนินธุรกิจโรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย

หัวข้อหลัก: โรงกลั่นน้ำมัน

โรงกลั่นน้ำมันคืออะไร?
โรงกลั่นน้ำมันเป็นสถานที่ที่ใช้ในกระบวนการแยกส่วนและผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ได้จากน้ำมันดิบ โดยใช้กระบวนการทางกลไกและเคมี เพื่อแยกส่วนสารประกอบที่อยู่ในน้ำมันดิบ เช่น ก๊าซต่าง ๆ และสารประกอบอื่น ๆ ที่ไม่เป็นประโยชน์ และผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงที่มีคุณภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กระบวนการการกลั่นน้ำมัน
โรงกลั่นน้ำมันมีกระบวนการการกลั่นที่ซับซ้อน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนหลายขั้นตอน เราจะมาดูกันว่ากระบวนการการกลั่นน้ำมันมีขั้นตอนอะไรบ้าง

 1. การกลั่นแบบทางกลไก (Mechanical Refining)

  • ขั้นตอนแรกในการกลั่นน้ำมันคือการล้างน้ำมันดิบเพื่อกำจัดสิ่งสกปรกและสารประกอบที่ไม่ต้องการ
  • น้ำมันดิบจะถูกนำเข้าเครื่องกลั่นและผ่านกระบวนการล้างด้วยน้ำร้อนเพื่อล้างสารประกอบที่ไม่ต้องการออกไป
 2. การกลั่นแบบทางเคมี (Chemical Refining)

  • หลังจากการกลั่นแบบทางกลไก น้ำมันดิบจะถูกนำไปผ่านกระบ

Learn more:

 1. กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน | Bangchak Corporation
 2. บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน): ธุรกิจปิโตรเคมีและการกลั่น
 3. เปิดกำไร 6 โรงกลั่นน้ำมันเอกชนเจ้าใหญ่ ทำได้มากแค่ไหน
การทำงานของหอกลั่นน้ำมัน
การทำงานของหอกลั่นน้ำมัน
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน | Bangchak Corporation
กลุ่มธุรกิจโรงกลั่นและการค้าน้ำมัน | Bangchak Corporation
ผู้จำหน่าย โรงกลั่นน้ำมันบริโภค คุณภาพ | Myande Group Co., Ltd.
ผู้จำหน่าย โรงกลั่นน้ำมันบริโภค คุณภาพ | Myande Group Co., Ltd.
ค่าการกลั่นน้ำมัน! จะให้ถูกใจ หรือถูกต้องดี (จบ) - The Bangkok Insight
ค่าการกลั่นน้ำมัน! จะให้ถูกใจ หรือถูกต้องดี (จบ) – The Bangkok Insight

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงกลั่นน้ำมัน
กระบวนการโรงกลั่นน้ำมัน
ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโรงกลั่นน้ำมัน
ความสำคัญและการนำโรงกลั่นน้ำมันมาใช้
โรงกลั่นน้ำมันในประเทศไทย
อุปสรรคและความเป็นไปได้ในอนาคตของโรงกลั่นน้ำมัน

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *