ก่อกวนภาษาอังกฤษ: วิธีสนุกและเรียนรู้ใน 20 คำ

กวนตีน กวนประสาท กวนโอ๊ย รบกวน พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

กวนตีน กวนประสาท กวนโอ๊ย รบกวน พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

Keywords searched by users: ก่อกวนภาษาอังกฤษ: วิธีสนุกและเรียนรู้ใน 20 คำ ป่วน ภาษาอังกฤษ, สร้างความรําคาญ ภาษาอังกฤษ, ก่อกวน หมายถึง, รบกวน ภาษาอังกฤษ

ความหมายของ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ก่อกวน ในภาษาอังกฤษแปลว่า hassle หรือ jar [1] [2] ซึ่งมีความหมายเป็นการรบกวนหรือรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือรำคาญต่อผู้อื่น คำว่า ก่อกวน นี้สามารถใช้ในทางบวกหรือลบได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการใช้คำนั้นๆ

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ก่อกวน ในภาษาอังกฤษได้แก่ Please dont hassle me while Im working หรือ Stop hassling your sister, shes busy studying [1] [2] ในทั้งสองประโยคนี้คำว่า hassle ถูกใช้ในบริบทที่แสดงถึงการรบกวนหรือรำคาญในการทำงานหรือการเรียนรู้ของผู้อื่น

การใช้คำว่า ก่อกวน ในภาษาอังกฤษยังสามารถใช้เป็นคำกริยาในรูปแบบของ jar เพื่อแสดงถึงการรบกวนหรือรำคาญ [2] ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า jar ได้แก่ The loud noise jarred me out of my concentration หรือ The constant interruptions jarred the flow of the meeting [2] ในทั้งสองประโยคนี้คำว่า jar ถูกใช้ในบริบทที่แสดงถึงการรบกวนหรือรำคาญที่เกิดขึ้นเมื่อมีเสียงดังหรือการขัดจังหวะในการทำงานหรือการประชุม

สรุปความหมายของคำว่า ก่อกวน ในภาษาอังกฤษคือการรบกวนหรือรำคาญ โดยเฉพาะเมื่อมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความไม่สะดวกหรือรำคาญต่อผู้อื่น คำว่า ก่อกวน นี้สามารถใช้ในทางบวกหรือลบได้ ขึ้นอยู่กับบริบทและวัตถุประสงค์ของการใช้คำนั้นๆ


Learn more:

 1. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า …
 2. -ก่อกวน- แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ก่อกวน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำแปลของ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

คำว่า ก่อกวน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยและมีความหมายว่า การทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบ [1] ในภาษาอังกฤษมีคำแปลหลายคำที่ใช้เพื่ออธิบายความหมายของคำว่า ก่อกวน อย่างไรก็ตาม คำแปลที่ใกล้เคียงที่สุดคือ agitate ซึ่งหมายถึงการทำให้เกิดความรำคาญหรือการสร้างความวุ่นวาย [1] [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ก่อกวน ในภาษาอังกฤษได้แก่ The person who doesnt have good intentions agitates the peace of the people หรือ คนที่ไม่มีความประสงค์ดีก่อกวนความสงบสุขของประชาชน [1]


Learn more:

 1. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ก่อกวน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

คำที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษมีหลายคำที่สามารถใช้แสดงความหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันได้ ซึ่งเราสามารถอธิบายและให้ตัวอย่างประโยคเพื่อแสดงความหมายของแต่ละคำได้ดังนี้:

 1. Agitate [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบ เช่น The noisy neighbors agitate me with their loud music.

 2. Disturb [1]: หมายถึงการรบกวนหรือทำให้สับสน เช่น Please do not disturb me while Im working.

 3. Annoy [1]: หมายถึงการรำคาญหรือทำให้ไม่พอใจ เช่น The constant ringing of the phone annoys me.

 4. Harass [1]: หมายถึงการรบกวนหรือกวนใจอย่างต่อเนื่อง เช่น She filed a complaint against her coworker for harassing her.

 5. Bother [1]: หมายถึงการทำให้เป็นทุกข์เป็นร้อนหรือรำคาญ เช่น The loud construction noise bothers the residents.

 6. Upset [1]: หมายถึงการทำให้เสียใจหรือไม่พอใจ เช่น The news of his failure upset him.

 7. Irritate [1]: หมายถึงการทำให้รำคาญหรือเป็นระคายเคือง เช่น The constant buzzing of the mosquito irritates me.

 8. Distress [1]: หมายถึงการทำให้เครียดหรือทุกข์ใจ เช่น The loss of her pet dog caused her great distress.

 9. Vex [1]: หมายถึงการทำให้โกรธหรือรำคาญ เช่น His rude behavior vexed me.

 10. Provoke [1]: หมายถึงการกระตุ้นหรือทำให้โกรธ เช่น His insulting remarks provoked her anger.


Learn more:

 1. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ก่อกวน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การใช้ ก่อกวน ในประโยคภาษาอังกฤษ

การใช้คำว่า ก่อกวน ในประโยคภาษาอังกฤษหมายถึงการทำให้เกิดความรำคาญหรือไม่สงบ [1] ภาษาอังกฤษมีคำศัพท์หลายคำที่ใช้เพื่อแสดงความหมายเดียวกันหรือคล้ายคลึงกันกับคำว่า ก่อกวน เช่น agitate, disturb, annoy และอื่น ๆ [1] ดังนั้น เมื่อต้องการใช้คำว่า ก่อกวน ในประโยคภาษาอังกฤษ สามารถใช้คำศัพท์เหล่านี้แทนได้ตามบริบทและความเหมาะสม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ก่อกวน ในประโยคภาษาอังกฤษ:

 1. The children were agitating their classmates during the lesson. [1]
  เด็กๆ ก่อกวนเพื่อนร่วมชั้นในระหว่างบทเรียน

 2. Please dont disturb me while Im working. [1]
  โปรดอย่าก่อกวนฉันในขณะที่ฉันกำลังทำงาน

 3. The noise from the construction site is really annoying. [1]
  เสียงรบกวนจากสถานที่ก่อสร้างนั้นน่ารำคาญจริงๆ

 4. The protesters were causing a disturbance in the city center. [1]
  ผู้ประท้วงก่อกวนในศูนย์กลางเมือง

การใช้คำว่า ก่อกวน ในประโยคภาษาอังกฤษจะขึ้นอยู่กับบริบทและความเหมาะสมของประโยคนั้น ๆ ดังนั้น ควรพิจารณาใช้คำศัพท์ที่เหมาะสมและสื่อความหมายได้อย่างชัดเจน


Learn more:

 1. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ก่อกวน คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

ก่อกวน เป็นคำที่ใช้ในภาษาไทยเพื่ออธิบายการทำให้คนอื่นรำคาญหรือรบกวนใจ ในภาษาอังกฤษ มีคำศัพท์หลายคำที่ใช้ในบรรยายความหมายของ ก่อกวน ได้อย่างชัดเจน ดังนี้:

 1. Disturb: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้คนอื่นรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริเวณที่มีความเงียบสงบหรือต้องการความสงบ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: Please do not disturb me while Im working. [1]
 2. Annoy: คำนี้หมายถึงการทำให้คนอื่นรำคาญหรือรบกวนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการกระทำหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม [1].

  • ตัวอย่างประโยค: His constant complaining really annoys me. [1]
 3. Bother: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้คนอื่นรำคาญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการขัดขวางหรือเป็นกังวลใจ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: Im busy right now, so please dont bother me. [1]
 4. Pester: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้คนอื่นรำคาญโดยต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการของขวัญหรือคำขอที่ไม่เหมาะสม [1].

  • ตัวอย่างประโยค: Stop pestering me for money. Ive already said no. [1]
 5. Harass: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือก่อกวนใจคนอื่นอย่างต่อเนื่องและไม่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดการก่อกวนทางเพศ [1].

  • ตัวอย่างประโยค: She filed a complaint against her coworker for sexually harassing her. [1]

Learn more:

 1. กวนตีน กวนประสาท กวนโอ๊ย รบกวน พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
 2. 30 คำศัพท์ Neologisms เทรนด์ใหม่มาแรงแห่งยุค
 3. วิกิพีเดีย:โครงการศึกษาและวิจัยการก่อกวน – วิกิพีเดีย

คำแนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

คำแนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรา ดังนั้น เราจะมาแนะนำวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. อ่านและฟังข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ: การอ่านและฟังข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในบทความหรือรายการข่าว และเพิ่มความรู้ที่เกี่ยวข้อง [1].

 2. ใช้พจนานุกรมออนไลน์: การใช้พจนานุกรมออนไลน์เป็นวิธีที่ดีในการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ คุณสามารถค้นหาคำศัพท์ที่ต้องการและเรียนรู้ความหมายและวิธีการใช้งานของคำศัพท์นั้นได้ [1].

 3. อ่านหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ: การอ่านหนังสือหรือบทความที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องและประโยคที่ใช้ในบทความนั้น นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาทักษะการอ่านและความเข้าใจในภาษาอังกฤษด้วย [1].

 4. ใช้แอปพลิเคชันที่ช่วยในการเรียนรู้คำศัพท์: มีแอปพลิเคชันหลายแอปที่ช่วยในการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกคำแนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

การเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของเรา ดังนั้น เราจะมาแนะนำวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษให้เข้าใจง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 1. อ่านและฟังข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ: การอ่านและฟังข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษจะช่วยให้คุณเข้าใจคำศัพท์ที่ใช้ในบทความหรือรายการข่าว และเพิ่มคำศัพท์ใหม่ลงในพจนานุกรมของคุณ [1].

 2. ใช้แอปพลิเคชันที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ: มีแอปพลิเคชันหลายแบบที่ช่วยให้คุณเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษได้อย่างสนุกสนาน เช่น แอปพลิเคชันที่มีคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ [1].

 3. สร้างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ: คุณสามารถสร้างคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษได้โดยการใช้คำศัพท์ที่มีอยู่แล้วและเพิ่มคำส่วนประกอบเพื่อสร้างคำใหม่ เช่น ก่อกวน + เสียงดัง = ก่อกวนเสียงดัง [1].

 4. ใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษในประโยค: การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อก


Learn more:

 1. 30 คำศัพท์ Neologisms เทรนด์ใหม่มาแรงแห่งยุค
 2. 12 คำที่ตลกที่สุดในภาษาอังกฤษ ‹ GO Blog | EF ประเทศไทย
 3. 10 คำแปลกใน 10 ภาษาที่สามารถเชื่อมโยงกับประสบการณ์ในชีวิตได้อย่างน่าทึ่ง 😲 ‹ GO Blog | EF ประเทศไทย

คำแปลที่คล้ายกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

คำแปลที่คล้ายกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณต้องการแปลคำว่า ก่อกวน เป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้คำศัพท์หรือวลีที่มีความหมายที่คล้ายคลึงกันเพื่อแสดงความหมายของคำนั้นได้ ดังนี้:

 1. Agitate [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้ปั่นป่วนหรือไม่สงบ เช่น The noisy children agitated the teacher.

 2. Disturb [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้ไม่สงบ เช่น Please do not disturb me while Im working.

 3. Annoy [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้รำคาญ เช่น The constant noise from the construction site annoyed the residents.

 4. Upset [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้เสียใจหรือไม่พอใจ เช่น The bad news upset her.

 5. Bother [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้ไม่สบายใจ เช่น Im busy right now, please dont bother me.

 6. Harass [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือกลั่นแกล้ง เช่น She filed a complaint against her coworker for harassing her.

 7. Irritate [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้รำคาญ เช่น The constant buzzing of the mosquito irritated me.

 8. Disrupt [1]: คำนี้หมายถึงการขัดขวางหรือทำให้สับสน เช่น The loud noise disrupted the meeting.

 9. Vex [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้กังวล เช่น His constant complaining vexed his friends.

 10. Distress [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้เครียดหรือทำให้เสียใจ เช่น The news of the accident distressed her family.

 11. Perturb [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้วุ่นวายหรือกังวล เช่น The sudden change in plans perturbed him.

 12. Fluster [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้ปั่นป่วนหรือไม่สงบ เช่น The unexpected question flustered her.

 13. Ruffle [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้ปั่นป่วนหรือรำคาญ เช่น His rude comment ruffled her feathers.

 14. Provoke [1]: คำนี้หมายถึงการกระตุ้นหรือทำให้โกรธ เช่น His disrespectful behavior provoked her anger.

 15. Discompose [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้กลัดกลุ้มหรือไม่สงบ เช่น The unexpected news discomposed her.

คำแปลเหล่านี้สามารถใคำแปลที่คล้ายกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

เมื่อคุณต้องการแปลคำว่า ก่อกวน เป็นภาษาอังกฤษ คุณสามารถใช้คำศัพท์หรือวลีที่มีความหมายที่คล้ายคลึงกันเพื่อสื่อถึงความหมายของคำนั้น ๆ ในภาษาอังกฤษได้ ดังนี้:

 1. Agitate [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้ปั่นป่วนหรือไม่สงบ เช่น The loud noise agitated the baby and made him cry.

 2. Disturb [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้ไม่สงบ เช่น Please do not disturb me while Im working.

 3. Annoy [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้รำคาญ เช่น The constant ringing of the phone annoyed me.

 4. Irritate [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้รำคาญ เช่น The itchy mosquito bites irritated my skin.

 5. Upset [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้เสียใจหรือรำคาญ เช่น The bad news upset her greatly.

 6. Bother [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้รำคาญ เช่น Im busy right now, so please dont bother me.

 7. Distress [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้เครียดหรือทำให้เสียใจ เช่น The loss of her pet dog caused her great distress.

 8. Harass [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือกลั่นแกล้ง เช่น She filed a complaint against her coworker for harassing her.

 9. Perturb [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้วิตกกังวลหรือรำคาญ เช่น The sudden change in plans perturbed him.

 10. Fluster [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้ปั่นป่วนหรือไม่สงบ เช่น The unexpected question flustered her during the interview.

 11. Vex [1]: คำนี้หมายถึงการรบกวนหรือทำให้กังวล เช่น The constant noise from the construction site vexed the residents.

 12. Ruffle [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้ปั่นป่วนหรือไม่สงบ เช่น The strong wind ruffled the leaves on the trees.

 13. Distress [1]: คำนี้หมายถึงการทำให้เครียดหรือทำให้เสียใจ เช่น The loss of her pet dog caused her great distress.

 14. Disrupt [1]: คำนี้หมายถึงการขัดขวางหรือทำให้ไม่เป็นระเบียบ เช่น The loud noise disrupted the meeting.

 15. Stir [1]: คำนี้หมายถึ


Learn more:

 1. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก่อกวน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 30 คำศัพท์ Neologisms เทรนด์ใหม่มาแรงแห่งยุค

Categories: สรุป 14 ก่อกวน ภาษา อังกฤษ

กวนตีน กวนประสาท กวนโอ๊ย รบกวน พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร
กวนตีน กวนประสาท กวนโอ๊ย รบกวน พูดเป็นภาษาอังกฤษว่าอย่างไร

(v) agitate, See also: disturb, annoy, Syn. รังควาน, รบกวน, Example: ผู้ไม่ประสงค์ดีก่อกวนความสงบสุขของประชาชน, Thai Definition: ก่อให้เกิดความรำคาญ, รบกวนความสงบเรียบร้อย พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔น. กลุ่มคนที่สนิทสนมและร่วมทำกิจกรรมเดียวกันเป็นประจำ เช่น เขาสนิทกับรัฐมนตรีคนนี้เพราะเล่นกอล์ฟก๊วนเดียวกัน ก๊วน กลุ่มคนที่มักก่อความวุ่นวาย เช่น ก๊วนมอเตอร์ไซค์ซิ่ง ก๊วนกวนเมือง.(n) epigram, See also: witticism, wisecrack, celebrated remark, well-known saying, Example: ผมช่วยคิดคำคมเด็ดๆ ไปเชียร์ผู้นำของเขา, Count Unit: คำ, Thai Definition: ถ้อยคำที่หลักแหลมชวนให้คิด

See more: haiyensport.com/category/auto

ก๊วนหมายถึงอะไร

ก๊วนหมายถึงอะไร?

เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจเนื้อหาเกี่ยวกับคำว่า ก๊วน และความหมายของมันได้ดียิ่งขึ้น จึงได้ทำการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า ก๊วนหมายถึงอะไร ในภาษาไทย โดยใช้เครื่องมือค้นหาออนไลน์

นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับคำว่า ก๊วน และความหมายของมันได้ดังนี้:

หมายความของคำว่า ก๊วน:

 • ก๊วน ในความหมายที่แท้จริงหมายถึงคนหรือสิ่งที่มีความวุ่นวาย ไม่สุขสันต์ หรือไม่เรียบร้อย [1]

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า ก๊วน:

 • เขาเป็นคนก๊วนที่ชอบทำให้คนอื่นตกใจ [1]
 • ก๊วนมอเตอร์ไซค์ซิ่งชอบแข่งขันอย่างดุเดือด [1]
 • ก๊วนกวนเมืองทำให้คนอื่นรำคาญ [1]

Learn more:

 1. ก๊วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. ก๊วน แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. ก๊วน – วิกิพจนานุกรม

คำคม ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

คำคม ภาษาอังกฤษใช้คำว่าอะไร

คำว่า คำคม ในภาษาอังกฤษแปลว่า epigram [1] ซึ่งมีความหมายเป็นถ้อยคำที่เป็นหลักแหลมและชวนให้คิด [1]. คำคมเป็นบทกวีสั้นๆ ที่มักจะมีการเสียดสีหรือมีคำคมในตอนจบ [2]. นอกจากนี้ยังมีคำอื่นๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกัน เช่น witticism และ wisecrack [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า คำคม ในภาษาอังกฤษคือ ผมช่วยคิดคำคมเด็ดๆ ไปเชียร์ผู้นำของเขา [2].


Learn more:

 1. คำคม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. คำคม แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. 30 คำคมภาษาอังกฤษ ความหมายโดนใจ โพสต์เรียกไลค์ชาวโซเชียล
7 ตัวอย่างนวัตกรรมก่อกวนที่ประสบความสำเร็จตลอดกาล (อัปเดตปี 2023) - Ahaslides
7 ตัวอย่างนวัตกรรมก่อกวนที่ประสบความสำเร็จตลอดกาล (อัปเดตปี 2023) – Ahaslides
คำศัพท์ฮาโลวีน ภาษาอังกฤษ (Halloween Day) 31 ตุลาคม – Bestkru
คำศัพท์ฮาโลวีน ภาษาอังกฤษ (Halloween Day) 31 ตุลาคม – Bestkru
ข้อวิจารณ์วิกิพีเดีย - วิกิพีเดีย
ข้อวิจารณ์วิกิพีเดีย – วิกิพีเดีย

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

ความหมายของ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ
คำแปลของ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ
คำที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ
การใช้ ก่อกวน ในประโยคภาษาอังกฤษ
คำอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ
คำแนะนำในการเรียนรู้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ
คำแปลที่คล้ายกับ ก่อกวน ในภาษาอังกฤษ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *