ข้อต่อภาษาอังกฤษ: สู่การเรียนรู้อย่างมีเสถียรภาพ

ข้อต่อหางปลาไหล ฟิตติ้งหางปลาไหลทองเหลือง Brass Barbed Nipple

เกม ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 12 ข้อ หมวดผลไม้

Keywords searched by users: ข้อต่อภาษาอังกฤษ: สู่การเรียนรู้อย่างมีเสถียรภาพ อุปกรณ์ข้อต่อ ภาษาอังกฤษ, ข้อต่อเหล็ก ภาษาอังกฤษ, กระดูกข้อต่อ ภาษาอังกฤษ, ข้อต่อตรง ภาษาอังกฤษ, ข้อต่อ pvc ภาษาอังกฤษ, ข้อต่อเกลียวใน ภาษาอังกฤษ, ข้อต่อท่อน้ำ ภาษาอังกฤษ, ข้อต่อลด ภาษาอังกฤษ

ความหมายของข้อต่อภาษาอังกฤษ

ข้อต่อหางปลาไหล ฟิตติ้งหางปลาไหลทองเหลือง Brass Barbed Nipple
ข้อต่อหางปลาไหล ฟิตติ้งหางปลาไหลทองเหลือง Brass Barbed Nipple

ความหมายของข้อต่อภาษาอังกฤษ

ข้อต่อในภาษาอังกฤษหมายถึง joint หรือ connection ในภาษาไทย [1]. ข้อต่อเป็นส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างสิ่งของสองอย่างเข้าด้วยกัน หรือเป็นจุดที่สองสิ่งมาพบกัน ซึ่งสามารถเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงได้ [2].

ตัวอย่างข้อต่อที่พบได้บ่อย ๆ ในชีวิตประจำวันได้แก่ ข้อต่อของรถยนต์ที่เชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ เพื่อให้รถยนต์สามารถเคลื่อนที่ได้ หรือข้อต่อของเครื่องจักรที่เชื่อมต่อส่วนต่าง ๆ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2].

นอกจากนี้ คำว่า ข้อต่อ ยังมีความหมายรองเช่น ข้อต่อรอง ที่หมายถึง negotiation หรือ การเจรจาต่อรอง เช่น เมื่อพนักงานหยุดงานเพื่อเป็นข้อต่อรองกับนายจ้างในการขอขึ้นเงินเดือน [2].


Learn more:

 1. ข้อต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ข้อต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ข้อต่อ – วิกิพีเดีย

การใช้ข้อต่อในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้ข้อต่อในประโยคภาษาอังกฤษเป็นหัวข้อที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการใช้ข้อต่อให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ประโยคมีความรู้สึกถูกต้องและเป็นระเบียบ ในภาษาอังกฤษมีหลายประเภทของข้อต่อที่ใช้ในประโยค ซึ่งจะถูกใช้ตามบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างประโยคย่อย ดังนี้:

 1. การใช้คำเชื่อม (Conjunctions):

  • คำเชื่อม (conjunctions) เป็นข้อต่อที่ใช้เชื่อมประโยคย่อยเข้าด้วยกัน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประโยคย่อย และช่วยให้ประโยคมีความรู้สึกถูกต้องและเป็นระเบียบ ตัวอย่างของคำเชื่อมที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ and, but, or, so, because เป็นต้น [1].
 2. การใช้วลีเชื่อม (Phrase Connectors):

  • วลีเชื่อม (phrase connectors) เป็นข้อต่อที่ใช้เชื่อมประโยคย่อยเข้าด้วยกัน โดยใช้วลีหรือวลีสั้น ๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประโยคย่อย ตัวอย่างของวลีเชื่อมที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ as a result, in addition, on the other hand, for example เป็นต้น [1].
 3. การใช้คำสันธาน (Prepositions):

  • คำสันธาน (prepositions) เป็นข้อต่อที่ใช้เชื่อมประโยคย่อยเข้าด้วยกัน โดยใช้คำสันธานเป็นตัวช่วยในการเชื่อมประโยคย่อย ตัวอย่างของคำสันธานที่ใช้ในประโยคภาษาอังกฤษได้แก่ in, on, at, with, by เป็นต้น [1].

การใช้ข้อต่อในประโยคภาษาอังกฤษมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการใช้ข้อต่อที่ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ประโยการใช้ข้อต่อในประโยคภาษาอังกฤษเป็นหัวข้อที่สำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากการใช้ข้อต่อให้ถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยให้ประโยคมีความรู้สึกถูกต้องและเป็นระเบียบ ในภาษาอังกฤษมีหลายประเภทของข้อต่อที่ใช้ในประโยค ซึ่งจะถูกใช้ตามบทบาทและความสัมพันธ์ของประโยค ดังนี้:

 1. การใช้ข้อต่อในประโยคแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคย่อย:

  • ใช้คำเชื่อมเพื่อเชื่อมประโยคย่อยเข้าด้วยกัน เช่น and, but, or, so, however, therefore [1].
  • ตัวอย่าง:
   • I like to read books, and my sister likes to watch movies [1].
   • He studied hard, so he passed the exam [1].
 2. การใช้ข้อต่อในประโยคแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคหลักและประโยคย่อย:

  • ใช้คำเชื่อมเพื่อเชื่อมประโยคหลักและประโยคย่อย เช่น that, if, whether [1].
  • ตัวอย่าง:
   • She said that she would come to the party [1].
   • I dont know if he will be able to attend the meeting [1].
 3. การใช้ข้อต่อในประโยคแสดงความสัมพันธ์ระหว่างประโยคที่เกี่ยวข้องกัน:

  • ใช้คำเชื่อมเพื่อเชื่อมประโยคที่เกี่ยวข้องกัน เช่น because, since, as, while, when [1].
  • ตัวอย่าง:
   • I couldnt go to the party because I was sick [1].
   • While I was studying, my phone rang [1].

การใช้ข้อต่อในประโยคภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและมีหลายรูปแบบ ดังนั้น การศึกษาและปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการใช้ข้อต่อเหล่านี้จะช่วยให้คุณสามารถสร้างประโยคที่ถูกต้องและมีความหมายที่ชัดเจนในภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ [1].


Learn more:

 1. Direct และ Indirect Speech | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 2. อเครื่องหมายยัติภังค์ (-) และยัติภาค ( – ) | คู่มือการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ | EF ประเทศไทย
 3. 3 คำเชื่อมสุดเจ๋ง ที่ช่วยยกระดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคุณ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ข้อต่อในภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ข้อต่อในภาษาอังกฤษ

ข้อต่อในภาษาอังกฤษหมายถึงคำที่ใช้เชื่อมต่อระหว่างประโยคหรือส่วนประกอบของประโยคเพื่อให้ประโยคมีความสมบูรณ์และเป็นระเบียบ ข้อต่อในภาษาอังกฤษสามารถใช้ในหลายรูปแบบ เช่น คำเชื่อม (conjunctions) เช่น and, but, or, เป็นต้น คำเชื่อมเหล่านี้ช่วยให้เราสามารถเชื่อมต่อประโยคหรือส่วนประกอบของประโยคเข้าด้วยกันได้ นอกจากนี้ยังมีคำเชื่อมอื่น ๆ เช่น however, therefore, moreover, เป็นต้น ซึ่งมีหน้าที่ในการเชื่อมต่อความคิดเห็นหรือเหตุผลระหว่างประโยค

ตัวอย่างประโยคที่ใช้ข้อต่อในภาษาอังกฤษ:

 1. I like to play soccer, and my brother prefers basketball. [1]
  (ฉันชอบเล่นฟุตบอล และพี่ชายของฉันชอบบาสเกตบอล)

 2. She studied hard for the exam, but she still didnt pass. [1]
  (เธอเรียนหนักเพื่อสอบ แต่เธอก็ยังไม่ผ่าน)

 3. I want to go to the beach, or maybe we can go hiking in the mountains. [1]
  (ฉันอยากไปชายหาด หรือบางทีเราสามารถไปเดินป่าในภูเขาได้)

 4. He loves to eat pizza; however, he is allergic to cheese. [1]
  (เขาชอบกินพิซซ่า แต่เขาแพ้ชีส)

 5. She is a talented singer; moreover, she can also play the guitar. [1]
  (เธอเป็นนักร้องที่มีความสามารถ นอกจากนี้เธอยังเล่นกีตาร์ได้ด้วย)


Learn more:

 1. ข้อต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ข้อต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ข้อต่อ แปลว่าอะไร ความหมาย คำแปล หมายความว่า ตัวอย่างประโยค

ข้อต่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ

ข้อต่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ

การสื่อสารทางธุรกิจเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจเจริญเติบโตและสร้างความสำเร็จได้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจอย่างแพร่หลาย ดังนั้น การเรียนรู้ข้อต่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจจะช่วยให้คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมืออาชีพและเป็นกันเองกับคู่ค้าต่างชาติได้ ดังนี้คือข้อต่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ:

 1. Please find attached our quotation for …… (กรุณาดูที่เอกสารแนบใบเสนอราคาสำหรับ ……) [1]

  • เป็นข้อความที่ใช้ในการส่งเอกสารแนบใบเสนอราคาให้กับคู่ค้า โดยให้คู่ค้าดูเอกสารแนบที่ส่งมาพร้อมกับข้อความนี้
 2. We can quote you a gross/net price of …… (เราสามารถแจ้งราคาสุทธิสำหรับ …..) [1]

  • เป็นข้อความที่ใช้ในการแจ้งราคาสุทธิให้กับคู่ค้า โดยระบุราคาสุทธิที่เสนอให้กับคู่ค้า
 3. We can offer you a 10% off retail price. (เรามีข้อเสนอลดให้ 10% จากราคาขายปลีก) [1]

  • เป็นข้อความที่ใช้ในการแจ้งข้อเสนอลดราคาให้กับคู่ค้า โดยระบุส่วนลดที่เสนอให้กับคู่ค้า
 4. If your order exceeds 2,000 items, we can offer you a further 10% discount. (หากรายการสั่งของคุณเกินกว่า 2000 ชิ้น เรามีส่วนลดเพิ่มเติมให้อีก 10 เปอร์เซ็น) [1]

  • เป็นข้อความที่ใช้ในการแจ้งข้อเสนอลดราคาเพิ่มให้กับคู่ค้า หากคำสั่งซื้อของคุณมีจำนวนเกินกว่า 2,000 ชิ้น

Learn more:

 1. คลังศัพท์และประโยคภาษาอังกฤษ สำหรับ 3 อุตสาหกรรมสำคัญในธุรกิจ
 2. Business English Communication ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารธุรกิจ (Basic / Advanced)
 3. ภาษาอังกฤษเพื่อการติดต่อธุรกิจ – Key Solution Training

การแปลคำศัพท์เกี่ยวกับข้อต่อภาษาอังกฤษ

การแปลคำศัพท์เกี่ยวกับข้อต่อภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเกี่ยวกับข้อต่อหรือส่วนประกอบต่างๆ ของวัตถุหรือระบบต่างๆ อย่างได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำและถูกต้อง ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาแนะนำคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อภาษาอังกฤษพร้อมความหมายและตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์นั้นๆ [1].

หากคุณต้องการแปลคำว่า ข้อต่อ เป็นภาษาอังกฤษ คำแปลที่ถูกต้องคือ joint ซึ่งหมายถึงส่วนที่เชื่อมต่อระหว่างสองส่วนหรือส่วนประกอบของวัตถุหรือระบบต่างๆ [1]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า joint ได้แก่ The mechanic welded the joint of the car frame (ช่างเหล็กเชื่อมข้อต่อของโครงรถยนต์) [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อต่ออื่นๆ ซึ่งสามารถใช้ในบริบทที่แตกต่างกันได้ ดังนี้:

 1. ข้อต่อรอง (negotiation) – หมายถึงกระบวนการเจรจาต่อรองหรือการเรียกร้องเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ [1]. ตัวอย่างประโยค: The employees stopped working to negotiate with the employer for a salary raise (พนักงานหยุดงานเพื่อเป็นข้อต่อรองกับนายจ้างในการขอขึ้นเงินเดือน) [1].

 2. ข้อต่อท้าย (codicil) – หมายถึงส่วนเสริมหรือส่วนเพิ่มเติมที่เพิ่มเข้ามาในเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญาหรือเอกสารที่มีผลบังคับใช้ [1].

 3. ข้อต่อสู้ (defense) – หมายถึงการป้องกันหรือการต้านทานเพื่อป้องกันตัวหรือสิ่งที่อาจเป็นอันตราย [1].

 4. ข้อต่อไหล่ (shoulder joint) – หมายถึงข้อต่อที่เชื่อมต่อระหวการแปลคำศัพท์เกี่ยวกับข้อต่อภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่สำคัญในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีความแม่นยำ ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับข้อต่ออยู่มากมาย ดังนั้นเราจะมาดูความหมายและตัวอย่างประโยคของคำศัพท์เหล่านี้ในพจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์ [1].

หากคุณต้องการแปลคำว่า ข้อต่อ ในภาษาอังกฤษ คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องที่สุดคือ joint ซึ่งมีความหมายเป็น ข้อต่อ หรือ รอยต่อ [1]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ joint ได้แก่ ช่างเหล็กเชื่อมข้อต่อของเพลารถยนต์ (The metalworker welds the joints of the car frame) [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์ ข้อต่อรอง ที่มีความหมายเป็น negotiation หรือ ข้อเรียกร้อง [1]. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำศัพท์ ข้อต่อรอง ได้แก่ พนักงานหยุดงานเพื่อเป็นข้อต่อรองกับนายจ้างในการขอขึ้นเงินเดือน (The employees went on strike to negotiate with the employer for a salary increase) [1].

นอกจากนี้ยังมีคำศัพท์เกี่ยวกับข้อต่ออื่น ๆ อีกมากมาย เช่น ข้อต่อไหล่ ที่มีความหมายเป็น shoulder joint [1].


Learn more:

 1. ข้อต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ข้อต่อ แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ชื่อท่อและอุปกรณ์พีวีซี ภาษาไทยและอังกฤษ [พร้อมภาพประกอบ]

แหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อภาษาอังกฤษ

แหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อภาษาอังกฤษ

ข้อต่อภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้และเข้าใจภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การใช้ข้อต่อที่เหมาะสมสามารถช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจภาษาอังกฤษได้ดีขึ้น นอกจากนี้ยังมีแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อภาษาอังกฤษที่สามารถใช้เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและพัฒนาทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วย

 1. Oxford English Dictionary (OED) – เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีความเป็นทางการและเป็นที่ยอมรับทั่วไป มีคำศัพท์และคำนิยามที่ครอบคลุมและอธิบายอย่างละเอียด สามารถใช้เป็นแหล่งอ้างอิงในการตรวจสอบความหมายและการใช้คำได้

 2. Cambridge Dictionary – เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีความนิยมและใช้กันอย่างแพร่หลาย มีคำศัพท์และคำนิยามที่อธิบายอย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังมีตัวอย่างประโยคและการใช้คำที่เกี่ยวข้องให้ดูเพื่อเพิ่มความเข้าใจ

 3. Merriam-Webster Dictionary – เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีความเป็นทางการและเป็นที่ยอมรับในสหรัฐอเมริกา มีคำศัพท์และคำนิยามที่ครอบคลุมและอธิบายอย่างละเอียด นอกจากนี้ยังมีการอธิบายคำศัพท์เพิ่มเติมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และการใช้คำที่น่าสนใจ

 4. English Grammar Online – เว็บไซต์นี้เป็นแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ มีข้อมูลและอธิบายเกี่ยวกับกฎการใช้ภาษาอังกฤษที่ชัดเจนและแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อภาษาอังกฤษ

ข้อต่อภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการเรียนรู้และใช้ภาษาอังกฤษอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ การอ้างอิงแหล่งที่มาที่เกี่ยวข้องเป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนาภาษาอังกฤษของเรา ดังนั้นเราจำเป็นต้องค้นหาแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในวงกว้าง เพื่อให้เนื้อหาของเรามีความน่าเชื่อถือและเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่าน

นี่คือบางแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อภาษาอังกฤษที่สามารถนำมาใช้ในการศึกษาและวิจัย:

 1. Oxford English Dictionary (OED) – เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีความเป็นทางการและเป็นที่ยอมรับทั่วไป มีคำจำกัดความและคำศัพท์ที่ครอบคลุมทั้งหมดในภาษาอังกฤษ การอ้างอิงจาก OED จะช่วยให้เราได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้เกี่ยวกับคำศัพท์และการใช้ภาษาอังกฤษ

 2. Cambridge Dictionary – เป็นพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่มีความเชื่อถือได้สูง มีการอธิบายความหมายของคำศัพท์และประโยคตัวอย่างที่ช่วยให้เราเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

 3. วิทยาลัยภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยต่างๆ – มหาวิทยาลัยที่มีคณะภาษาอังกฤษมักจะมีแหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อภาษาอังกฤษ เช่น วิทยาลัยภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยอุปถัมภ์ วิทยาลัยภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นต้น

Categories: แบ่งปัน 51 ข้อ ต่อ ภาษา อังกฤษ

เกม ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 12 ข้อ หมวดผลไม้
เกม ทายคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 12 ข้อ หมวดผลไม้

(n) joint, See also: node, connection, link, articulation, Syn. รอยต่อ, รอยเชื่อม, Example: ช่างเหล็กเชื่อมข้อต่อของเพลารถยนต์, Count Unit: ข้อ ข้อต่อรอง

See more: haiyensport.com/category/auto

อุปกรณ์ข้อต่อ ภาษาอังกฤษ

อุปกรณ์ข้อต่อ ภาษาอังกฤษ

อุปกรณ์ข้อต่อเป็นส่วนสำคัญของการเชื่อมต่อและประกอบชิ้นส่วนต่างๆ ในงานอุตสาหกรรม การก่อสร้าง หรือการซ่อมแซม ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้กันทั่วไปในวงกว้าง เรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ข้อต่อในภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เราสื่อสารและเข้าใจกันได้ง่ายขึ้น ในบทความนี้เราจะพาคุณไปรู้จักกับอุปกรณ์ข้อต่อที่สำคัญในภาษาอังกฤษ โดยมุ่งเน้นให้คุณเข้าใจและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องนี้

 1. ท่อพีวีซี (PVC Pipes) [1]
 • ท่อพีวีซีชั้น 5 (PVC Pipes Class 5)
 • ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipes Class 8.5)
 • ท่อพีวีซีชั้น 13.5 (PVC Pipes Class 13.5)
 • ท่อพีวีซีปลายบาน (PVC Pipes One End With Socket)
 1. ข้อต่อตรง (Socket)

 2. ข้อต่อลด (Reducing Socket)

 3. ข้องอ 90 (Elbow)

 4. ข้องอ 45 (45 Elbow)

 5. ข้องอ 90 ลด (Reducing Elbow)

 6. สามทาง (Tee)

 7. สามทางลด (Reducing Tee)

 8. ข้อต่อเกลียวนอก (Valve Socket)

 9. ข้อต่อเกลียวใน (Faucet Socket)

 10. สามตาเกลียวใน (Faucet Tee)

 11. ข้องอเกลียวใน (Faucet Elbow)

 12. ข้องอเกลียวนอก (Valve Elbow Socket)

 13. ข้องอสามทาง (Three Way Elbow)

 14. สามตาสี่ทาง (Four Way Elbow)

 15. สี่ตา กากบาท (Cross)

 16. บอลวาล์ว (Ball Valve)

 17. ฝาครอบ (Cap)

 18. หน้าจานพีวีซี (Flange)

 19. กิ๊ปจับท่อ (Anchor)

 20. คลิปจับท่อก้ามปู (Clip)

 21. ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง (Faucet Socket with Bronze Thread)

 22. ข้องอเกลียวในทองเหลือง (Faucet Elbow with Bronze Thread)

 23. สามตาเกลียวในทองเหลือง (Faucet Tee with Bronze Thread)

 24. นิปเปิ้ล (Nipple)

 25. ปลั๊กอุด (Valve Plug)

 26. ฝาครอบเกลียว (Internal Thread Cap)

อุปกรณ์ข้อต่อ ภาษาอังกฤษ

อุปกรณ์ข้อต่อเป็นสิ่งที่สำคัญในการเชื่อมต่อส่วนต่างๆ ของระบบหรืออุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้การทำงานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ อุปกรณ์ข้อต่อที่ใช้ในภาษาอังกฤษมีหลากหลายชนิด โดยมีบางชนิดที่เป็นคำศัพท์ที่ใช้ในภาษาไทยและภาษาอังกฤษเหมือนกัน และบางชนิดที่มีคำศัพท์ที่แตกต่างกัน ดังนั้น ในบทความนี้เราจะมาพูดถึงอุปกรณ์ข้อต่อที่ใช้ในภาษาอังกฤษเท่านั้น

 1. ท่อพีวีซี (PVC Pipes) [1]
 • ท่อพีวีซีชั้น 5 (PVC Pipes Class 5)
 • ท่อพีวีซีชั้น 8.5 (PVC Pipes Class 8.5)
 • ท่อพีวีซีชั้น 13.5 (PVC Pipes Class 13.5)
 • ท่อพีวีซีปลายบาน (PVC Pipes One End With Socket)
 1. ข้อต่อตรง (Socket) [2]

 2. ข้อต่อลด (Reducing Socket) [2]

 3. ข้องอ 90 (Elbow) [2]

 4. ข้องอ 45 (45 Elbow) [2]

 5. ข้องอ 90 ลด (Reducing Elbow) [2]

 6. สามทาง (Tee) [2]

 7. สามทางลด (Reducing Tee) [2]

 8. ข้อต่อเกลียวนอก (Valve Socket) [2]

 9. ข้อต่อเกลียวใน (Faucet Socket) [2]

 10. สามตาเกลียวใน (Faucet Tee) [2]

 11. ข้องอเกลียวใน (Faucet Elbow) [2]

 12. ข้องอเกลียวนอก (Valve Elbow Socket) [2]

 13. ข้องอสามทาง (Three Way Elbow) [2]

 14. สามตาสี่ทาง (Four Way Elbow) [2]

 15. สี่ตา กากบาท (Cross) [2]

 16. บอลวาล์ว (Ball Valve) [2]

 17. ฝาครอบ (Cap) [2]

 18. หน้าจานพีวีซี (Flange) [2]

 19. กิ๊ปจับท่อ (Anchor) [2]

 20. คลิปจับท่อก้ามปู (Clip) [2]

 21. ข้อต่อเกลียวในทองเหลือง (Faucet Socket with Bronze Thread) [2]

 22. ข้องอเกลียวในทองเหลือง (Faucet Elbow with Bronze Thread) [2]

 23. สามตาเกลียวในทองเหลือง (Faucet Tee with Bronze Thread) [2]

 24. นิปเปิ้ล (Nipple) [2]


Learn more:

 1. ชื่อท่อและอุปกรณ์พีวีซี ภาษาไทยและอังกฤษ [พร้อมภาพประกอบ]
 2. Stainless Screw Fitting อุปกรณ์สแตนเลสเกลียว : SYS PRODUCTS CO., LTD. (บริษัท เอสวายเอส โปรดักส์ จำกัด)
 3. Brass Fitting Ball Valve Globe Valve Y-Stainer ข้อต่อทองเหลือง ตาไก่ บอลวาล์ว โกลบวาล์ว วายสเตรนเนอร์ : SYS PRODUCTS CO., LTD. (บริษัท เอสวายเอส โปรดักส์ จำกัด)
ชื่อท่อและอุปกรณ์พีวีซี ภาษาไทยและอังกฤษ [พร้อมภาพประกอบ]
ชื่อท่อและอุปกรณ์พีวีซี ภาษาไทยและอังกฤษ [พร้อมภาพประกอบ]
ชื่อท่อและอุปกรณ์พีวีซี ภาษาไทยและอังกฤษ [พร้อมภาพประกอบ]
ชื่อท่อและอุปกรณ์พีวีซี ภาษาไทยและอังกฤษ [พร้อมภาพประกอบ]
อุปกรณ์ท่อ Pvc - ข้อต่อ ข้องอ พีวีซี แต่ละตัวมีชื่อว่าอะไรบ้างนะ [ชื่อข้อต่อข้องอPvc แบบไทย-อังกฤษ] - Youtube
อุปกรณ์ท่อ Pvc – ข้อต่อ ข้องอ พีวีซี แต่ละตัวมีชื่อว่าอะไรบ้างนะ [ชื่อข้อต่อข้องอPvc แบบไทย-อังกฤษ] – Youtube
ရောင်းပါ ข้อต่อ Pvc ชลบุรี | ร้านเตี้ยงเฮงเส็ง | Builk
ရောင်းပါ ข้อต่อ Pvc ชลบุรี | ร้านเตี้ยงเฮงเส็ง | Builk
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
40 คำที่ใช้ชมแทนคำว่า Very Good ในภาษาอังกฤษ รวมคำชมภาษาอังกฤษที่แปลว่าดีมาก เก่ง เยี่ยม
ข้อต่อหางปลาไหล ฟิตติ้งหางปลาไหลทองเหลือง Brass Barbed Nipple
ข้อต่อหางปลาไหล ฟิตติ้งหางปลาไหลทองเหลือง Brass Barbed Nipple

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของข้อต่อภาษาอังกฤษ
การใช้ข้อต่อในประโยคภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างประโยคที่ใช้ข้อต่อในภาษาอังกฤษ
ข้อต่อภาษาอังกฤษที่ใช้ในการสื่อสารทางธุรกิจ
การแปลคำศัพท์เกี่ยวกับข้อต่อภาษาอังกฤษ
แหล่งอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับข้อต่อภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *