คอมมิชชั่น แปลว่า: เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความสำเร็จ!

รับวาดรูป Commission เริ่มอย่างไร? - Youtube

วิธีคิดค่าคอมมิชชั่นยังไง ให้กระตุ้นยอดขายได้เสมอ | Ask Vee Ep.186

Keywords searched by users: คอมมิชชั่น แปลว่า: เปลี่ยนไอเดียให้กลายเป็นความสำเร็จ! คอมมิชชั่น ภาษาอังกฤษ, ค่าคอมมิชชั่น แปลว่า, คอมมิชชั่น วาดรูป คือ, ค่าคอมมิชชั่น ภาษาอังกฤษ, commissioning แปลว่า, คอมมิชชั่น เขียนอย่างไร, ค่าคอมมิชชั่น คิดยังไง, คอมมิชชั่น ราชบัณฑิต

คอมมิชชั่น แปลว่าอะไร

รับวาดรูป Commission เริ่มอย่างไร? - Youtube
รับวาดรูป Commission เริ่มอย่างไร? – Youtube

คอมมิชชั่น แปลว่าอะไร?

คำว่า คอมมิชชั่น เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ commission ซึ่งมีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. คอมมิชชั่นในทางธุรกิจ: ในทางธุรกิจคอมมิชชั่นหมายถึงเงินหรือค่าตอบแทนที่ได้รับจากการทำงานหรือการขายสินค้าหรือบริการใดๆ [2]. คอมมิชชั่นในทางธุรกิจสามารถเป็นรูปแบบต่างๆ เช่น คอมมิชชั่นจากการขายสินค้า, คอมมิชชั่นจากการแนะนำสินค้า, หรือคอมมิชชั่นจากการทำงานเป็นต้น [1].

 2. คอมมิชชั่นในทางการเมือง: ในทางการเมืองคอมมิชชั่นหมายถึงการมอบหมายหน้าที่หรืองานให้กับบุคคลหนึ่งๆ เพื่อให้เขาดำเนินการหรือปฏิบัติตามหน้าที่นั้น [2]. ตัวอย่างเช่น คอมมิชชั่นในทางการเมืองอาจเป็นการมอบหมายให้บุคคลใดบางคนเป็นผู้ตรวจสอบการเลือกตั้งหรือเป็นผู้ควบคุมการเลือกตั้ง [1].

 3. คอมมิชชั่นในทางศิลปะ: ในทางศิลปะคอมมิชชั่นหมายถึงงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยมีการสั่งงานหรือมอบหมายจากบุคคลหนึ่งๆ [2]. ตัวอย่างเช่น คอมมิชชั่นในทางศิลปะอาจเป็นการสั่งงานภาพวาดหรือภาพถ่ายจากลูกค้า [1].

 4. คอมมิชชั่นในทางกฎหมาย: ในทางกฎหมายคอมมิชชั่นหมายถึงการมอบหมายหน้าที่หรืออำนาจให้กับบุคคลหนึ่งๆ เพื่อให้เขาดำเนินการหรือปฏิบัติตามหน้าที่นั้น [2]. ตัวอย่างเช่น คอมมิชชั่นในทางกฎหมายอาจเป็นการมอบหมายให้บุคคลใดบางคนเป็นผู้ตรวจสอบควคอมมิชชั่น แปลว่าอะไร?

คำว่า คอมมิชชั่น เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ commission ซึ่งมีความหมายหลากหลายและใช้ในบริบทต่างๆ ดังนี้:

 1. คอมมิชชั่นในการทำธุรกิจ: ในภาคธุรกิจและการค้า คอมมิชชั่นหมายถึงเงินหรือส่วนแบ่งที่ได้รับจากการทำธุรกิจหรือการขายสินค้าหรือบริการ โดยมักจะเป็นเงินรายได้เพิ่มเติมที่ได้รับเมื่อทำธุรกิจหรือการขายสำเร็จ [2].

 2. คอมมิชชั่นในการทำงาน: ในบริบทของการทำงาน คอมมิชชั่นหมายถึงเงินหรือส่วนแบ่งที่ได้รับเมื่อทำภารกิจหรืองานที่ได้รับมอบหมาย โดยมักจะเป็นเงินรายได้เพิ่มเติมที่ได้รับจากการประสานงานหรือการทำงานร่วมกับผู้อื่น [2].

 3. คอมมิชชั่นในการซื้อขายสินค้า: ในบริบทของการซื้อขายสินค้า คอมมิชชั่นหมายถึงเงินหรือส่วนแบ่งที่ได้รับจากการแนะนำหรือการส่งต่อลูกค้าให้ซื้อสินค้าหรือบริการ โดยมักจะเป็นเงินรายได้เพิ่มเติมที่ได้รับจากการทำธุรกิจขายสินค้า [2].

 4. คอมมิชชั่นในการทำงานศิลปะ: ในบริบทของศิลปะ คอมมิชชั่นหมายถึงงานศิลปะที่สร้างขึ้นโดยศิลปินหรือนักออกแบบให้แสดงให้เห็นหรือให้เสียงเพื่อสร้างความประทับใจหรือความรู้สึกต่อผู้ชมหรือผู้ใช้บริการ [2].

ดังนั้น คำว่า คอมมิชชั่น มีความหมายที่หลากหลายและขึ้นอยู่กับบริบทที่ใช้ ซึ่งสามารถแปลได้ตามความหมายที่เหมาะสมกับบริบทนั้นๆ [2].


Learn more:

 1. คอมมิชชั่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. COMMISSION แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. commission คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

ความหมายของคอมมิชชั่น

Wealth Check In] ศัพท์น่ารู้..คู่นักลงทุน..Commission.. ค่านายหน้า คือ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้ลงทุนต้องจ่ายชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า หรือที่เรียกว่า Broker ในอัตราที่ตกลงกัน ระหว่างลูก
Wealth Check In] ศัพท์น่ารู้..คู่นักลงทุน..Commission.. ค่านายหน้า คือ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้ลงทุนต้องจ่ายชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า หรือที่เรียกว่า Broker ในอัตราที่ตกลงกัน ระหว่างลูก

ความหมายของคอมมิชชั่น

คอมมิชชั่น (Commission) เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่า ค่านายหน้า หรือค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการทำธุรกรรมหรือการขายสินค้าหรือบริการ [2] ในทางธุรกิจ คอมมิชชั่นเป็นรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรม เช่น ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ตัวแทนขาย หรือนายหน้าที่ช่วยในการทำธุรกรรมต่างๆ [1]

คอมมิชชั่นสามารถกำหนดได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ล่วงหน้า โดยมักจะใช้เป็นเปอร์เซ็นต์ของมูลค่าการทำธุรกรรม หรือเป็นจำนวนเงินที่คงที่ต่อการทำธุรกรรมหนึ่งครั้ง [2] การจ่ายคอมมิชชั่นสามารถทำได้ในรูปแบบต่างๆ เช่น การจ่ายเงินสด การโอนเงินผ่านธนาคาร หรือการจ่ายเป็นสิ่งของหรือบริการอื่นๆ ที่มีมูลค่าเทียบเท่ากับคอมมิชชั่นที่ได้รับ [1]

คอมมิชชั่นมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการขายและการทำธุรกิจ โดยส่วนใหญ่ใช้ในอุตสาหกรรมการค้าปลีก การค้าส่ง และการบริการ [2] การจ่ายคอมมิชชั่นสามารถเป็นกลไกในการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทนจำหน่ายหรือพนักงานขาย เพื่อให้พวกเขามีความกระตือรือร้นในการทำงานและสร้างผลงานที่ดีขึ้น [1]

สรุปความหมาย:

 • คอมมิชชั่น (Commission) หมายถึงค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการทำธุรกรรมหรือการขายสินค้าหรือบริการ [2]
 • คอมมิชชั่นเป็นรูปแบบการจ่ายค่าตอบแทนให้กับบุคคลที่มีส่วนร่วมในการทำธุรกรรม เช่น ตัวแทนจำหน่ายสินค้า ตัวแทนขาย หความหมายของคอมมิชชั่น

คอมมิชชั่น (Commission) เป็นคำศัพท์ที่มาจากภาษาอังกฤษ ซึ่งมีความหมายว่า ค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับจากการทำธุรกรรมหรือการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ซึ่งเป็นการชดเชยให้กับบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนหรือนายหน้าในการทำธุรกรรมนั้นๆ [2].

คอมมิชชั่นมักถูกใช้ในหลายอุตสาหกรรม เช่น อสังหาริมทรัพย์ การขายรถยนต์ การขายสินค้าออนไลน์ และอื่นๆ โดยค่าคอมมิชชั่นจะถูกกำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์หรือจำนวนเงินที่ได้รับตามสัญญาที่ทำกับผู้ขายหรือผู้ให้บริการ [1].

การใช้คอมมิชชั่นมีประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้กับตัวแทนหรือนายหน้าในการทำงาน การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ขายและตัวแทน และการส่งเสริมการขายสินค้าหรือบริการ [2].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าคอมมิชชั่น:

 • คอมมิชชั่นที่ได้รับจากการขายสินค้านี้คือ 10% ของมูลค่าสินค้า [1].
 • ผู้ขายจะจ่ายคอมมิชชั่นให้กับตัวแทนตามสัญญาที่ทำกันไว้ [2].

Learn more:

 1. คอมมิชชั่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. COMMISSION แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. commission คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าคอมมิชชั่น

การจัดการคอมมิชชั่น 101: คู่มือที่ครอบคลุม | Tüv Süd Thailand เข็มทิศ
การจัดการคอมมิชชั่น 101: คู่มือที่ครอบคลุม | Tüv Süd Thailand เข็มทิศ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คอมมิชชั่น (Commission) ในประโยคภาษาไทย:

 1. คอมมิชชั่นที่ได้รับจากการขายสินค้านี้จะถูกแบ่งปันให้กับทีมขาย [1].
 2. คอมมิชชั่นที่เราได้รับจากการทำงานนี้จะเพิ่มรายได้ของเราอย่างมีนัยสำคัญ [1].
 3. ผู้ค้าออนไลน์สามารถกำหนดคอมมิชชั่นสำหรับพันธมิตรที่ช่วยโปรโมตสินค้าของเขา [1].
 4. คอมมิชชั่นที่ได้รับจากการแนะนำสินค้านี้จะถูกจ่ายในรูปแบบเงินสด [1].
 5. การตั้งค่าคอมมิชชั่นให้เหมาะสมเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความสำเร็จในธุรกิจ [1].

Learn more:

 1. คอมมิชชั่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. COMMISSION แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. commission คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล อังกฤษ-ไทย อ.สอ เสถบุตร

คอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary

อยากคิดค่าคอมมิชชั่นแบบอัตโนมัติ แต่เงื่อนไขซอยย่อยตั้ง 9 ชั้น ทำไงดี? [Advanced Vlookup] – วิศวกรรีพอร์ต
อยากคิดค่าคอมมิชชั่นแบบอัตโนมัติ แต่เงื่อนไขซอยย่อยตั้ง 9 ชั้น ทำไงดี? [Advanced Vlookup] – วิศวกรรีพอร์ต

คอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการที่มีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการค้นหาความหมายของคำหรือวลีในภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1]. บริการนี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจมากมาย เช่น การแสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติเมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย [1]. นอกจากนี้ยังสนับสนุนการแสดงความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมกัน เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].

คุณสมบัติของคอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. แสดงความหมายของคำโดยอัตโนมัติ: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ต้องการทราบความหมาย ระบบจะแสดงความหมายของคำนั้นๆ โดยอัตโนมัติ [1].
 2. สนับสนุนเว็บหลากภาษา: บริการนี้สามารถใช้งานกับภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].
 3. ค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมๆกัน: คอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถค้นหาความหมายจากพจนานุกรมหลายชุดพร้อมกันได้ เช่น Lexitron2, Hope, Nontri, Longdo อังกฤษ-ไทย, Longdo เยอรมัน-ไทย เป็นต้น [1].
 4. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: คอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State=รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ (ในภาพตัวอย่าง), High school=โรงเรียนมัธยมปลาย [1].
 5. แสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรม: เมื่อวางเมาส์ไว้บนคำที่ไม่มีใคอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary เป็นบริการที่มีความสำคัญและมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการค้นหาความหมายของคำหรือวลีในภาษาต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น และเยอรมัน [1].

คุณสมบัติและการใช้งานของคอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary:

 1. ค้นหาความหมายของคำ: ผู้ใช้สามารถป้อนคำหรือวลีที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา และระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องกับคำหรือวลีนั้นๆ [1].
 2. แสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสม: คอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถแสดงความหมายของคำเดี่ยวและคำผสมได้อย่างถูกต้อง เช่น Secretary of State แปลว่า รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ [1].
 3. แสดงความหมายของคำที่แปรรูป: หากผู้ใช้ป้อนคำที่ไม่มีในพจนานุกรม ระบบจะแสดงความหมายของคำที่แปรรูปจากคำในพจนานุกรมให้โดยอัตโนมัติ [1].
 4. รองรับหลายภาษา: คอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary สามารถรองรับการแปลภาษาอังกฤษ, ญี่ปุ่น และเยอรมันได้ [1].
 5. บริการติดโพย (PopThai): เป็นบริการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าใจเนื้อหาของเว็บภาษาต่างประเทศได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น [1].

การใช้งานคอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary ง่ายและสะดวกต่อผู้ใช้ โดยเพียงแค่ป้อนคำหรือวลีที่ต้องการค้นหาในช่องค้นหา ระบบจะแสดงผลลัพธ์ที่เกี่ยวข้องและความหมายของคำนั้นๆ อย่างถูกต้อง [1].


Learn more:

 1. คอมมิชชั่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. COMMISSION แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Longdo Dict พจนานุกรม อังกฤษ ไ – แอปพลิเคชันใน Google Play

คอมมิชชั่นในประเทศไทย

Shopee Affiliate Program | แค่แชร์ ก็ได้เงิน!
Shopee Affiliate Program | แค่แชร์ ก็ได้เงิน!

คอมมิชชั่นในประเทศไทย

คอมมิชชั่นในประเทศไทยเป็นส่วนสำคัญของระบบค่าตอบแทนในการขายสินค้าและบริการ โดยคอมมิชชั่นเป็นการชำระเงินเพิ่มเติมที่ให้กับพนักงานขายตามยอดขายที่สร้างขึ้น [1]. ค่าคอมมิชชั่นในประเทศไทยสามารถเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรือจำนวนเงินคงที่ต่อหน่วยที่ขายได้ [1].

ความสำคัญของคอมมิชชั่นในประเทศไทย:

 1. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานขาย: คอมมิชชั่นเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการกระตุ้นพนักงานขายให้มีสมรรถนะการขายที่ดีขึ้น [1]. พนักงานขายที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงมักจะมีแรงจูงใจในการทำงานและพยายามให้สำเร็จในการขายสินค้าและบริการ [1].

 2. สร้างการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพ: ค่าคอมมิชชั่นในประเทศไทยสามารถสร้างการแข่งขันที่ดีในทีมขาย ซึ่งส่งผลให้พนักงานขายพยายามทำงานหนักเพื่อเพิ่มยอดขาย [1].

 3. สร้างการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น: พนักงานขายที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงมักจะให้บริการลูกค้าอย่างดีเพื่อให้ลูกค้าพอใจและกลับมาซื้อสินค้าหรือบริการอีกครั้งในอนาคต [1].

 4. เพิ่มการมุ่งเน้นการขาย: เมื่อพนักงานขายได้รับค่าคอมมิชชั่นสูง พวกเขาจะมีแรงจูงใจในการเพิ่มการมุ่งเน้นในการขายสินค้าและบริการ [1]. นอกจากนี้ ค่าคอมมิชชั่นสูงยังสร้างระบบการขายที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น [1].

 5. เพิ่มแรงจูงใจ: โอกาสในการได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงสามารถกระตุ้นให้พนักงานทำคอมมิชชั่นในประเทศไทย

คอมมิชชั่นในประเทศไทยเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญของระบบค่าตอบแทนในการขายสินค้าหรือบริการ คอมมิชชั่นเป็นการชำระเงินเพิ่มเติมที่ให้กับผู้ทำการขายตามจำนวนยอดขายที่สร้างขึ้น [1]. ค่าคอมมิชชั่นสามารถเป็นเปอร์เซ็นต์ของยอดขายหรือจำนวนเงินคงที่ต่อหน่วยที่ขายได้ [1].

ความสำคัญของคอมมิชชั่นในประเทศไทย:

 1. สร้างแรงจูงใจให้พนักงานขาย: คอมมิชชั่นเป็นแรงจูงใจที่สำคัญในการกระตุ้นพนักงานขายให้มีสมรรถนะการขายที่ดีขึ้น [1]. การได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงส่งผลให้พนักงานขายมีแรงจูงใจในการทำงานและพยายามให้สำเร็จในการขายสินค้าหรือบริการ [1].

 2. สร้างการแข่งขันที่ดีต่อสุขภาพ: คอมมิชชั่นในประเทศไทยสนับสนุนให้พนักงานขายแข่งขันกันเพื่อเพิ่มยอดขาย [1]. การมีการแข่งขันที่ดีในการขายสินค้าหรือบริการจะส่งผลให้ตลาดมีความสดใสและสร้างความสนใจในสินค้าหรือบริการของบริษัท [1].

 3. สร้างบริการลูกค้าที่ดีขึ้น: พนักงานขายที่ได้รับค่าคอมมิชชั่นสูงมักจะพยายามให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้นเพื่อให้ลูกค้าพอใจและซื้อสินค้าหรือบริการจากบริษัทอีกครั้งในอนาคต [1]. การมีบริการลูกค้าที่ดีจะสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นในสินค้าหรือบริการของบริษัท [1].

 4. เพิ่มการมุ่งเน้นการขาย: คอมมิชชั่นในประเทศไทยสามารถเป็นแรงจูงใจให้พนักงานขายมุ่งเน้นในการขายสินค้าหรือบริการมากขึ


Learn more:

 1. ค่าคอมมิชชั่นการขายคืออะไร: ความหมายและคําจํากัดความ | คําศัพท์
 2. คอมมิชชั่น หรือ เงินเดือนเลือกอะไรดีกว่ากัน – JobsDB ไทย
 3. เงินได้ประเภทที่ 2 – iTAX pedia

Categories: นับ 26 คอมมิชชั่น แปลว่า

วิธีคิดค่าคอมมิชชั่นยังไง ให้กระตุ้นยอดขายได้เสมอ | ASK VEE EP.186
วิธีคิดค่าคอมมิชชั่นยังไง ให้กระตุ้นยอดขายได้เสมอ | ASK VEE EP.186

See more: haiyensport.com/category/auto

ค่าคอมมิชชั่นหมายถึงอะไร

ค่าคอมมิชชั่นหมายถึงอะไร?

ค่าคอมมิชชั่นหมายถึงเงินที่จ่ายให้แก่พนักงานขายเป็นตอบแทนตามผลงานที่พนักงานทำได้ในการขายสินค้าหรือบริการตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมักจะคำนวณเป็นร้อยละหรือเป็นเงินคงที่จากยอดขายที่พนักงานทำได้ [1].

ค่าคอมมิชชั่นเป็นการส่งเสริมให้พนักงานขายทำงานเต็มที่และมีผลงานที่ดีขึ้น โดยการจ่ายค่าคอมมิชชั่นเพิ่มเติมเมื่อพนักงานขายทำได้เกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งจะเป็นการสร้างแรงจูงใจให้พนักงานขายมีความกระตือรือร้นในการทำงานและพยายามในการขายสินค้าหรือบริการ [1].


Learn more:

 1. คอมมิชชั่น ค่านายหน้าอสังหาฯ 3% จากราคาขาย มีวิธีคำนวณอย่างไร
 2. ค่าคอมมิชชั่น แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ไขข้อสงสัย คิดค่าคอมมิชชั่น ต้องคำนึงถึงอะไรบ้าง? – Venio CRM | ผู้นำด้านระบบ CRM ที่น่าใช้งานที่สุด
อยากทราบถึงลักษณะงานคอมมิชชั่นรับจ้างวาดการ์ตูน - Pantip
อยากทราบถึงลักษณะงานคอมมิชชั่นรับจ้างวาดการ์ตูน – Pantip
บทที่ 113 : กฏเบสิค 3 ข้อของการวางแผนจ่ายค่าคอมมิชชั่น - Sales101
บทที่ 113 : กฏเบสิค 3 ข้อของการวางแผนจ่ายค่าคอมมิชชั่น – Sales101
Ych” คืออะไร? มีข้อดียังไง ไปดูกันเลย! – Ctclockwises
Ych” คืออะไร? มีข้อดียังไง ไปดูกันเลย! – Ctclockwises
อยากเปิดคอมมิชชั่นทำไงดีคะ?! - Pantip
อยากเปิดคอมมิชชั่นทำไงดีคะ?! – Pantip
อยากคิดค่าคอมมิชชั่นแบบอัตโนมัติ แต่เงื่อนไขซอยย่อยตั้ง 9 ชั้น ทำไงดี? [Advanced Vlookup] – วิศวกรรีพอร์ต
อยากคิดค่าคอมมิชชั่นแบบอัตโนมัติ แต่เงื่อนไขซอยย่อยตั้ง 9 ชั้น ทำไงดี? [Advanced Vlookup] – วิศวกรรีพอร์ต
🔥4 Step ขายคอมมิชชั่น ยังไงให้ปัง แม้คู่แข่งมาก🔥 – Ctclockwises
🔥4 Step ขายคอมมิชชั่น ยังไงให้ปัง แม้คู่แข่งมาก🔥 – Ctclockwises
Shopee Affiliate Program | แค่แชร์ ก็ได้เงิน!
Shopee Affiliate Program | แค่แชร์ ก็ได้เงิน!
อยากคิดค่าคอมมิชชั่นแบบอัตโนมัติ แต่เงื่อนไขซอยย่อยตั้ง 9 ชั้น ทำไงดี? [Advanced Vlookup] – วิศวกรรีพอร์ต
อยากคิดค่าคอมมิชชั่นแบบอัตโนมัติ แต่เงื่อนไขซอยย่อยตั้ง 9 ชั้น ทำไงดี? [Advanced Vlookup] – วิศวกรรีพอร์ต
การจัดการคอมมิชชั่น 101: คู่มือที่ครอบคลุม | Tüv Süd Thailand เข็มทิศ
การจัดการคอมมิชชั่น 101: คู่มือที่ครอบคลุม | Tüv Süd Thailand เข็มทิศ
Wealth Check In] ศัพท์น่ารู้..คู่นักลงทุน..Commission.. ค่านายหน้า คือ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้ลงทุนต้องจ่ายชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า หรือที่เรียกว่า Broker ในอัตราที่ตกลงกัน ระหว่างลูก
Wealth Check In] ศัพท์น่ารู้..คู่นักลงทุน..Commission.. ค่านายหน้า คือ ค่าธรรมเนียมในการซื้อขายหลักทรัพย์ ที่ผู้ลงทุนต้องจ่ายชำระให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่เป็นนายหน้า หรือที่เรียกว่า Broker ในอัตราที่ตกลงกัน ระหว่างลูก
รับวาดรูป Commission เริ่มอย่างไร? - Youtube
รับวาดรูป Commission เริ่มอย่างไร? – Youtube

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

คอมมิชชั่น แปลว่าอะไร
ความหมายของคอมมิชชั่น
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่าคอมมิชชั่น
คอมมิชชั่นในพจนานุกรม Longdo Dictionary
คอมมิชชั่นในประเทศไทย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *