เป้าหมาย แปล: ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาใหม่

เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้น AD

เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้น Ad

Keywords searched by users: เป้าหมาย แปล: ความสำคัญของการเรียนรู้ภาษาใหม่ เป้าหมายของฉัน ภาษาอังกฤษ, Goal เป้าหมาย, เป้าหมายในชีวิต ภาษาอังกฤษ, เป้าหมาย คือ ตัวอย่าง, เป้าหมายชีวิตคืออะไร, ตั้งเป้าหมาย ภาษาอังกฤษ, บรรลุเป้าหมาย ภาษาอังกฤษ, Purpose แปล

การแปลคำว่า เป้าหมาย

เป้าหมาย เป็นคำศัพท์ในภาษาไทยที่มีความหมายว่า จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้าประสงค์ หรือเป้า โดยมักใช้ในบริบทของการกำหนดเป้าหมายหรือการตั้งเป้าหมายในการดำเนินงานหรือการวางแผน [1].

เป้าหมายเป็นสิ่งที่ผู้คนหรือองค์กรต้องการที่จะบรรลุหรือประสบความสำเร็จในอนาคต โดยมักจะเป็นเป้าหมายที่เจาะจงและมีความชัดเจน เพื่อให้สามารถวางแผนและดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการได้ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เป้าหมาย:

 • รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการว่างงานในประเทศลง 5% ภายใน 3 ปี [1].
 • บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายในไตรมาสนี้อย่างน้อย 10% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า [1].

Learn more:

 1. เป้าหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เป้าหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เป้าหมาย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

ความหมายของคำว่า เป้าหมาย

ความหมายของคำว่า เป้าหมาย ในภาษาไทยหมายถึงการมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการให้ได้ตามที่กำหนดไว้ [1] ซึ่งเป้าหมายสามารถเป็นได้ทั้งเป้าหมายในการทำงาน การศึกษา หรือแม้กระทั่งเป้าหมายในชีวิต [2]

เป้าหมายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง และช่วยให้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิต [1] เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนและมุ่งมั่น จะช่วยให้เรามีความกระตือรือร้นในการทำงาน และสามารถวางแผนและดำเนินการให้เข้ากับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2]

เป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น

 1. เป้าหมายในการทำงาน: เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการปฏิบัติงาน เช่น เป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย หรือเป้าหมายในการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ [1]
 2. เป้าหมายในการศึกษา: เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษา เช่น เป้าหมายในการสำเร็จการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น หรือเป้าหมายในการได้รับทุนการศึกษา [1]
 3. เป้าหมายในชีวิต: เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต และการเติบโตส่วนตัว เช่น เป้าหมายในการสร้างครอบครัวที่มีความสุข หรือเป้าหมายในการเดินทางไปสู่ความสำเร็จในชีวิต [2]

การตั้งเป้าหมายที่เหมาะสมและเป็นไปตามความเป็นจริงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้เราสามารถวางแผนและดำเนินการให้เข้ากับเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ [2] นอกจากนี้ เป้าหมายยังเป็นแรงบันดาลใจให้เรามความหมายของคำว่า เป้าหมาย ในภาษาไทยหมายถึงการมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการให้ได้ตามที่กำหนดไว้ [1] ซึ่งเป้าหมายสามารถเป็นได้ทั้งเป้าหมายในการทำงาน การศึกษา หรือแม้กระทั่งเป้าหมายในชีวิต [2]

เป้าหมายเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีแนวทางในการดำเนินชีวิต และช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเอง [1] เป้าหมายที่ชัดเจนและเหมาะสมช่วยให้เรามีการวางแผนและการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ [2] นอกจากนี้ เป้าหมายยังช่วยให้เรามีความมุ่งมั่นและความมั่นใจในการตัดสินใจ และช่วยให้เรามีความสุขในการทำงานและชีวิตประจำวัน [2]

เป้าหมายสามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น

 1. เป้าหมายในการทำงาน: เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานหรือการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพ เช่น เป้าหมายในการเลื่อนขั้นตำแหน่งในองค์กร หรือเป้าหมายในการเพิ่มยอดขายสินค้า [1]
 2. เป้าหมายในการศึกษา: เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองทางการศึกษา เช่น เป้าหมายในการสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเป้าหมายในการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ [1]
 3. เป้าหมายในชีวิต: เป้าหมายที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความสุขและความสำเร็จในชีวิต เช่น เป้าหมายในการมีครอบครัวที่แข็งแรงและมีความสุข หรือเป้าหมายในการเดินทางไปเที่ยวทั่วโลก [2]

การตั้งเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะเด่นคือ

 1. ชัดเจนและเหมาะสม: เป้าหมายควรเป็นไปใน

Learn more:

 1. เป้าหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เป้าหมาย – วิกิพจนานุกรม

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เป้าหมาย

เป้าหมายเป็นคำที่ใช้ในการอธิบายเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของการกระทำหรือการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งเป้าหมายสามารถเป็นเป้าหมายที่เราตั้งไว้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการหรือเป็นเป้าหมายที่เราต้องการให้บุคคลหรือกลุ่มคนใด ๆ ทำให้เกิดการกระทำหรือการดำเนินงานตามที่เราต้องการ [1].

ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เป้าหมาย ได้แก่ [1]:

 • รัฐบาลมีเป้าหมายที่จะลดอัตราการว่างงานในประเทศลง 10% ภายใน 3 ปี [1].
 • เป้าหมายของโครงการนี้คือเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานและลดต้นทุนการผลิต [1].
 • บริษัทมีเป้าหมายที่จะเพิ่มยอดขายในไตรมาสนี้อย่างน้อย 20% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า [1].

Learn more:

 1. เป้าหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 2. เป้าหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เป้าหมาย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON

การแปลเป้าหมายจากพจนานุกรม Lexitron

เป้าหมายเป็นคำศัพท์ที่มีความสำคัญในการกำหนดและวางแผนการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน การแปลเป้าหมายจากพจนานุกรม LEXiTRON เป็นแหล่งข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับในวงกว้างในการแปลคำศัพท์ภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้จากพจนานุกรม LEXiTRON จะเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพและเหมาะสมสำหรับการใช้ในการเขียนเนื้อหาที่ต้องการตอบคำถามของผู้ใช้เกี่ยวกับเรื่องการแปลเป้าหมาย

เพื่อให้ตอบสนองต่อเกณฑ์ SEO ของ Google และเพิ่มคุณภาพของเนื้อหา จึงจะนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่อไปนี้:

หัวข้อ: การแปลเป้าหมายจากพจนานุกรม LEXiTRON

เนื้อหา:

 1. ความหมายของคำว่า เป้าหมาย

  • เป้าหมายเป็นคำศัพท์ที่ใช้ในการอธิบายวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายของการดำเนินงานหรือกิจกรรมต่าง ๆ [1].
  • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง: จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้าประสงค์ [1].
 2. การแปลคำว่า เป้าหมายเป็นภาษาอังกฤษ

  • คำศัพท์ที่ใช้แปล: aim, target [1].
  • คำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง: จุดเล็ง, จุดกำหนด [1].
 3. ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เป้าหมาย

  • รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย [1].

Learn more:

 1. เป้าหมาย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล ไทย-อังกฤษ LEXiTRON
 2. เป้าหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. เป้าหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์

การใช้คำว่า เป้าหมาย ในประโยคและบทสนทนา

การใช้คำว่า เป้าหมาย ในประโยคและบทสนทนาเป็นสิ่งที่สำคัญในการสื่อสารภาษาไทย ซึ่งมีหลายรูปแบบและวิธีการใช้ ดังนี้:

 1. ในประโยค:
 • เป้าหมาย (เป็นคำนาม): เป้าหมายในการทำงานของเราคือการเพิ่มยอดขายในปีหน้า [1].
 • เป้าหมาย (เป็นกริยา): เราต้องเป้าหมายการลดค่าใช้จ่ายในงานตลาด [2].
 • เป้าหมาย (เป็นคำสรรพนาม): เขาตั้งเป้าหมายให้เราทำงานหนักเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี [1].
 1. ในบทสนทนา:
 • A: คุณมีเป้าหมายในการเรียนอะไรบ้างในปีหน้า?
  B: ใช่ ฉันตั้งเป้าหมายที่จะเรียนดีทุกวิชา [2].
 • A: เราควรมีเป้าหมายในการออกกำลังกายในปีหน้าไหม?
  B: แน่นอน เป้าหมายที่ดีคือการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ [1].

Learn more:

 1. New Years Resolutions คืออะไร ทำไมควรตั้งเป้าหมายปีใหม่
 2. goals แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. みんなの日本語初級2 翻訳・文法解説タイ語版: shokyuu honyaku bunpou kaisetsu … – Google Books

คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เป้าหมาย

เป้าหมายเป็นคำที่มักใช้ในการอธิบายวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ต้องการให้บุคคลหรือองค์กรบรรลุถึง ซึ่งเป้าหมายสามารถเป็นเป้าหมายระยะสั้นหรือระยะยาวได้ โดยเป้าหมายจะช่วยให้เรามีแนวทางการดำเนินงานและการวางแผนในการทำงาน นอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีการวัดผลและปรับปรุงการดำเนินงานให้เข้ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้ [1].

ตัวอย่างคำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เป้าหมาย ได้แก่

 1. จุดหมาย
 2. จุดมุ่งหมาย
 3. วัตถุประสงค์
 4. เป้าประสงค์
 5. จุดเล็ง
 6. จุดกำหนด
 7. เป้า
 8. เป้าประสงค์
 9. จุดยุทธศาสตร์
 10. จุดประสงค์ [2]

เป้าหมายมีความสำคัญอย่างมากในการวางแผนและการดำเนินงาน โดยการกำหนดเป้าหมายชัดเจนจะช่วยให้เรามีการมองเห็นแนวทางการพัฒนาและการเติบโตของตนเองหรือองค์กร นอกจากนี้ยังช่วยให้เรามีการวัดผลและปรับปรุงการดำเนินงานให้เข้ากับเป้าหมายที่ตั้งไว้ [2].


Learn more:

 1. เป้าหมาย คืออะไร แปลว่าอะไร ตัวอย่างประโยค จากพจนานุกรมแปล …
 2. เป้าหมาย แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
 3. Dr.Weerapong: คำศัพท์บริหาร (En)

Categories: รายละเอียด 59 เป้าหมาย แปล

เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้น AD
เป้าหมายชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรให้ไปถึงเป้าหมายนั้น AD

(n) aim, See also: purpose, goal, objective, target, Syn. จุดหมาย, จุดมุ่งหมาย, วัตถุประสงค์, เป้า, เป้าประสงค์, Example: รัฐบาลไม่สามารถจัดเก็บรายได้ได้ตามเป้าหมาย, Thai Definition: ศูนย์กลางแห่งความใส่ใจหรือสังเกต

See more: haiyensport.com/category/auto

เป้าหมายของฉัน ภาษาอังกฤษ

เป้าหมายของฉัน ภาษาอังกฤษ

เป้าหมายของฉัน คืออะไร? เป้าหมายของฉัน ภาษาอังกฤษ หมายถึงเป้าหมายหรือเป้าหมายที่ฉันตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรืองานของฉัน การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้เรามีแนวทางและแผนการทำงานที่ชัดเจนเพื่อให้เราสามารถประสบความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการได้

เป้าหมายของฉัน ภาษาอังกฤษ สามารถแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น เป้าหมายส่วนบุคคล และเป้าหมายส่วนการงาน ตัวอย่างเป้าหมายส่วนบุคคลอาจเป็นการเรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เก่งขึ้น หรือการเดินทางไปเยือนประเทศที่ต้องการไป ส่วนเป้าหมายส่วนการงานอาจเป็นการเพิ่มยอดขายสินค้าหรือการเลื่อนตำแหน่งในองค์กรที่ทำงาน

การตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นระยะยาวจะช่วยให้เรามีแรงบันดาลใจและความกระตือรือร้นในการทำงาน เมื่อเรามีเป้าหมายที่ชัดเจน เราสามารถวางแผนและดำเนินการให้เกิดผลลัพธ์ที่ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การตั้งเป้าหมายที่ดีควรมีลักษณะเป็นไปในทางที่เป็นไปได้ สามารถวัดได้ และสามารถทำได้ในระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ เป้าหมายควรเป็นที่มีความหมายสำคัญและมีความสอดคล้องกับค่านิยมและความต้องการของตัวเอง

FAQs (คำถามที่พบบ่อย)

 1. เป้าหมายของฉัน ภาษาอังกฤษ ควรจะเป็นอย่างไร?
  • เป้าหมายของฉัน ภาษาอังกฤษ ควรจะเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนและเป็นไปตามความสาเป้าหมายของฉัน ภาษาอังกฤษ

เป้าหมายของฉัน คืออะไร? เป้าหมายของฉัน ภาษาอังกฤษ หมายถึงเป้าหมายหรือเป้าหมายที่ผมตั้งใจที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งที่สำคัญในการชีวิต เพราะมันช่วยให้เรามีแนวทางและแผนการทำงานที่ชัดเจน เพื่อให้เราสามารถพัฒนาตนเองและประสบความสำเร็จในทางที่เราต้องการ

เป้าหมายของฉัน ภาษาอังกฤษ อาจมีหลายอย่าง ตามความต้องการและความสนใจของแต่ละบุคคล อย่างไรก็ตาม ฉันจะแสดงตัวอย่างเป้าหมายที่อาจเป็นไปได้ในภาษาอังกฤษ:

 1. เป้าหมายทางการศึกษา (Educational Goals)

  • เรียนรู้ภาษาอังกฤษให้เก่งทุกทักษะ (Improve English language skills in all areas)
  • สอบผ่านการสอบภาษาอังกฤษเช่น TOEFL, IELTS (Pass English language proficiency exams such as TOEFL, IELTS)
  • ศึกษาต่อในประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก (Study abroad in an English-speaking country)
 2. เป้าหมายทางอาชีพ (Career Goals)

  • ทำงานในบริษัทที่ต้องการภาษาอังกฤษ (Work for a company that requires English language skills)
  • พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษเพื่อเป็นประโยชน์ในการทำงาน (Develop English language skills for career advancement)
  • เป็นผู้สอนภาษาอังกฤษ (Become an English language teacher)
 3. เป้าหมายทางส่วนบุคคล (Personal Goals)

  • เข้าใจและสื่อสารได้ดีกับคนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ (Understand and communicate effectively with English speakers)
  • เข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาษาอังกฤษ (Participate in activities related to the English language)
  • อ่านหนังสือและบทความภาษาอังกฤษเพื่อเพิ่มความรู้ (Read books and articles in English to gain knowledge)
 4. เป้าหมายทางการเดินทาง (Travel Goals)

  • เดินทา

Learn more:

 1. My goal is… – English Story
 2. เป้าหมายของฉัน (paomaikhongchan) แปลว่า – การแปลภาษาอังกฤษ
 3. เป้าหมายในใจคุณคืออะไร?(What Does The Goal You Have In Mind?) | ตีแตกภาษาอังกฤษ: English Of The Day

Goal เป้าหมาย

เป้าหมาย (Goal) เป็นสิ่งที่เราต้องการและใฝ่ฝันว่าจะต้องไปให้ถึง [1] มันมาจากความต้องการ ความหวัง จินตนาการ แต่ต้องอยู่ในกรอบที่จะสามารถเป็นไปได้จริง และสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการ [1] ซึ่งเป้าหมายไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความสำเร็จ แต่การกระทำเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายต่างหาก ที่จะเป็นตัวบ่งชี้ว่าจะสำเร็จหรือไม่ [1]

การตั้งเป้าหมายให้เป็นไปตามหลัก SMART จะช่วยให้เป้าหมายมีความเป็นไปได้สูงขึ้นและเป็นจริงยิ่งขึ้น [2] SMART คือการตั้งเป้าหมายในธุรกิจ การทำงาน หรือแม้กระทั่งเรื่องชีวิตส่วนตัว เปรียบเสมือนการกำหนดเฟรมเวิร์กให้ตัวเอง เพื่อให้การตั้งเป้าหมายดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และช่วยให้สำเร็จลุล่วงได้ง่ายมากขึ้น อีกทั้งยังเพื่อเป็นการระบุจุดประสงค์ให้ชัดเจน สามารถวัดผลได้ และต้องบรรลุผลได้ โดยอิงจากหลักความเป็นจริง พร้อมทั้งต้องเป็นเป้าหมายที่อยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม [2]

หากต้องการตั้งเป้าหมายให้เป็นไปตามหลัก SMART สามารถทำได้ตามขั้นตอนดังนี้:

 1. S – Specific (เจาะจง): กำหนดเป้าหมายให้มีความชัดเจนและเจาะจงมากที่สุด รวมถึงการกำหนดขอบเขตให้กับเป้าหมายนั้นๆ [2]

 2. M – Measurable (วัดได้): ต้องสามารถวัดผลได้ โดยใช้หลักฐานหรือตัวชี้วัดที่เหมาะสม [2]

 3. A – Achievable (เป็นไปได้): เป้าหมายที่ตั้งไว้ต้องเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริง และอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม [เป้าหมาย (Goal) เป็นสิ่งที่เราต้องการและใฝ่ฝันว่าจะต้องไปให้ถึง มาจากความต้องการ ความหวัง จินตนาการ แต่ต้องอยู่ในกรอบที่จะสามารถเป็นไปได้จริง และสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการ [1] การตั้งเป้าหมายเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนควรทำ เพราะเป้าหมายช่วยให้เรามีทิศทางและแผนการทำงานที่ชัดเจน และช่วยให้เรามีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและบริหารจัดการชีวิตให้เป็นไปตามที่เราต้องการ [2]

การตั้งเป้าหมายให้เป็นไปตามหลัก SMART Goal เป็นเทคนิคที่ช่วยให้เรากำหนดเป้าหมายที่มีปลายทางและสามารถบรรลุได้ง่ายขึ้น [2] SMART Goal ประกอบด้วยหลักความหมายต่อไปนี้:

 1. S – Specific (เจาะจง): เป้าหมายนั้นควรมีความชัดเจนและเจาะจง ระบุว่าต้องการทำอะไร และมีขอบเขตที่แน่นอน [2]

 2. M – Measurable (วัดได้): เป้าหมายที่ตั้งควรสามารถวัดผลได้ โดยใช้หลักฐานหรือตัวชี้วัดที่เหมาะสม [2]

 3. A – Achievable (ที่สามารถบรรลุได้): เป้าหมายที่ตั้งควรเป็นสิ่งที่สามารถทำได้จริง และอยู่ในกรอบเวลาที่เหมาะสม [2]

 4. R – Relevant (สอดคล้อง): เป้าหมายควรมีความสอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายในอนาคต และสามารถเชื่อมโยงไปถึงผลลัพธ์ในระยะยาวได้ [2]

 5. T – Time-based (มีเวลา): เป้าหมายที่กำหนดควรอยู่ภายใต้กรอบเวลาที่ชัดเจนและเหมาะสม [2]

การตั้งเป้าหมายในการทำงานแบบ SMART Goal สามารถทำได้โดยการปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้:

 1. กำหนดเป้าหมายที่เจาะจงและชัดเจน เช่น ต้องการเพิ่มย

Learn more:

 1. ทำความเข้าใจไปกับคำว่า การสร้างเป้าหมาย หรือ Goal setting
 2. วิธีตั้ง SMART Goal เทคนิคกำหนดเป้าหมายแบบมีปลายทาง – JobsDB ไทย
 3. SMART Goal คืออะไร? 5 ตัวอย่างการตั้งเป้าหมายที่ทำได้จริง
เป้าหมาย Goals โดย ไบรอัน เทรซี่ (แปลไทย) ***หนังสือหายาก สินค้ามีจำนวนจำกัด | Lazada.Co.Th
เป้าหมาย Goals โดย ไบรอัน เทรซี่ (แปลไทย) ***หนังสือหายาก สินค้ามีจำนวนจำกัด | Lazada.Co.Th
Target แปลว่า? | Wordy Guru
Target แปลว่า? | Wordy Guru
เป้าหมาย Goals โดย ไบรอัน เทรซี่ (แปลไทย) ***หนังสือหายาก | Lazada.Co.Th
เป้าหมาย Goals โดย ไบรอัน เทรซี่ (แปลไทย) ***หนังสือหายาก | Lazada.Co.Th
Smart Goal เทคนิคการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Smart Goal เทคนิคการตั้งเป้าหมายเพื่อให้บรรลุได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โชคดี ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง Good Luck แปลว่าอะไร มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นอีกไหม
โชคดี ภาษาอังกฤษ มีอะไรบ้าง Good Luck แปลว่าอะไร มีคำศัพท์ภาษาอังกฤษอื่นอีกไหม

See more here: haiyensport.com

สารบัญ

การแปลคำว่า เป้าหมาย
ความหมายของคำว่า เป้าหมาย
ตัวอย่างประโยคที่ใช้คำว่า เป้าหมาย
การแปลเป้าหมายจากพจนานุกรม LEXiTRON
การใช้คำว่า เป้าหมาย ในประโยคและบทสนทนา
คำที่เกี่ยวข้องกับคำว่า เป้าหมาย

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *